Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Finansutskottet

IMG_7882kr_Valtiovarain.jpg

Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

FiUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
FiUB 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om olje-avfallsavgift
FiUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019

 Senaste utlåtanden

FiUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
FiUU 15/2018 rd
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
FiUU 14/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FiUD
20
2019 rd
Finansutskottet
Fredag 15.11.2019 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
5
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
6
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
7
Lagmotion med förslag till lag om ändring a 101 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
8
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
9
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 och 124 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
10
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
11
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 och 7 b § i lagen om skatt på arv och gåva
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
12
Åtgärdsmotion om att lindra beskattningen av pensionstagare
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
13
Åtgärdsmotion om att introducera en skatt av royalty-typ för gruvdrift
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
14
Åtgärdsmotion om införande av en hälsomotiverad skatt på tillsatt socker
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
15
Åtgärdsmotion om indragning av höjningen av punktskatten på bränslen
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
16
Åtgärdsmotion om att återta försämringen i hushållsavdraget
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
Regeringens proposition
Utkastet till skattedelegationens betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
18
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
19
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
professor of practice
Vesa
Vihriälä
bilaga
20
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
kl. 11.45
biträdande jurist
Hanna
Oraheimo
finansministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Jarkko
Kivistö
finansministeriet
21
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Lagutskottet: LaUU 5/2019 rd. 
Förvaltningsutskottet: FvUU 8/2019 rd. 
22
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Lagutskottet: LaVL 5/2019 vp. 
Förvaltningsutskottet: HaVL 8/2019 vp. 
23
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. Inkommit TS 12/2019 rd 
24
Övriga ärenden
25
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdagen 19.11.2019 kl. 12.00. 
Senast publicerat 2019-11-14 15:36:57

 Mötesplan

Finansutskottet
Mötesplan för veckorna 46—50/2019

 Veckoplan

Finansutskottet
Veckoplan för veckan 46/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Hellevi Ikävalko, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2100, 050 550 7490

Ilkka Lahti, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2070, 050 326 2790

Mari Nuutila, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2056, 050 594 2428

Tanja Nurmi, forskare
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä
utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Sara Kuitunen
utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Sanna Turpeinen
utskottskanslisekreterare
09 432 2103

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050

 Kontaktinformation

​Finansutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2045
vav(at)riksdagen.fi