Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskotten

valiokunnat.jpg
 

Utskotten

De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor, stora utskottet. Som regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

 Senaste betänkanden

KoUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
MiUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
KoUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
GrUB 5/2018 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017
KoUB 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem

 Senaste utlåtanden

KoUU 23/2018 rd
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
GrUU 30/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den
FrUU 3/2018 rd
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
MiUU 29/2018 rd
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
GrUU 29/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den