Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskotten

valiokunnat.jpg
 

Utskotten

De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor, stora utskottet. Som regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

 Senaste betänkanden

AjUB 15/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen
EkUB 37/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den
KuUB 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
FvUB 33/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken
LaUB 20/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen

 Senaste utlåtanden

GrUU 65/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
GrUU 62/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 61/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
KoUU 46/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den
MiUU 48/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen