Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Medborgarinitiativ

kansalaisaloite_480.jpg

Medborgarinitiativ

Den 1 mars 2012 trädde en ändring av grundlagen i kraft som innebär att medborgarinitiativ kan lämnas till riksdagen. Minst 50 000 röstberättigade finska medborgare har rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Underskrifterna måste samlas in inom sex månader.

Ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas

Ett medborgarinitiativ kan innehålla ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Det kan också innehålla ett förslag om att ändra eller upphäva en gällande lag. Om initiativet innehåller ett lagförslag måste det också innehålla själva författningstexten. Ett initiativ får inte innehålla olika slags ärenden och det måste alltid motiveras.

Stödförklaringar ska samlas in inom sex månader

Underskrifterna, som kallas stödförklaringar, ska samlas in inom sex månader. De kan samlas in på papper eller elektroniskt på nätet. När insamlingen har avslutats lämnar initiativtagaren över stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen, som kontrollerar stödförklaringarna och fatställer antalet.

​Överlämnande av medborgarinitiativet till riksdagen 

När Befolkningsregistercentralen har kontrollerat stödförklaringarna och antalet godkända stödförklaringar är minst 50 000 kan medborgarinitiativets företrädare lämna in det för behandling av riksdagen. Medborgarinitiativet förfaller om det inte har lämnats till riksdagen senast sex månader efter att Befolkningsregistercentralen har meddelat sitt beslut.

Enligt vedertagen praxis överlämnar medborgarinitiativets företrädare medborgarinitiativet personligen till riksdagens talman eller centralkansli. Ytterligare information fås från riksdagens centralkansli, 09 432 2014.

Till riksdagen överlämnas medborgarinitiativet, som till sitt innehåll är identiskt med det initiativet som var föremål för insamlingen av understödsförklaringar, och Befolkningsregistercentralens beslut. För riksdagsbehandlingen översätts medborgarinitiativet till svenska eller finska.

Efter att medborgarinitiativet överlämnats till riksdagen kan företrädare för initiativtagarna ordna en  presskonferens i riksdagens infocentrum (Lilla parlamentet, Arkadiagatan 3), som kan reserveras för detta ändamål via riksdagsinformationen: infotilaisuudet(at)riksdagen.fi.

Hur medborgarinitiativ behandlas i riksdagen

Riksdagen är skyldig att ta upp ett medborgarinitiativ till behandling, men det står riksdagen fritt att godkänna, låta bli att godkänna eller göra ändringar i initiativet.

Behandlingen i riksdagen börjar med en remissdebatt i plenum. Debatten avslutas med att riksdagen beslutar vilket utskott ärendet ska remitteras till. När utskottet behandlar medborgarinitiativet ska företrädare för initiativtagarna ges tillfälle att bli hörda. Utskottet kan också höra företrädare för det ansvariga ministeriet och andra sakkunniga.

Utskottet kan fortsätta behandla frågan och utarbeta ett betänkande som senare behandlas av riksdagen i plenum. Men utskottet kan också komma fram till att medborgarinitiativet inte får stöd och att det därför inte fortsätter behandla initiativet. Det betyder inte att frågan förfaller eller att riksdagen har beslutat avslå initiativet. I stället får det vänta på eventuella senare åtgärder, till exempel en regeringsproposition. Utskottet kan ta upp initiativet till behandling senare. Ett medborgarinitiativ som inte har behandlats förfaller när valperioden tar slut.

Ett medborgarinitiativ som innehåller ett lagförslag tas upp till två behandlingar i plenum och ett medborgarinitiativ som innehåller ett åtgärdsförslag till en enda behandling. Av de beslut som fattas i plenum utarbetas riksdagens svar eller skrivelse, som även skickas till medborgarinitiativets företrädare.

Ytterligare information: riksdagens centralkansli, 09 432 2014

​Obehandlade medborgarinitiativ förfaller vid utgången av valperioden

Ett medborgarinitiativ förfaller om riksdagen inte har hunnit behandla det före utgången av valperioden. Sista plenum för valperioden 2015-2018 hålls fredag 15.3.2018. Riksdagsval hålls den 14 april 2019.

För att säkerställa en ändamålsenlig behandling av medborgarinitiativen uppmanar riksdagens kansli att medborgarinitiativets företrädare beaktar tidtabellen och överväger att överlämna medborgarinitiativet till riksdagen först efter riksdagsvalet 2019.

 Mer information

 Medborgarinitiativ i riksdagen

​Avskaffning av arvs- och gåvoskatten
MI 6/2018 rd

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla
MI 5/2018 rd

Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren
MI 4/2018 rd

Upphäv RP 124/2017 rd
MI 3/2018 rd

Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
MI 2/2018 rd

Avskaffa riksdagsledamöternas anpassningspension
MI 1/2018 rd

Slopa omställningen till sommartid
MI 4/2017 rd

Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
MI 3/2017 rd

Motion om eutanasi för en god död
MI 2/2017 rd

Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats
MI 1/2017 rd

Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex
MI 4/2016 rd

Medborgarinitiativ med förslag till moderskapslag och vissa lagar i anslutning till den
MI 3/2016 rd

Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen
MI 2/2016 rd

Medborgarinitiativ om att ordna en folkomröstning om Finlands medlemskap i euroområdet
MI 1/2016 rd

Lagfäst förbud mot nollavtal
MI 5/2015 rd

Utvisning av utlänningar som begått brott
MI 4/2015 rd

Skärpning av straffskalan för sexualbrott mot barn
MI 3/2015 rd

Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv
MI 2/2015 rd

Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar
MI 1/2015 rd

Strängare straff för rattfylleri (MI 5/2014)
Ö 5/2014 rd

Svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier (MI 2/2014)
Ö 2/2014 rd

Ändring av lagen om energicertifikat för byggnader (MI 1/2014)
Ö 1/2014 rd

Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013)
Ö 10/2013 rd                     

En förnuftigare upphovsrättslag (MI 2/2013 rd)
Ö 9/2013 rd

Lag om ändring av 22 § i djurskyddslagen (MI 1/2013 rd)
Ö 1/2013 rd