Dagordning

Loading...
Dagordning
DO
70
2018 rd
Plenum
Onsdag 20.6.2018 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Valförrättning
Mikko Kärnäs uppdrag som riksdagsledamot har upphört och därför ska en ny ersättare väljas till jord- och skogsbruksutskottet. I stället för Mirja Vehkaperä, som blivit ledamot av Europaparlamentet, ska en ny medlem väljas till delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse. Fyllnadsval till de nämnda organen förrättas i plenum torsdagen den 21 juni 2018. Plenum börjar klockan 10. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 16 i dag den 20 juni 2018. 
3
Eija Nivalas begäran om befrielse från ledamotsuppdraget
Begäran om befrielse
BEF 48/2018 rd
Enda behandling
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår fyra reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden samt en reservation till motiveringen) 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalande) 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår fyra reservationer) 
10
Meddelanden
10.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 20.6.2018 överlämnat regeringens proposition RP 90/2018 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
12
Nästa plenum
Senast publicerat 2018-06-20 13:56:38

 Senaste dagordningar

DO 70/2018 rd
Onsdag 20.6.2018 kl. 14.00
DO 69/2018 rd
Tisdag 19.6.2018 kl. 14.10
DO 68/2018 rd
Måndag 18.6.2018 kl. 14.00
DO 67/2018 rd
Fredag 15.6.2018 kl. 13.00
DO 66/2018 rd
Torsdag 14.6.2018 kl. 16.00