‭(Dold)‬ Ytterligare information

 Direktsändning

 Dagordning

Loading...
2018/106
636758905280000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*' AND Eduskuntatunnus='DO 106/2018 rd*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
106
2018 rd
Plenum
Onsdag 24.10.2018 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 
3
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
VAL 90/2018 rd
Val
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån, lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund samt 16 a och 17 a § i aravabegränsningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner
Regeringens proposition
Remissdebatt
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
9
Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg
Regeringens proposition
Remissdebatt
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt
Regeringens proposition
Remissdebatt
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
15
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt 15 § i polisförvaltningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande) 
17
Utvecklingsbehov i bostadspolitiken
Utskottets eget ärende
EÄ 61/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
18
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
19
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
20
Nästa plenum
Senast publicerat 2018-10-23 14:21:53

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-