Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stora utskottet

IMG_8148rk_SuV.jpg

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 8/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning (Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF)
StoUU 7/2017 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021
StoUU 6/2017 rd
Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda)
StoUU 3/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)
StoUU 4/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
33
2018 rd
Stora utskottet
Onsdag 5.9.2018 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet U-asiat
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv (tekniska bestämmelser för det slutgiltiga mervärdesskattesystemet)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europarådets och parlamentets direktiv vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. 
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentet och rådets förordning (märkningar av däck)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. 
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (digitala registreringsförfaranden inom bolagsrätt)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. 
8
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning (ändring av bemyndigandeförordning på området för statligt stöd)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. 
Saapuneet E-asiat
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamiseksi kaudelle 2021-2027
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV –ohjelma) sekä komission ehdotus neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus EU:n palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellisen tasapainon toteutumisesta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; Euroopan puolustusrahasto
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; sotilaallinen liikkuvuus
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus koskien EU-tuomioistuimen nk. Achmea-tuomion oikeudellisia seuraamuksia ja investointisuojaa EU:ssa
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto alustavasta hiilivuotoluettelosta vuosille 2021-2030
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
17
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kiina-huippukokous 2018
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet. 
Den kompletterande skrivelsen EJ 21/2018 vp - E 70/2018 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen EJ 21/2018 vp - E 70/2018 vp för eventuella åtgärder till utrikesutskottet 
Saapuneet jatkokirjelmät
18
Statsrådets utredning: Toppmötet mellan EU och Japan 2017
Statsrådets E-utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen EJ 20/2018 vp - E 47/2017 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen EJ 20/2018 vp - E 47/2017 vp för eventuella åtgärder till utrikesutskottet 
19
Mötet i Europeiska unions råd 16.7.2018 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Ulkoministeriön muistio 9.7.2018
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
20
Mötet i Europeiska unions råd 16.7.2018 (Rådet för jordbruk och fiske)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Maa- ja metsätalousministeriön muistio 9.7.2018
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
21
Epävirallinen kilpailukykyneuvosto /tutkimus 16.-17.7.2018
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Työ- ja elinkeinoministeriön muistio 10.7.2018
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
22
Epävirallinen työ- ja sosiaalipolitiikkaministerien kokous 19.-20.7.2018
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Työ- ja elinkeinoministeriön muistio 10.7.2018
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
23
Mötet i Europeiska unions råd 20.7.2018 (Rådet för allmänna frågor art. 50)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Valtioneuvoston kanslian muistio 11.7.2018
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
24
Mötet i Europeiska unions råd 24.7.2018 (Ekofinrådet, budgetfrågor) mahd.
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
25
Epävirallinen ulkoministerikokous 30.-31.8.2018
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
26
Epävirallinen nuorisoministerikokous 3.9.2018
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
27
Epävirallinen ECOFIN 7.-8.9.2018
Beredning 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Rauenneet asiat
28
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europaparlamentets resolution om ändring av EU:s valakt
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
29
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (direktiv om ändring av utstationeringsdirektivet)
Statsrådets U-skrivelse
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
30
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (om proportionalitetsprövning av reglerade yrken)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
31
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (övervakning och rapportering av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
32
Statsrådets utredning: Reform av vallagen i EU
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
33
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering)
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
34
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
35
Övriga ärenden
36
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 7.9.2018 kl 13.30 
Senast publicerat 2018-08-02 15:15:17

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 27/2018

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 27—51/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Första vice ordförande

 

 

Maria Lohelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1148.aspxMaria LohelaBlå riksdagsgruppen

 Andra vice ordförande

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1126.aspxTytti TuppurainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Touko Aaltohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1346.aspxTouko AaltoGröna riksdagsgruppen
Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/392.aspxOlavi Ala-NissiläCenterns riksdagsgrupp
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaCenterns riksdagsgrupp
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Hanna Halmeenpäähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1324.aspxHanna HalmeenpääGröna riksdagsgruppen
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1326.aspxTimo HarakkaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1138.aspxKimmo KiveläBlå riksdagsgruppen
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1337.aspxSusanna KoskiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1150.aspxAnne LouhelainenBlå riksdagsgruppen
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1092.aspxMika NiikkoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1307.aspxSari RaassinaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1321.aspxMartti TaljaCenterns riksdagsgrupp
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1317.aspxSimon EloBlå riksdagsgruppen
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/931.aspxMaarit Feldt-RantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/118.aspxPekka HaavistoGröna riksdagsgruppen
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlå riksdagsgruppen
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/541.aspxJuha RehulaCenterns riksdagsgrupp
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1327.aspxVille TavioSannfinländarnas riksdagsgrupp
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1116.aspxMaria TolppanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Raija Vahasalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/605.aspxRaija VahasaloSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Tuija Mäkipää, utskottskanslisekreterare
09 432 2068

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Satu Tuomikorpi, sakkunnig
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2068
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi