Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Grundlagsutskottet

IMG_8080kr_Perustuslaki.jpg

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

GrUB 2/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
GrUB 1/2019 rd
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
GrUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster

 Senaste utlåtanden

GrUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
GrUU 4/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
GrUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
24
2019 rd
Grundlagsutskottet
Fredag 15.11.2019 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Mervi
Kuittinen
finansministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Johannes
Heikkonen
justitieministeriet
bilaga
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
forskardoktor, juris doktor
Anu
Mutanen
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Övriga ärenden
- Besök till Riksdagens justitieombudsmans kansli fredag 29.11.2019 kl. 9.00. 
- Veckoplan 
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 19.11.2019 kl 10.30. 
Senast publicerat 2019-11-14 15:43:42

 Veckoplan

Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 47/2019

 Mötesplan

Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 45—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Matti Marttunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2670, 050 308 8704 

Riikka Kuronen, utskottskanslisekreterare
09 432 2237

Riitta Lyytinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2049

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

​Grundlagsutskottet

00102 RIKSDAGEN
09 432 2049
pev(at)riksdagen.fi