Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stora utskottet

IMG_8148rk_SuV.jpg

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 10/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
StoUU 11/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande; lagstiftningens ändamålsenlighet
StoUU 5/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)
StoUU 6/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen
StoUU 9/2017 rd
Statsrådets utredning: uppföljning av EU27 stats- och regeringschefernas framtidsdiskussion och Romförklaringen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
10
2019 rd
Stora utskottet
Fredag 5.7.2019 kl. 12.00, VaV:n kh, päätalo 4. krs
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet E-asiat (3-4 §:t)
3
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kanada-huippukokous 17.-18.7.2019
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Ärendet har sckickats också till utrikesutskottet. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2018 ja EU:n perusoikeusviraston perusoikeusraportti 2019
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till grundlagsutskottet. 
Saapuneet lausunnot ja kannanotot (5 - 10 §:t)
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtal (avtalet mellan EU och Kanada om användningen av passagerarregisteruppgifter)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Ställningstagandet av förvaltningsutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. U 67/2013 vp - UJ 2/2019 vp 
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om ändring av mervärdes- och punktskattedirektiven vad gäller försvarsinsatser inom unionens ram)
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2020 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 (budgeten; Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
8
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av genomförandeordningen (EU) nr 2017/1185 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar (öppna marknader)
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Jord- och skogsbruksutskottet: JsUU 1/2019 rd. 
Beslut att sända fackutskottets utlåtande för kännedom till statsrådet. 
9
Statsrådets utredning: Förslag till ändringsbudget nr 3 för budgetår 2019; kommissionens förslag om utnyttjande av solidaritetsfonden
Statsrådets E-utredning
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Det besluts att fackutskottets ställningstagande skickas för kännedom till statsrådet. 
10
Statsrådets utredning: Förslag till ändringsbudgetar nr 2 och 4 till 2019 års allmänna EU-budget
Statsrådets E-utredning
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Det besluts att fackutskottets ställningstagande skickas för kännedom till statsrådet. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset (11 - 12 §:t)
11
Statsrådet utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkomittén Nästa steg för en hållbar europeisk framtid - EU-åtgärder för hållbarhet
Statsrådets E-utredning
E-kompletterande utredning
Ett meddelande från framtidsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
12
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
E-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Ett meddelande från finansutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. kompletterandet EJ 4/2019 rd och EJ 5/2019 rd - E 80/2017 rd 
Selvitysasiat
13
Euroryhmä ja ECOFIN 13.-14.6.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Mika
Lintilä
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonhallitusneuvos Merja Sandellbudjettineuvos Panu Kukkonenfinanssineuvos Susanna Ikonenministerin erityisavustaja Niina Nurkkalavaltiovarainministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
14
Euroryhmä, ECOFIN 8.-9.7.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Mika
Lintilä
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonhallitusneuvos Merja Sandellbudjettineuvos Panu Kukkonenfinanssineuvos Susanna Ikonenministerin erityisavustaja Niina Nurkkalavaltiovarainministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
15
Mötet i Europeiska unions råd 8.7.2019 (Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Aino-Kaisa
Pekonen
Frånvarande med förhinder: 
minister
Timo
Harakka
avustajinaan:hallitusneuvos Liisa Heinonentyö- ja elinkeinoministeriöylijohtaja Veli-Mikko Niemisosiaali- ja terveysministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
16
Mötet i Europeiska unions råd 26.6.2019 (Rådet för miljöfrågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Krista
Mikkonen
avustajanaan:kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobutympäristöministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
17
Epävirallinen ympäristöministerikokous 11.-12.7.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Krista
Mikkonen
avustajanaan:kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobutympäristöministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Kirjallinen menettely (18 §)
18
epävirallinen työ- ja sosiaaliministerikokous 10.-11.4.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Rauenneet asiat (19 - 30 §:t)
19
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till rådets förordning om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (omarbetning)
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
20
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordatlantiska laxorganisationen (NASCO)
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
21
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster
Statsrådets U-skrivelse
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
22
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER-förordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
23
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (laittomasti maasta vietyjen kulttuuriesineiden tuonnin valvonta)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
24
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (”förordning om cybersäkerhet”)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
25
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
26
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
27
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
28
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (fartygsavfallsdirektivet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
29
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (undantaget för tillverkning gällande tilläggsskydd)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
30
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (engångsplastdirektivet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
31
Övriga ärenden
-COSAC pj-kokous su 21.-ma 22.7.2019, Pikkuparlamentti (pj. Hassi, vkn. Saramo, Sorto) 
-pe 30.8.2019 Eurooppa-foorumi, SuV:n kuulemistilaisuus klo 11.30-13.30, Turku, Akatemiatalo 
32
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 6.9.2019 kl. 13.30 
Senast publicerat 2019-07-05 11:12:20

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 29/2019

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 28—1/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Förste vice ordförande

 

 

 Andre vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Kristina Hyrri, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, sakkunnige,
Riksdagens EU-kontor i Bryssel 
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, informatör
09 432 2482

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2068
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi