Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Rättslig kontroll

Rättslig kontroll

Det primära syftet med den rättsliga kontrollen är att bevaka att ministrarna i sin tjänsteutövning följer lag och rätt. Finlands högsta nationella organ för laglighetskontroll är justitiekanslern som utses av republikens president och justitieombudsmannen som väljs av riksdagen.

Riksdagens egentliga rättsliga kontroll handlar om att kontrollera att regeringsmedlemmarna handlar enligt lag. Riksdagen kan i förekommande fall fatta beslut om att väcka åtal om en minister anses ha gjort sig skyldig till lagstridigt förfarande i sin ämbetsutövning.

Riksdagens justitieombudsman

Riksdagens justitieombudsman övervakar lagligheten i myndigheternas verksamhet. Justitieombudsmannen övervakar också lagligheten i beslut och åtgärder av statsrådet, statsrådsmedlemmarna och republikens president.
 
Justitieombudsmannen är opartisk och arbetar oberoende av riksdagen. Justitieombudsmannen rapporterar årligen om sin verksamhet till riksdagen genom sin årsberättelse. Vid behov ger justitieombudsmannen också särskilda berättelser.

Klagomål till justitieombudsmannen kan lämnas av var och en som anser att den som övervakas har förfarit lagstridigt eller försummat att uppfylla sin skyldighet. Justitieombudsmannen kan också ta upp ärenden till behandling på eget initiativ.

Justitiekanslern övervakar att besluten är lagenliga

Justitiekanslern verkar i samband med statsrådet och övervakar att statsrådets beslut och åtgärder är lagenliga. Med statsrådet avses regeringen och ministrarna samt republikens president. Att kontrollera lagenlighet i statsrådets verksamhet hör till justitiekanslerns viktigaste uppgifter. Justitiekanslern avgör särskilt ärenden som gäller kontroll över statsrådet samt frågor som är principiella eller har stor räckvidd.

Justitiekanslern ska på begäran ge presidenten, statsrådet och ministerierna upplysningar och utlåtanden i juridiska frågor. Utlåtandena ges i allmänhet skriftligt men kan i vissa fall lämnas som muntliga ställningstaganden. Utöver de utlåtanden som avses i grundlagen ombeds justitiekanslern ge utlåtanden om olika lagberedningsprojekt. 

Justitiekanslern övervakar myndigheterna genom att behandla skriftliga klagomål som gäller dem. Justitiekanslern kan ta upp ärenden till behandling också på eget initiativ.

Det är bestämt i lag hur uppgifterna mellan justitiekanslerns och riksdagens justitieombudsman ska fördelas. Justitiekanslern och justitieombudsmannen undersöker inte samtidigt samma ärende. Som laglighetsövervakare är de sinsemellan självständiga, oavhängiga och jämställda och de övervakar inte heller varandra.

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottets huvudsakliga uppgift är att ge utlåtanden om grundlagsenligheten i fråga om lagförslag och andra ärenden som föreläggs utskottet och om deras förhållande till internationella fördrag om mänskliga rättigheter. 
 
Grundlagsutskottet behandlar också ministeransvarsärenden, justitiekanslerns och justitieombudsmannens berättelser. Grundlagsutskottet kan höra bl.a. justitiekanslern och justitieombudsmannen som sakkunniga.