Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Medborgarinitiativ

kansalaisaloite_480.jpg

Medborgarinitiativ

Den 1 mars 2012 trädde en ändring av grundlagen i kraft som innebär att medborgarinitiativ kan lämnas till riksdagen. Minst 50 000 röstberättigade finska medborgare har rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Underskrifterna måste samlas in inom sex månader.

Ett allmänt mål med det nya systemet är att backa upp och stödja fri medborgarverksamhet och att på så sätt stärka det civila samhället, där olika befolkningsgrupper påverkar och deltar i samhällsutvecklingen.


Medborgarinitiativ - behandling i riksdagen:

Avskaffning av arvs- och gåvoskatten
MI 6/2018 rd

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla
MI 5/2018 rd

Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren
MI 4/2018 rd

Upphäv RP 124/2017 rd
MI 3/2018 rd

Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
MI 2/2018 rd

Avskaffa riksdagsledamöternas anpassningspension
MI 1/2018 rd

Slopa omställningen till sommartid
MI 4/2017 rd

Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
MI 3/2017 rd

Motion om eutanasi för en god död
MI 2/2017 rd

Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats
MI 1/2017 rd

Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex
MI 4/2016 rd

Medborgarinitiativ med förslag till moderskapslag och vissa lagar i anslutning till den
MI 3/2016 rd

Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen
MI 2/2016 rd

Medborgarinitiativ om att ordna en folkomröstning om Finlands medlemskap i euroområdet
MI 1/2016 rd

Lagfäst förbud mot nollavtal
MI 5/2015 rd

Utvisning av utlänningar som begått brott
MI 4/2015 rd

Skärpning av straffskalan för sexualbrott mot barn
MI 3/2015 rd

Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv
MI 2/2015 rd

Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar
MI 1/2015 rd

Strängare straff för rattfylleri (MI 5/2014)
Ö 5/2014 rd

Svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier (MI 2/2014)
Ö 2/2014 rd

Ändring av lagen om energicertifikat för byggnader (MI 1/2014)
Ö 1/2014 rd

Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013)
Ö 10/2013 rd                     

En förnuftigare upphovsrättslag (MI 2/2013 rd)
Ö 9/2013 rd

Lag om ändring av 22 § i djurskyddslagen (MI 1/2013 rd)
Ö 1/2013 rd

Stödförklaringar ska samlas in inom sex månader

Underskrifterna, som kallas stödförklaringar, ska samlas in inom sex månader. De kan samlas in på papper eller elektroniskt på nätet. När insamlingen har avslutats lämnar initiativtagaren över stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen, som kontrollerar stödförklaringarna och fatställer antalet.

Lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas

Ett medborgarinitiativ kan innehålla ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Det kan också innehålla ett förslag om att ändra eller upphäva en gällande lag. Om initiativet innehåller ett lagförslag måste det också innehålla själva författningstexten. Ett initiativ får inte innehålla olika slags ärenden och det måste alltid motiveras.

Hur medborgarinitiativ behandlas i riksdagen

Den som företräder initiativet kan lämna det till riksdagen när Befolkningsregistercentralen har kontrollerat stödförklaringarna och det finns minst 50 000 godkända stödförklaringar. Medborgarinitiativet förfaller om det inte har lämnats till riksdagen senast sex månader efter att Befolkningsregistercentralen har meddelat sitt beslut.

Riksdagen är skyldig att ta upp ett medborgarinitiativ till behandling, men det står den fritt att godkänna, låta bli att godkänna eller göra ändringar i initiativet. Om riksdagen inte godkänner ett medborgarinitiativ, kan ett nytt initiativ väckas om samma fråga.

Behandlingen i riksdagen börjar med en remissdebatt i plenum. Debatten avslutas med att riksdagen beslutar vilket utskott ärendet ska remitteras till. När utskottet behandlar medborgarinitiativet ska företrädare för initiativtagarna ges tillfälle att bli hörda. Utskottet kan också höra företrädare för det ansvariga ministeriet och andra experter.

Utskottet kan fortsätta behandla frågan och utarbeta ett betänkande som senare behandlas av riksdagen i plenum. Men utskottet kan också komma fram till att medborgarinitiativet inte får stöd och att det därför inte fortsätter behandla initiativet. Det betyder inte att frågan förfaller eller att riksdagen har beslutat avslå initiativet. I stället får det vänta på eventuella senare åtgärder, till exempel en regeringsproposition. Utskottet kan ta upp initiativet till behandling senare. Ett medborgarinitiativ som inte har behandlats förfaller när valperioden tar slut.

 Mer information