Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Politisk kontroll

Politisk kontroll

Enligt Finlands grundlag ska regeringen åtnjuta riksdagens förtroende. Riksdagen har rätt att få nödvändig information om regeringen och verksamheten i myndigheter under regeringen. Regeringen lämnar berättelser, redogörelser, meddelanden och upplysningar från statsministern till riksdagen. När de behandlas har riksdagsledamöterna möjlighet att lägga fram sin uppfattning om regeringens och myndigheternas verksamhet.

Oppositionens kontroll över regeringen

Minst tjugo riksdagsledamöter kan gå samman och lämna in en interpellation om regeringens politik eller någon enskild ministers verksamhet. Statsrådet ska besvara interpellationen inom 15 dagar från delfåendet. Interpellationen besvaras i allmänhet av statsministern eller av den minister vars ansvarsområde berörs av interpellationen. Debatten inleds av förste undertecknaren och sedan följer de så kallade gruppanförandena i riksdagsgruppernas storleksordning.

Syftet med interpellationer är vanligen att debattera en angelägen fråga där regeringen anses ha handlat felaktigt eller där regeringens åtgärder bedöms som otillräckliga. Om det under debatten har väckts förslag om misstroende mot statsrådet eller en minister, ska riksdagen efter behandlingen av interpellationen rösta om förtroendet. Förtroendet konstateras med enkel majoritet. Regeringen åtnjuter således riksdagens förtroende om det blir fler ja- än nej-röster.
 
En interpellation med debatt och omröstning är alltid en stor händelser i riksdagen. Interpellationerna anses vara parlamentarismens kraftfullaste redskap. 

Ledamöternas kontroll över regeringen

Ledamöterna kan ställa skriftliga eller muntliga spörsmål till en minister i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde. Ett skriftligt spörsmål är en skriftlig begäran om utredning som riktas till en minister i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde. Ministern ska besvara spörsmålet skriftligt senast 21 dagar från det att spörsmålet har lämnats till statsrådet.

Muntlig frågestund hålls på torsdagar i början av plenum kl. 16.00. Under frågestunden kan ledamöterna ställa statsrådsmedlemmar korta muntliga frågor som den behöriga ministern besvarar. Ministrarna får inte del av frågorna i förväg vilket gör att ministrarnas förmåga att hantera de aktuella frågorna inom ansvarsområdet ställs på prov. Talmannen avgör i vilken ordning ledamöterna får ordet och hur länge de enskilda ämnena ska debatteras. Riksdagen fattar inte beslut i frågor som tas upp under frågestunden. Rundradion sänder de muntlig frågestunderna på TV.

Revisionsutskottet sköter den parlamentariska efterkontrollen

Revisionsutskottets uppgift är att sköta den parlamentariska efterkontrollen av statsfinanserna. Utskottet bestämmer själv vilka frågor det vill ta upp till behandling och underrättar hela riksdagen om sina iakttagelser genom ett betänkande som behandlas i plenum.

Revisionsutskottet behandlar bl.a. statens bokslutsberättelse, berättelsen från Statens revisionsverk och berättelsen från riksdagens revisorer, som ska lämnas till riksdagen. Dessutom bereder utskottet ärenden som gäller övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp för behandling ett ärende som ingår i dess behörighetsområde och att utarbeta ett betänkande om det för plenum.