Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stora utskottet

IMG_8148rk_SuV.jpg

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 10/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
StoUU 11/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande; lagstiftningens ändamålsenlighet
StoUU 9/2017 rd
Statsrådets utredning: uppföljning av EU27 stats- och regeringschefernas framtidsdiskussion och Romförklaringen
StoUU 8/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning (Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF)
StoUU 7/2017 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
2
2019 rd
Stora utskottet
Fredag 10.5.2019 kl. 13.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Työjaoston asettaminen
4
Valiokunnan istumajärjestys
Saapuneet E-asiat (5-13 §:t)
5
Statsrådets utredning: Aktuella arktiska frågor inom EU
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet och miljöutskottet. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till finansutskottet. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus 5G-verkkojen kyberturvallisuudesta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till kommunikationsutskottet. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2019
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till finansutskottet, revisionsutskottet och ekonomiutskottet. 
8
Valtioneuvoston selvitys:EU/OSA; Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU1313/2013) muuttamisesta; Artikla 19
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till förvaltningsutskottet. 
9
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN: Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon EU-Kiina suhteiden tiedonanto
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet. 
10
Statsrådets utredning: Utkast till kommissionens meddelande om återkrav av otillåtet statligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till ekonomiutskottet. 
11
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordatlantiska laxorganisationen (NASCO)
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin tiedonanto "Euroopan unioni, Latinalainen Amerikka ja Karibia: Yhdistäen voimat yhteiselle tulevaisuudelle"
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Sähköisen kaupan useanvälisten neuvottelujen aloittaminen WTO:ssa
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet. 
Saapuneet jatkokirjelmät (14-15 §:t)
14
Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Kina 9.4.2019
Statsrådets E-utredning
E-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen EJ 38/2018 vp - E 128/2018 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen EJ 38/2018 vp - E 128/2018 vp för kännedom till utrikesutskottet. 
15
Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Japan 2019
Statsrådets E-utredning
E-kompletterande utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till utrikesutskottet. 
Den kompletterande skrivelsen EJ 1/2019 vp - E 136/2018 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till utrikesutskottet. 
Selvitysasiat (16-21 §:t)
16
Mötet i Europeiska unions råd 18.3.2019 (Rådet för jordbruk och fiske)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Jari
Leppä
Avustajinaan:yksikön päällikkö Ahti Hirvonenneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
17
Mötet i Europeiska unions råd 15.4.2019 (Rådet för jordbruk och fiske)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Jari
Leppä
Avustajinaan:yksikön päällikkö Ahti Hirvonenneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
18
Mötet i Europeiska unions råd 14.5.2019 (Rådet för jordbruk och fiske)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Jari
Leppä
Avustajinaan:yksikön päällikkö Ahti Hirvonenneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
19
Mötet i Europeiska unions råd 16.5.2019 (Rådet för utrikes frågor, utvecklingssamarbete)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Anne-Mari
Virolainen
avustajanaan:apulaisosastopäällikkö Riitta Oksanenulkoministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
20
Epävirallinen valtiovarainministerikokous 5.-6.4.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Petteri
Orpo
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimofinanssineuvos Susanna Ikonenerityisasiantuntija Leena Ainevaltiovarainministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
21
Euroryhmä 16.5. ja ECOFIN 17.5.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Petteri
Orpo
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimofinanssineuvos Susanna Ikonenerityisasiantuntija Leena Ainevaltiovarainministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Kirjallisessa menettelyssä käsiteltävät selvitysasiat (22-30 §:t)
22
Mötet i Europeiska unions råd 13.-14.5.2019 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
23
Mötet i Europeiska unions råd 8.4.2019 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
24
Mötet i Europeiska unions råd 15.3.2019 (Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
25
Mötet i Europeiska unions råd 9.4.2019 (Rådet för allmänna frågor ml. art. 50 yleisten asioiden neuvosto)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
26
epävirallinen työ- ja sosiaaliministerikokous 10.-11.4.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
27
Epävirallinen koheesioministerikokous 12.4.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
28
Epävirallinen terveysministerikokous 14.-15.4.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
29
Epävirallinen kulttuuriministerikokous 16.4.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
30
Epävirallinen kilpailukykyministereiden kokous 2.-3.5.2019 (sisämarkkinat, teollisuus)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Rauenneet asiat (31-39 §:t)
31
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentet och rådets förordning (CO2-gränsvärde för person- och paketbilar efter 2020)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
32
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
33
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
34
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (avgifter på gränsöverskridande betalningar och valutaväxlingsavgifter)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
35
Statsrådets utredning: Förslaget till ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
36
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (UTP-direktivet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
37
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
38
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av bilagorna II, VIII och IX till Baselkonventionen vid den 14:e konferensen mellan parterna i konventionen
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
39
Statsrådets utredning med anledning av ett utkast till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att förhandla om ytterligare områden för samarbete och erkännande i avtalet regleringssamarbetet på området civil luftfartssäkerhet mellan EU och USA
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
40
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 
41
Övriga ärenden
42
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 24.5.2019 kl. 13.30 
Senast publicerat 2019-05-10 10:44:39

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 20/2019

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 20—31/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoGröna riksdagsgruppen

 Förste vice ordförande

 

 

Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Andre vice ordförande

 

 

Risto Kalliorinnehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1132.aspxRisto KalliorinneVänsterförbundets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Heikki Auttohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1089.aspxHeikki AuttoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen
Tiina Elohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1401.aspxTiina EloGröna riksdagsgruppen
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Maria Guzeninahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/926.aspxMaria GuzeninaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Tuula Haatainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/538.aspxTuula HaatainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1326.aspxTimo HarakkaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp
Terhi Koulumieshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1389.aspxTerhi KoulumiesSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Sanna Marinhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1297.aspxSanna MarinSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1092.aspxMika NiikkoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Hanna Sarkkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1312.aspxHanna SarkkinenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Jenna Simulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1450.aspxJenna SimulaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Riikka Slunga-Poutsalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1393.aspxRiikka Slunga-PoutsaloSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ano Turtiainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1427.aspxAno TurtiainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Li Anderssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1310.aspxLi AnderssonVänsterförbundets riksdagsgrupp
Belaynesh Forsgrénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1445.aspxBelaynesh ForsgrénGröna riksdagsgruppen
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/118.aspxPekka HaavistoGröna riksdagsgruppen
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Kimmo Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/464.aspxKimmo KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Johannes Koskinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/358.aspxJohannes KoskinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1345.aspxMats LöfströmSvenska riksdagsgruppen
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Janne Sankelohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1105.aspxJanne SankeloSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sari Sarkomaahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/612.aspxSari SarkomaaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sari Tanushttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1325.aspxSari TanusKristdemokratiska riksdagsgruppen
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1327.aspxVille TavioSannfinländarnas riksdagsgrupp
Matti Vanhanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/414.aspxMatti VanhanenCenterns riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Kristina Hyrri, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, sakkunnige,
Riksdagens EU-kontor i Bryssel 
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, informatör
09 432 2482

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2068
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi