Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kulturutskottet

SivistysValiokunta.jpg 

Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

KuUB 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
KuUB 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
KuUB 3/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om privata säkerhetstjänster

 Senaste utlåtanden

KuUU 7/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europarlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (förordningen om onlinesändningar av tv- och radioprogram)
KuUU 5/2018 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
KuUU 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
58
2018 rd
Kulturutskottet
Onsdag 5.9.2018 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Till ersättare i kulturutskottet Hanna-Leena Mattila
Riksdagen valde Hanna-Leena Mattila till ersättare i kulturutskottet i stället för Mirja Vehkaperä som har avbrutit uppdraget som riksdagsledamot för att bli ledamot av Europaparlamentet. 
4
Regeringens årsberättelse 2017
Berättelse
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
5
Statsrådets utredning: EU; Utbildning, Förslag till rådets rekommendation om att främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis för högre utbildning och gymnasieutbildning samt resultat av studieperioder utomlands
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till kulturutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
kl. 11.40
undervisningsråd
Minna
Polvinen
undervisnings- och kulturministeriet
6
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Förslag till rådets rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till kulturutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
undervisningsråd
Minna
Polvinen
undervisnings- och kulturministeriet
kl. 11.40
7
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till kulturutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
undervisningsråd
Minna
Polvinen
undervisnings- och kulturministeriet
kl. 11.40
8
Statsrådets utredning: EU; Kultur och audiovisuella ärenden; En ny europeisk agenda för kultur
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till kulturutskottet för eventuella åtgärder. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Nuoriso; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till kulturutskottet för eventuella åtgärder. 
10
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till kulturutskottet för eventuella åtgärder. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till kulturutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
12
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017
Berättelse
Utskottet hör: 
Riksdagsbiblioteket
kl. 12.00
13
Övriga ärenden
- Riksdagens motionsdag torsdag 6.9.2018 kl. 9.00 -13.00. 
- Utskottets resa till Åbo 7.9.2018. 
14
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 11.9.2018 kl. 12.00. 
Senast publicerat 2018-08-14 08:16:24

 Mötesplan

Kulturutskottet
Mötesplan för veckorna 36—37/2018

 Veckoplan

Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 36/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Tuomo Puumalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/946.aspxTuomo PuumalaCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Sari Multalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1299.aspxSari MultalaSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Li Anderssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1310.aspxLi AnderssonVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1096.aspxRitva ElomaaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Marisanna Jarvahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1335.aspxMarisanna JarvaCenterns riksdagsgrupp
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1138.aspxKimmo KiveläBlå riksdagsgruppen
Hanna Kosonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1338.aspxHanna KosonenCenterns riksdagsgrupp
Mikaela Nylanderhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/769.aspxMikaela NylanderSvenska riksdagsgruppen
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1303.aspxUlla ParviainenCenterns riksdagsgrupp
Pekka Puskahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/242.aspxPekka PuskaCenterns riksdagsgrupp
Sari Sarkomaahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/612.aspxSari SarkomaaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sami Saviohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1314.aspxSami SavioSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jani Toivolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1114.aspxJani ToivolaGröna riksdagsgruppen
Pilvi Torstihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1378.aspxPilvi TorstiSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Raija Vahasalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/605.aspxRaija VahasaloSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Tiina Elovaarahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1320.aspxTiina ElovaaraBlå riksdagsgruppen
Timo Heinonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/967.aspxTimo HeinonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1151.aspxEeva-Maria MaijalaCenterns riksdagsgrupp
Hanna-Leena Mattilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1382.aspxHanna-Leena MattilaCenterns riksdagsgrupp
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pia Viitanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/511.aspxPia ViitanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1134.aspxSofia VikmanSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Kaj Laine, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets  biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2087

Kristiina Hyrri, utskottsassistent (mötestekniska uppgifter)
p. 09 432 2179

 Kontaktinformation

​Kulturutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
siv(at)riksdagen.fi