Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
FvUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

FvUU 2/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
FvUU 1/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
15
2019 rd
Förvaltningsutskottet
Fredag 20.9.2019 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet för utlåtande. 
4
Statsrådets utredning: RIF; Aktuellt inom straffrätten under Finlands period som EU-ordförandeland
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till förvaltningsutskottet för kännedom. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett utkast till återtagandeavtal mellan Europeiska un-ionen och Republiken Vitryssland (återtagandeavtal med Vitryssland)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Berit
Kiuru
inrikesministeriet
bilaga
Antecknas ha utdelats till utskottet: inrikesministeriets tillläggmaterial 17.9.2019. 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå
Berättelse
Utskottet hör: 
kl. 11.30
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
kl. 11.30
7
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
kl. 11.30
dataombudsmannens byrå
8
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
inrikesministeriet
bilaga
9
Övriga ärenden
Veckoplan 
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 25.9.2019 kl 11.15. 
Senast publicerat 2019-09-19 13:17:49

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 38/2019

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi