Organ

Riksdagen väljer ledamöter både till nationellt och till internationellt aktiva organ. Organen tillsätts vanligen under det första riksmötet för hela valperioden. Platserna fördelas enligt riksdagsgruppernas styrkeförhållanden och storlek.

I vissa av riksdagens organ kan det också finnas experter inom respektive område utöver riksdagsledamöterna.

Rundradions förvaltningsråd

Förvaltningsrådet är Rundradions högsta beslutande organ. Dess 21 medlemmar väljs av riksdagen under valperiodens första riksmöte. De som väljs in i förvaltningsrådet ska vara förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete, näringsliv och ekonomi och företräda olika samhälls- och språkgrupper.

Rundradions förvaltningsråd, riksdagsledamöter:

ordförande Kimmo Kivelä, blå
vice ordförande Kalle Jokinen, saml

Mikko Alatalo, cent
Sirkka-Liisa Anttila, cent
Maarit Feldt-Ranta, sd
Olli Immonen, sannf
Ilkka Kantola, sd
Jyrki Kasvi, gröna
Jukka Kopra, saml
Hanna Kosonen, cent
Suna Kymäläinen, sd
Eero Lehti, saml
Lea Mäkipää, blå​
Mikaela Nylander, sv
Markku Pakkanen, cent
Jaana Pelkonen, saml
Jari Ronkainen, sannf
Joona Räsänen, sd
Matti Semi, vänst
Ari Torniainen, cent
Mirja Vehkaperä, cent

Folkpensionsanstaltens fullmäktige

Folkpensionsanstalten (FPA) är en självständig socialförsäkringsinrättning som står under riksdagens tillsyn. Den har egen förvaltning och ekonomi. Tillsynen utövas av FPA:s fullmäktige, som utses av riksdagen. Fullmäktige fastställer på FPA-styrelsens framställning bokslutsgrunderna och bokslutet och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Fullmäktige avger årligen en berättelse över sin verksamhet till riksdagen.

Folkpensionsanstaltens fullmäktige, riksdagsledamöter:

ordförande Sari Sarkomaa, saml (ersättare Eero Lehti, saml)
vice ordförande Niilo Keränen, cent (Antti Rantakangas, cent)

Outi Alanko-Kahiluoto, gröna. (Ozan Yanar, gröna)
Ritva Elomaa, sannf (Mika Niikko, sannf)
Hannakaisa Heikkinen, cent (Pertti Hakanen, cent)
Anneli Kiljunen, sd (Ilmari Nurminen, sd)
Jaana Laitinen-Pesola, saml (Sari Raassina, saml)
Anne Louhelainen, blå (Jani Mäkelä, sannf)
Leena Meri, sannf (Vesa-Matti Saarakkala, blå)
Kristiina Salonen, sd (Satu Taavitsainen, sd)
Eero Suutari, saml (Mari-Leena Talvitie, saml)
Martti Talja, cent (Elsi Katainen, cent)

Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer

Finlands Bank står under riksdagens garanti och vård enligt vad som föreskrivs genom lag. Riksdagen tillsätter nio bankfullmäktigeledamöter för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Dessa ledamöter har rätt att få de upplysningar som de behöver för tillsynen. Dessutom väljer riksdagen revisorer för Finlands Bank. Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till riksdagen.

Bankfullmäktige, riksdagsledamöter:

ordförande Matti Vanhanen, cent
vice ordförande Pentti Oinonen, blå

Antti Kaikkonen, cent
Seppo Kääriäinen, cent
Arto Satonen, saml
Jutta Urpilainen, sd
Pia Viitanen, sd
Ville Vähämäki, sannf
Ben Zyskowicz, saml

Finlands Banks revisorer:

ordförande Sanna Lauslahti, saml (Markku Eestilä, saml)
Esko Kiviranta, cent (ersättare Tapani Tölli, cent)
Toimi Kankaanniemi, sannf

sekreterare CGR Markku Koskela (ersättare CGR Hannu Riippi)
CGR Lotta Kauppila (CGR Veli Vanhanen)

Riksrättens medlemmar

Till riksrätten hör presidenten i högsta domstolen som ordförande samt presidenten i högsta förvaltningsdomstolen och de tre till tjänsteåren äldsta hovrättspresidenterna samt fem ledamöter som riksdagen väljer för ett fyra års mandat.

Riksrättens medlemmar och ersättare för mandatperioden 1.1.2016-31.12.2019:

Markus Lohi, cent (ersättare vice häradshövding Mikko Reina)
Eeva-Maria Maijala, cent (jur.kand. Seija Turtiainen)
Tuula Haatainen, sd (Ilkka Kantola, sd)
jur.dr Lasse Lehtinen (vice häradshövding Matti Torvinen)
vice häradshövding Sampsa Kataja (direktör Teija Tiilikainen)

Styrelsen och delegationen för Utrikespolitiska institutet

Riksdagen utnämner styrelsen och delegationen för Utrikespolitiska institutet.

Delegationen för Utrikespolitiska institutet, riksdagledamöter:

ordförande Susanna Huovinen, sd
vice ordförande Matti Vanhanen, cent

Ville Tavio, sannf
Pertti Salolainen, saml
Matti Semi, vänst
Ozan Yanar, gröna
Eva Biaudet, sv
Sari Essayah, kd

sakkunnigmedlemmar:

Riikka Heikinheimo, Minna  Holopainen, Laura Lodenius, Kirsi Pimiä, Elina Ravanti, Tuomas Forsberg, Iikka Korhonen, Juha Martelius, Antti Pentikäinen, Matti Anttonen, Pertti Torstila och  Erkki Tuomioja.

Riksdagens revisorer

Riksdagen väljer inom sig tre revisorer och en personlig ersättare för var och en av dem för en valperiod. Till fjärde revisor väljer revisorerna en utomstående professionell revisor med tjänsteansvar och en ersättare för denne. Revisorerna lämnar årligen två revisionsberättelser till riksdagen.

Riksdagens revisorer för 2016-2019:
Timo V. Korhonen, cent, ordförande
Wille Rydman, saml
Kimmo Kivelä, blå
Jarmo Lohi

Styrelsen för Riksdagsbiblioteket

Styrelsen för Riksdagsbiblioteket, riksdagsledamöter:

Petri Honkonen, cent (ersättare Eerikki Viljanen, cent)
Ilkka Kantola, sd (Timo Harakka, sd)
Pauli Kiuru, saml (Sari Multala, saml)
Eeva-Maria Maijala, cent (Juha Pylväs, cent)
Sami Savio, sannf (Rami Lehto, sannf)

Sakkunnigmedlemmar:
Leena Aaltonen (ersättare Leena Palmen)
Pia Letto-Vanamo (Kaijus Ervasti)
Ilkka Ruostetsaari (Kimmo Grönlund)

Personalrepresentant:
Eija Kajava (ersättare Heikki Rajala)

 Mer information