lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

Så här stiftar riksdagen lagar

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Ett lagförslag kommer till riksdagen som en proposition från regeringen, en lagmotion från en riksdagsledamot eller ett medborgarinitiativ från minst 50 000 medborgare. De flesta lagändringar och nya lagar har sitt ursprung i regeringspropositioner.

 Regeringens senaste propositioner

RP 321/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
RP 322/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
RP 320/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
RP 319/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
RP 317/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 85/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
LM 84/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
LM 68/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 47 § i självstyrelselagen för Åland
LM 21/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av vallagen
LM 7/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 5 § i strafflagen

 Riksdagens senaste svar

RSv 236/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
RSv 245/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter
RSv 239/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen
RSv 237/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster och av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
RSv 244/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

 ‭(Dold)‬ Senaste medborgarinitiativ

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Mer information