Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Finansutskottet

IMG_7882kr_Valtiovarain.jpg

Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet. Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

FiUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
FiUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
FiUB 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019

 Senaste utlåtanden

FiUU 15/2018 rd
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
FiUU 14/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
FiUU 13/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FiUD
7
2019 rd
Finansutskottet
Fredag 6.9.2019 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Ärendet sänds till förvaltnings- och säkerhetsdelegationen, som de övriga delegationerna kan ge utlåtanden till. 
5
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen 13.9.2019 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2019-06-28 15:35:42

 Mötesplan

Finansutskottet
Mötesplan för veckorna 36—40/2019

 Veckoplan

Finansutskottet
Veckoplan för veckan 36/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Hellevi Ikävalko, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2100, 050 550 7490

Mari Nuutila, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2056, 050 594 2428

Maarit Pekkanen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2055, 050 381 9442 

Ilkka Lahti, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2065, 050 570 0389 

Tanja Nurmi, forskare
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Sanna Turpeinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2103

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050

 Kontaktinformation

​Finansutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2045
vav(at)riksdagen.fi