Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesutskottet

IMG_8114kr_Ulkoasiain.jpg

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 15/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
UtUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atom-energigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
UtUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer

 Senaste utlåtanden

UtUU 14/2018 rd
Den nordliga dimensionen: lägesöversikt och framtidsutsikter
UtUU 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
UtUU 10/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i Natos utbildningsinsats i Irak

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
2
2019 rd
Utrikesutskottet
Fredag 10.5.2019 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp har lämnats till utrikesutskottet för kännedom. 
4
Statsrådet utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkomittén Nästa steg för en hållbar europeisk framtid - EU-åtgärder för hållbarhet
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
5
Statsrådets utredning: Utveckling av rådets arbetssätt under Finlands EU-ordförandeskap 2019; öppenhet, principer för bättre lagstiftning och utnyttjande av ny teknik i rådets arbete
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till utrikesutskottet för kännedom. 
6
Statsrådets utredning: Unionens strategi för Indien
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till utrikesutskottet för kännedom. 
7
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats (EUNAVFOR MED) mot människosmuggling på Medelhavet
Statsrådets USP-utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen UTPJ 40/2018 vp - UTP 8/2015 vp har inkommit till riksdagen. 
Antecknas ha utdelats till utskottet:. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 
8
Statsrådets utredning: Begränsande åtgärder som införs i syfte att avvärja cyberattacker
Statsrådets USP-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Antecknas ha utdelats till utskottet:. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 
9
Statsrådets utredning: Natos krishanteringsövning CMX19
Statsrådets USP-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 
10
Europeiska rådet 21.-22.3.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Antecknas ha utdelats till utskottet:. 
Rapportering 
Antecknas ha inkommit:. 
11
Epävirallinen päämieskokous 9.5.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Antecknas ha inkommit: statsrådets målsättningspromemoria 6.5.2019. 
12
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin kevätkokoukset 12. – 14.4.2019
Utskottets eget ärende
Antecknas ha utdelats till utskottet:. 
Antecknas ha inkommit:. 
13
Mötet i Europeiska unions råd 16.5.2019 (Rådet för utrikes frågor, utvecklingssamarbete)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Antecknas ha inkommit: utrikesministeriets målsättningspromemoria 2.5.2019. 
14
Mötet i Europeiska unions råd 18.2.2019 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Antecknas ha inkommit: utrikesministeriets rapport 20.2.2019. 
Utskottet hör: 
utrikesminister
Timo
Soini
utrikesministeriet
biträdande avdelningschef
Tanja
Jääskeläinen
utrikesministeriet
specialmedarbetare
Riikka
Taivassalo
utrikesministeriet
15
Mötet i Europeiska unions råd 18.3.2019 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Antecknas ha utdelats till utskottet:. 
Rapportering 
Antecknas ha inkommit: utrikesministeriets rapport 22.3.2019. 
Utskottet hör: 
utrikesminister
Timo
Soini
utrikesministeriet
biträdande avdelningschef
Tanja
Jääskeläinen
utrikesministeriet
specialmedarbetare
Riikka
Taivassalo
utrikesministeriet
16
Mötet i Europeiska unions råd 8.4.2019 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Antecknas ha utdelats till utskottet:. 
Rapportering 
Antecknas ha inkommit: utrikesministeriets rapport 12.4.2019. 
Utskottet hör: 
utrikesminister
Timo
Soini
utrikesministeriet
biträdande avdelningschef
Tanja
Jääskeläinen
utrikesministeriet
specialmedarbetare
Riikka
Taivassalo
utrikesministeriet
17
Mötet i Europeiska unions råd 13.-14.5.2019 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Antecknas ha inkommit: utrikesministeriets målsättningspromemoria 6.5.2019. 
Utskottet hör: 
utrikesminister
Timo
Soini
utrikesministeriet
biträdande avdelningschef
Tanja
Jääskeläinen
utrikesministeriet
specialmedarbetare
Riikka
Taivassalo
utrikesministeriet
18
Valtioneuvoston selvitys: EU:n itäisen kumppanuuden ulkoministerikokous 13.5.2019
Statsrådets USP-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 
Utskottet hör: 
utrikesminister
Timo
Soini
utrikesministeriet
enhetschef
Päivi
Peltokoski
utrikesministeriet
specialmedarbetare
Riikka
Taivassalo
utrikesministeriet
biträdande avdelningschef
Tanja
Jääskeläinen
utrikesministeriet
19
Mötet i Europeiska unions råd 14.5.2019 (Ulkoasianneuvosto puolustusministerikokoonpanossa)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Antecknas ha inkommit: försvarsministeriets målsättningspromemoria 2.5.2019. 
Utskottet hör: 
försvarsminister
Jussi
Niinistö
försvarsministeriet
ministerns militärrådgivare
Petteri
Jouko
försvarsministeriet
specialsakkunnig
Sanna
Laaksonen
försvarsministeriet
specialsakkunnig
Tuomas
Koskenniemi
försvarsministeriet
20
Övriga ärenden
21
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2019-05-10 10:04:31

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 20/2019

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 18—20/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Milla Girsén, utskottskanslisekreterare
09 432 2106 

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi