Registerbeskrivning

1. Namn

Registret över riksdagsgrupper.

2. Registeransvarig

Namn: Riksdagens centralkansli
Postadress: 00102 Riksdagen
Besöksadress: Mannerheimvägen 30, 00102 Riksdagen
Telefon: 09 432 2014
E-post: keskuskanslia(at)riksdagen.fi

3. Syfte

Enligt lagen om riksdagsgrupper (979/2012) ska riksdagens centralkansli föra ett register över riksdagsgrupper med uppgifter om grupperna.

Syftet är att föra register över riksdagsgrupper utifrån grundanmälan och ändringsanmälan från grupperna, att avföra riksdagsgrupper från registret när de inte längre har några medlemmar och att lämna ut information om grupperna.En del av uppgifterna i registret är rättighetsskapande samtidigt som registret uppfyller kravet på offentlighet.

4. Datainnehåll

I lagen om riksdagsgrupper räknas de uppgifter upp som riksdagsgrupperna är skyldiga att anmäla till registret. Följande uppgifter ska anmälas:
– riksdagsgruppens namn och adress, datum för konstituering och registernummer
– typ av anmälan, datum när anmälan inkommit och datum när den godkänts och av vem
– ordförande och vice ordförande i riksdagsgruppen
– medlemmar i riksdagsgruppen
– personer med rätt att teckna gruppens namn
– revisorer
– FO-nummer om det finns.

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna i registret över riksdagsgrupper antecknas utifrån anmälan från riksdagsgrupperna. Den registeransvarige avför på tjänstens vägnar en riksdagsgrupp ur registret när den inte längre har några medlemmar. Med grundanmälan ska riksdagsgrupperna också lämna in sina stadgar. Dessutom ska de uppge namntecknarnas ställning, fullständiga namn, hemkommun och födelsedatum samt revisorernas fullständiga namn, hemkommun och födelsedatum alternativt revisionssammanslutningens namn och FO-nummer. Riksdagsgrupperna är skyldiga att göra en ändringsanmälan när det sker förändringar i de uppgifter som ska anmälas.

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Enligt lagen om riksdagsgrupper har var och en rätt att få information om anteckningarna i registret över riksdagsgrupper. Uppgifterna i registret publiceras på riksdagens webbplats på adressen www.riksdagen.fi.

7. Principer för skydd av registret

Manuellt material

Grund- och ändringsanmälningar inklusive bilagor som kommer in till centralkansliet arkiveras för framtiden i överensstämmelse med instruktionen för riksdagens arkivfunktion och arkivbildningsplanen i riksdagens arkivstadga I,när de har behandlats i centralkansliet. Manuellt material förvaras i arkivrum som är avsedda för ändamålet och dit bara personalen på riksdagens arkiv har tillträde.

Datoriserade uppgifter

Ett uppdaterat register över riksdagsgrupperna läggs ut på riksdagens webbplats på adressen www.riksdagen.fi. Uppdateringen är skyddad med användar-ID och lösenord.

​​8. Allmän dataskyddsbeskrivning och den registrerades rättigheter

Allmän dataskyddsbeskrivning

Den registrerades rättigheter


Registerbeskrivningen uppdaterad 12.11.2021.