Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Grundlagsutskottet

IMG_8080kr_Perustuslaki.jpg

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

GrUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster
GrUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen och till vissa lagar som har samband med den
GrUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

 Senaste utlåtanden

GrUU 79/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 78/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
GrUU 77/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
5
2019 rd
Grundlagsutskottet
Onsdag 4.9.2019 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Ett meddelande från ekonomiutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Ett meddelande från miljöutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Ett meddelande från försvarsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Ett meddelande från underrättelsetillsynsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
4
Statsrådets utredning: Rättsstatsfrågor under Finlands ordförandeperiod i EU
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
5
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
6
Statsrådets utredning: Årsrapporten 2018 från kommissionen om tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och rapporten om grundläggande rättigheter 2019 från EU:s byrå för grundläggande rättigheter
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till grundlagsutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 5.9.2019 kl 10.30. 
Senast publicerat 2019-07-08 10:21:45

 Veckoplan

Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 36/2019

 Mötesplan

Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Matti Marttunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2670, 050 308 8704 

Riikka Kuronen, utskottskanslisekreterare
09 432 2237

Riitta Lyytinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2049

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

​Grundlagsutskottet

00102 RIKSDAGEN
09 432 2049
pev(at)riksdagen.fi