Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Grundlagsutskottet

IMG_8080kr_Perustuslaki.jpg

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

GrUB 2/2018 rd
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017
GrUB 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
GrUB 3/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

 Senaste utlåtanden

GrUU 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till strålsäkerhetslag och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 22/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
GrUU 19/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
67
2018 rd
Grundlagsutskottet
Onsdag 5.9.2018 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017
Berättelse
Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
6
Statsrådets utredning med anledning av ett förstärkt genomförande av rättsstatsprincipen i EU
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 18/2018 vp - E 66/2013 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiotilanne Puolassa; komission ehdotus neuvoston päätökseksi - komission esittely
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 19/2018 vp - E 7/2018 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Miia
Ljungqvist
justitieministeriet
Riksåklagarämbetet
professor
Olli
Mäenpää
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
professor
Jukka
Viljanen
Antecknas ha utdelats till utskottet: utskottsrådets promemoria. 
Utskottet beslutar om fortsatt utfrågning. 
Förberedande debatt förs. 
10
Övriga ärenden
11
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 6.9.2018 kl 10.00. 
Senast publicerat 2018-08-17 09:49:36

 Veckoplan

Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 36/2018

 Mötesplan

Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—50/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Annika Lapintiehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/479.aspxAnnika LapintieVänsterförbundets riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/800.aspxTapani TölliCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Maria Guzeninahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/926.aspxMaria GuzeninaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Anna-Maja Henrikssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/941.aspxAnna-Maja HenrikssonSvenska riksdagsgruppen
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/954.aspxIlkka KantolaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1138.aspxKimmo KiveläBlå riksdagsgruppen
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Mia Laihohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1379.aspxMia LaihoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1349.aspxLeena MeriSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ville Niinistöhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/956.aspxVille NiinistöGröna riksdagsgruppen
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/541.aspxJuha RehulaCenterns riksdagsgrupp
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1282.aspxWille RydmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ville Skinnarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1316.aspxVille SkinnariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Matti Torvinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1372.aspxMatti TorvinenBlå riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1094.aspxMarkku EestiläSamlingspartiets riksdagsgrupp
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/931.aspxMaarit Feldt-RantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1122.aspxOlli ImmonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/959.aspxTimo V. KorhonenCenterns riksdagsgrupp
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1345.aspxMats LöfströmSvenska riksdagsgruppen
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Matti Marttunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2670, 050 308 8704 

Riikka Kuronen, utskottskanslisekreterare
09 432 2237

Riitta Lyytinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2049

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

​Grundlagsutskottet

00102 RIKSDAGEN
09 432 2049
pev(at)riksdagen.fi