Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskotten

Utskotten

De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor, stora utskottet. Som regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

 Utskotten tillsätts för en valperiod, det vill säga för fyra år i sänder. Utskottens sammansättning motsvarar riksdagspartiernas styrkeförhållanden.

 Senaste betänkanden

FiUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
FiUB 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om olje-avfallsavgift
ShUB 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
JsUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
AjUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg

 Senaste utlåtanden

UtUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
AjUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
KoUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
MiUU 6/2019 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023
FsUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020