valiokunnat.jpg
 

Utskotten

De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor, stora utskottet. Som regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
ShUB 23/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
ShUB 24/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
EkUB 23/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen
FiUB 26/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter

 Senaste utlåtanden

JsUU 30/2017 rd
Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030
JsUU 31/2017 rd
Statsrådets utredning: Handlingsplan för alternativa bränslen i Europa
ReUU 5/2017 rd
Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2016
GrUU 57/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
UtUU 10/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om modernisering av det globala avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater samt Mexiko