Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

IMG_7899kr_Talous.jpg

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet
EkUB 9/2018 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2017

 Senaste utlåtanden

EkUU 31/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU, samt till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (ett regelverk för säkerställda obligationer)
EkUU 30/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om fondföretag och direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (gränsöverskridande distribution)
EkUU 27/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
64
2018 rd
Ekonomiutskottet
Onsdag 5.9.2018 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag (förordning om notering av små och medelstora företag)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (digitala registreringsförfaranden inom bolagsrätt)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning (ändring av bemyndigandeförordning på området för statligt stöd)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle monivuotisen rahoituskehyksen 2021 – 2027 ehdotuksista 1) Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021 - 2027 sekä 2) Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja eräiden asetusten kumoamisesta
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
10
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
11
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
12
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (direktiv om ändring av motorfordonsförsäkringsdirektivet)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
13
Statsrådets utredning: En gemensam skyddsspärr för den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Det beslutas att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende E 43/2017 vp - EJ 15/2018 vp. 
14
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Utskottet hör: 
inrikesministeriet
finansministeriet
Riksåklagarämbetet
Finansinspektionen
centralkriminalpolisen
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Veikkaus Ab
OP Gruppen
Finlands näringsliv rf
Företagarna i Finland rf
Finanssiala ry
Finnwatch rf
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
Förberedande debatt förs. 
15
Övriga ärenden
16
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 7.9.2018 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2018-08-15 13:46:26

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 36—50/2018

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 36/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Martti Mölsähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1091.aspxMartti MölsäBlå riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Harri Jaskarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/972.aspxHarri JaskariSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Harry Harkimohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1328.aspxHarry HarkimoLiike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Lauri Ihalainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1121.aspxLauri IhalainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Eero Lehtihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/935.aspxEero LehtiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Lea Mäkipäähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/214.aspxLea MäkipääBlå riksdagsgruppen
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Hanna Sarkkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1312.aspxHanna SarkkinenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ville Skinnarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1316.aspxVille SkinnariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Joakim Strandhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1318.aspxJoakim StrandSvenska riksdagsgruppen
Antero Vartiahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1329.aspxAntero VartiaGröna riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1107.aspxTeuvo HakkarainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Antti Lindtmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1147.aspxAntti LindtmanSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/375.aspxMarkku RossiCenterns riksdagsgrupp
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1116.aspxMaria TolppanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Merja Puska, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Rolf Heikkinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2046

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi