Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas arvoden

palkkiot_kulukorvaukset_20140326.jpg

Riksdagsledamöternas arvoden

Från och med 1.2.2016 får en riksdagsledamot 6407 euro i arvode per månad. När en ledamot suttit minst 12 år i riksdagen stiger arvodet till 6887 euro i månaden. Månadsarvodet till talmannen är 11 792 euro och till vice talmännen 9830 euro.

Utskottsordförandena får ett extra arvode på 720 euro i månaden utöver riksdagsmannaarvodet. Ordförandena för stora utskottet, grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet och revisionsutskottet får ett högre arvode, 1188 euro i månaden.

Ordföranden för finansutskottets skattedelegation och förvaltnings- och säkerhetsdelegation får ett extra arvode på 720 euro och ordförandena för de övriga delegationerna 475 euro. Det extra arvodet betalas inte ut om delegationsordföranden får extra arvode i sin egenskap av ordförande för utskottet.

Ordförandena för riksdagsgrupper med minst 16 ledamöter får 1188 euro i extra arvode och ordförandena för riksdagsgrupper med 3-15 ledamöter 720 euro. Extra arvode betalas inte till ordförandena för riksdagsgrupper med en eller två ledamöter.

Kostnadsersättning

Utöver riksdagsmannaarvode får ledamöterna en kostnadsersättning den 15:e i varje månad. Den är avsedd att täcka de kostnader som förorsakas av uppdraget som riksdagsledamot. Kostnadsersättningen är skattefri inkomst. Den är beroende på ledamotens hemort.

För utskottssammanträden betalas inga särskilda mötesarvoden. Riksdagsledamöterna får inte heller någon ersättning för natt- eller veckoslutsplenum.

Beroende på ledamotens hemort är kostnadsersättningen 30 procent (986,81 euro), 40 procent ( 1 315,75 euro) eller 55 procent (1 809,15 euro). För ledamöter från andra valkretsar än Helsingfors och Nyland är kostnadsersättningen 40 procent. Kostnadsersättningen är 55 procent för en ledamot som utöver sin bostad i någon annan valkrets än Helsingfors eller Nyland för sitt ledamotsuppdrag har en ägar- eller hyresbostad i Helsingfors, Esbo, Grankulla eller Vanda. Ledamöter från Nylands valkrets får en kostnadsersättning på 40 procent, om deras bostad ligger längre än 30 kilometer längs allmän färdväg från riksdagshuset. Kostnadsersättningen för ledamöter med fast bostad i huvudstadsregionen är 30 procent.

En riksdagsledamot ska använda den permanenta bostaden i valkretsen som sin egentliga bostad. En sommarstuga eller någon annan fritidsbostad berättigar inte till höjd kostnadsersättning.

En ny utredning om bostadssituationen måste lämnas in i början av varje valperiod. Om bostadssituationen förändras under valperioden ska räkenskapsbyrån underrättas om saken. Kostnadsersättningen enligt de nya förhållandena betalas ut från månaden efter att förändringen inträffade.

Riksdagens arvodeskommission fastställer arvodet

Arvodeskommissionens ordförande och dess två övriga medlemmar, av vilka ingen får vara riksdagsledamot eller tjänsteman vid riksdagen, väljs av riksdagens presidium för fyra år.

Kommissionen sammankallas av ordföranden. Kommissionen är beslutför när samtliga medlemmar är närvarande. Presidiet kan utfärda kompletterande bestämmelser om kommissionens verksamhet.

Riksdagens presidium har tillsatt arvodeskommissionen för perioden 1.1.2017-31.12.2020. Ordförande för riksdagens arvodeskommission är vice häradshövding Jouni Ekuri och medlemmar jur.lic. Riitta-Leena Paunio samt generalsekreterare emeritus Seppo Junttila.

 Mer information