lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

Så här stiftar riksdagen lagar

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Ett lagförslag kommer till riksdagen som en proposition från regeringen, en lagmotion från en riksdagsledamot eller ett medborgarinitiativ från minst 50 000 medborgare. De flesta lagändringar och nya lagar har sitt ursprung i regeringspropositioner.

 Regeringens senaste propositioner

RP 55/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
RP 56/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen
RP 57/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om privata säkerhetstjänster
RP 58/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
RP 59/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 Utskottens senaste betänkanden

LaUB 2/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 3/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken
KoUB 7/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen
JsUB 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har samband med den
AjUB 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 7/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 5 § i strafflagen
LM 84/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
LM 85/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om Livs-medelssäkerhetsverket
LM 86/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
LM 87/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 8 a § i lag om punktskatt på elström och vissa bränslen

 Riksdagens senaste svar

RSv 28/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
RSv 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet
RSv 26/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
RSv 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
RSv 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

 Mer information