Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens arbete leds av presidiet

puhemieskolmikkoL.jpg

Talmannen leder
riksdagens arbete

Talmannen leder riksdagens arbete tillsammans med talmanskonferensen enligt bestämmelserna i grundlagen och riksdagens arbetsordning. Talmannen och vice talmännen bildar presidiet.

Riksdagens talman under riksmötet 2019 är Matti Vanhanen, förste vice talman Tuula Haatainen och andre vice talman Juho Eerola.  

I plenum bestämmer talmannen vem som får ordet och vem som får komma med replik. Det är också talmannen som lägger fram omröstningsförslag och bestämmer den slutliga behandlingsordningen för ärenden. Talmännen är också presidium för riksdagens viktigaste organ, talmanskonferensen och kanslikommissionen.

Presidiet ska också justera plenarprotokollen och underteckna riksdagens svar och skrivelser.

Val av talman och vice talmän

I riksmötets första plenum förrättas val av talman och vice talmän. Ordförande vid förrättningen är den äldsta bland ledamöterna. Innan talmannen och vice talmännen tar emot uppdraget avger de riksdagen följande högtidliga försäkran:

"Jag N.N. försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen."

Mandattiden för den talman och de vice talmän som valts under valperiodens sista riksmöte fortgår tills nytt riksdagsval har förrättats.

Om talmannen eller en vice talman avlider eller avgår från sitt uppdrag under riksmötet, ska en ny talman eller vice talman väljas snarast möjligt. Om talmannen eller en vice talman är förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan en tillfällig talman eller vice talman väljas på förslag av talmanskonferensen.

Talmanskonferensen styr arbetet i plenum

Talmanskonferensen består av talmannen, vice talmännen och utskottsordförandena. Talmanskonferensens uppgifter gäller främst arbetet i plenum.

Talmanskonferensen ger anvisningar och riktlinjer för förfarandena i plenum (t.ex. förslag om vilket eller vilka utskott ett ärende ska remitteras till och regler för yttranden och anföranden) och godkänner plenarplanerna. Den beslutar också om frånvarotillstånd som gäller plenumarbetet. Dessutom ger talmanskonferensen generella anvisningar om arbetet i utskotten och är ett rådgivande organ för talmannen.

 Talmanskonferensens förslag

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli

 Talman

 

 

 Förste vice talman

 

 

 Andre vice talman

 

 

 Specialmedarbetare

Jari Flinck
(talman Matti Vanhanen)
09 432 2607, 050 385 9408
jari.flinck(at)riksdagen.fi

Pirjo-Liisa Heikkilä
(talman Matti Vanhanen,
internationella ärenden)
09 432 3552, 050 303 0145
pirjo-liisa.heikkila(at)riksdagen.fi

Timo Nevaranta
(förste vice talman Tuula Haatainen)
09 432 2608, 050 435 5913
timo.nevaranta(at)riksdagen.fi

Ilari van der Steen
(andre vice talman Juho Eerola)
050 343 7927
ilari.vandersteen(at)riksdagen.fi

 Talmanskonferensen

 

 

 ‭(Dold)‬ Talmanskonferensens protokoll (på finska)

PmNP 46/2019 vp
Perjantai 18.10.2019 klo 12.45
PmNP 45/2019 vp
Torstai 17.10.2019 klo 15.45
PmNP 44/2019 vp
Keskiviikko 16.10.2019 klo 13.45
PmNP 43/2019 vp
Tiistai 15.10.2019 klo 13.30
PmNP 42/2019 vp
Perjantai 11.10.2019 klo 12.45