Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stora utskottet

suurivalL.jpg

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 13/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
StoUU 10/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
StoUU 11/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande; lagstiftningens ändamålsenlighet
StoUU 5/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)
StoUU 6/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
30
2019 rd
Stora utskottet
Fredag 22.11.2019 kl. 13.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet lausunnot
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Lagutskottet: LaUU 6/2019 rd. 
Ställningstagandet av ekonomiutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Lausuntoasiat
4
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
Förberedande debatt förs. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Förberedande debatt förs. 
Selvitysasiat
6
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto kehitysministerikokoonpanossa 25.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Ville
Skinnari
avustajinaan:osastopäällikkö Satu Santalatarkastaja Johanna Rasimusulkoministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Selvitysasiat
7
Kilpailukykyministereiden kokous 26.-27.9.2019 (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
statssekreterare
Jari
Partanen
arbets- och näringsministeriet
statssekreterare
Pilvi
Torsti
arbets- och näringsministeriet
Frånvarande med förhinder: 
minister
Katri
Kulmuni
minister
Timo
Harakka
valtiosihteeri Jari Partasen avustajina:johtava asiantuntija Timo Haapalehto, työ- ja elinkeinoministeriöjohtava asiantuntija Maija Lönnqvist, työ- ja elinkeinoministeriövaltiosihteeri Pilvi Torstin avustajina:lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, oikeusministeriöneuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriöneuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
8
Mötet i Europeiska unions råd 28.-29.11.2019 (kilpailukykyneuvosto 28.-29.11.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
statssekreterare
Jari
Partanen
arbets- och näringsministeriet
statssekreterare
Pilvi
Torsti
arbets- och näringsministeriet
Frånvarande med förhinder: 
minister
Katri
Kulmuni
minister
Timo
Harakka
valtiosihteeri Jari Partasen avustajina:johtava asiantuntija Timo Haapalehto, työ- ja elinkeinoministeriöjohtava asiantuntija Maija Lönnqvist, työ- ja elinkeinoministeriövaltiosihteeri Pilvi Torstin avustajina:lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, oikeusministeriöneuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriöneuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
9
Övriga ärenden
- LXII COSAC-kokous su 1. - ti 3.12.2019, Helsinki. Delegaatio: pj Hassi, vpj Mäkelä, ed. Hopsu, ed. Kiljunen, ed. Satonen ja ed. Ovaska. 
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 27.11.2019 kl. 13.00 
Senast publicerat 2019-11-22 10:45:13

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 47/2019

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 47—51/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Förste vice ordförande

 

 

 Andre vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Kristina Hyrri, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, sakkunnige,
Riksdagens EU-kontor i Bryssel 
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, informatör
09 432 2482

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi