lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

Så här stiftar riksdagen lagar

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Ett lagförslag kommer till riksdagen som en proposition från regeringen, en lagmotion från en riksdagsledamot eller ett medborgarinitiativ från minst 50 000 medborgare. De flesta lagändringar och nya lagar har sitt ursprung i regeringspropositioner.

 Regeringens senaste propositioner

RP 303/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervär-desskattelagen
RP 308/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
RP 304/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
RP 309/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
RP 305/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 85/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
LM 84/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
LM 68/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 47 § i självstyrelselagen för Åland
LM 21/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av vallagen
LM 7/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 5 § i strafflagen

 Riksdagens senaste svar

RSv 176/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
RSv 173/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
RSv 166/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa i syfte att främja mottagande av kortvarigt arbete
RSv 167/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen
RSv 160/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

 ‭(Dold)‬ Senaste medborgarinitiativ

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Mer information