Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stora utskottet

IMG_8148rk_SuV.jpg

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 9/2017 rd
Statsrådets utredning: uppföljning av EU27 stats- och regeringschefernas framtidsdiskussion och Romförklaringen
StoUU 8/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning (Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF)
StoUU 7/2017 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021
StoUU 6/2017 rd
Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda)
StoUU 3/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
39
2018 rd
Stora utskottet
Onsdag 26.9.2018 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet E-asiat
3
Statsrådets utredning: Utveckling av handelsförbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenta staterna
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till utrikesutskottet. 
Saapuneet jatkokirjelmät
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster
Statsrådets U-skrivelse
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Den kompletterande skrivelsen UJ 18/2018 vp - U 10/2016 vp har inkommit till riksdagen. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 18/2018 vp - U 10/2016 vp för kännedom till kommunikationsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Valiokuntiin lähettäminen
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet. 
Saapuneet lausunnot
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Lagutskottet: LaUU 17/2018 rd. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta (alkoholiveron rakennedirektiivin muuttaminen)
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. Utskottet anser att det är särskilt viktigt att definitionen på cider är neutral så att den även innefattar produkter framställda av annat än äpplen eller päron. 
8
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingar om ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och dess medlemsstater och republiken Kirgizistan (Avtal om partnerskap och samarbete med Kirgizistan)
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av utrikesutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
9
Statsrådets skrivelse till riksdagen om underhandlingar om ett övergripande samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsländer, å ena sidan, och republiken Azerbajdzjan, å andra sidan
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av utrikesutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
10
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
11
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2007/43/EG och dess effekter på slaktkycklingars välbefinnande, samt om utarbetandet av välfärdsindikatorer
Statsrådets E-utredning
Ställningstagandet av jord- och skogsbruksutskottet antecknas som inkommet:. 
Det besluts att fackutskottets ställningstagande skickas för kännedom till statsrådet. 
12
Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission ja ulko-ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan mandaattiehdotus neuvostolle laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta Uzbekistanin tasavallan kanssa
Statsrådets E-utredning
Ställningstagandet av utrikesutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Det besluts att fackutskottets ställningstagande skickas för kännedom till statsrådet. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
13
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta rasvattoman maitojauheen oston määrällisen rajoituksen osalta
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från jord- och skogsbruksutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Asiantuntijakuuleminen
14
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
lantbruksråd
Kari
Valonen
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
direktör
Juha
Ruippo
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
bilaga
forskarprofessor
Jyrki
Niemi
Naturresursinstitutet
bilaga
Ett meddelande från arbetslivs- och jämställdhetsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
15
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
lantbruksråd
Kari
Valonen
jord- och skogsbruksministeriet
direktör
Juha
Ruippo
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
forskarprofessor
Jyrki
Niemi
Naturresursinstitutet
16
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till regler för den gemensamma partnerskapsöverenskommelsens fonder och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter samt reform av sammanhållningspolitiken för programperioden 2021– 2027 (förordningspaketet om sammanhållningspolitiken)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
lantbruksråd
Kari
Valonen
jord- och skogsbruksministeriet
direktör
Juha
Ruippo
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
forskarprofessor
Jyrki
Niemi
Naturresursinstitutet
Ställningstagandet av arbetslivs- och jämställdhetsutskottet antecknas som inkommet: Utskottet har ingenting att anmärka med anledning av statsrådets ståndpunkt.. 
17
Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021-2027
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
lantbruksråd
Kari
Valonen
jord- och skogsbruksministeriet
direktör
Juha
Ruippo
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
forskarprofessor
Jyrki
Niemi
Naturresursinstitutet
18
Övriga ärenden
-SuV:n ja suomalaisten europarlamentaarikkojen tapaaminen pe 26.10.2018 klo 9.00-10.30 (Aamiainen alkaen klo 8.45), F-auditorio 
Vierailuja:  
- Tasavallan presidentin kutsu valiokunnan jäsenille tapaamiseen Mäntyniemeen torstaina 11.10.2018 klo 9.30 – 10.30.  
Tapaamisia:  
- Kate Kalutkiewicz, Senior Trade Representative at the U.S. Mission to the European Union in Brussels, ti 2.10.2018 klo 11-12, tilaisuudessa tulkkaus 
- Suomen Britannian suurlähettiläs Tom Dodd SuV:n kokouksessa ke 3.10.2018 klo 13.00, SuV:n kh. (Briefing on the UK position.) Tilaisuudessa tulkki.  
- Komission varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin (Euro ja työmarkkinavuoropuhelu, rahoitusvakaus, rahoitusmarkkinat, pääomaunioni) tapaaminen pe 9.11.2018 klo 12.00-12.55, SuV:n kh  
Matkoja:  
-SuV:n valtuuskunta Roomaan su 14. - ti 16.10. (pj Satonen, ed. Anttila, Harakka, Kauma, Louhelainen, Löfström, Mäkelä)  
-COSAC -kokous Wien su 18.-ti 20.11.2018 (Tällä hetkellä ilmoittautuneet: pj. Satonen, vpj. Tuppurainen, ed. Louhelainen, ed. Anttila, ed. Mäkelä, ed. Löfström). 
19
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på fredag 28.9.2018 kl. 13.30 
Senast publicerat 2018-09-26 11:04:44

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 42/2018

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 42—51/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Första vice ordförande

 

 

Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1317.aspxSimon EloBlå riksdagsgruppen

 Andra vice ordförande

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1126.aspxTytti TuppurainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Touko Aaltohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1346.aspxTouko AaltoGröna riksdagsgruppen
Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/392.aspxOlavi Ala-NissiläCenterns riksdagsgrupp
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaCenterns riksdagsgrupp
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1326.aspxTimo HarakkaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1138.aspxKimmo KiveläBlå riksdagsgruppen
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1337.aspxSusanna KoskiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1150.aspxAnne LouhelainenBlå riksdagsgruppen
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1092.aspxMika NiikkoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ville Niinistöhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/956.aspxVille NiinistöGröna riksdagsgruppen
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1307.aspxSari RaassinaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1321.aspxMartti TaljaCenterns riksdagsgrupp
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Tiina Elovaarahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1320.aspxTiina ElovaaraBlå riksdagsgruppen
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/931.aspxMaarit Feldt-RantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/118.aspxPekka HaavistoGröna riksdagsgruppen
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlå riksdagsgruppen
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/541.aspxJuha RehulaCenterns riksdagsgrupp
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1327.aspxVille TavioSannfinländarnas riksdagsgrupp
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1116.aspxMaria TolppanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Raija Vahasalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/605.aspxRaija VahasaloSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Tuija Mäkipää, utskottskanslisekreterare
09 432 2068

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Eero  Säynäjäkangas, sakkunnig
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2068
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi