‭(Dold)‬ Ytterligare information

 Direktsändning

 Dagordning

Loading...
2018/128
636800498990000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*' AND Eduskuntatunnus='DO 128/2018 rd*'
Dagordning
DO
128
2018 rd
Plenum
Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har 5.12.2018 remitterat unionsärendena U 99, 100/2018 rd till utskott. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen, lag om temporär ändring av 2 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen och lag om upphävande av lagen om anordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner
Regeringens proposition
Remissdebatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
Regeringens proposition
Remissdebatt
10
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter
Regeringens proposition
Remissdebatt
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Remissdebatt
14
Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 § i strafflagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som anknyter till genomförandet av direktivet om arbete ombord på fiskefartyg
Regeringens proposition
Remissdebatt
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster och av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
Regeringens proposition
Remissdebatt
18
Nästa plenum
Senast publicerat 2018-12-11 10:53:18

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-