Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Finansutskottet

IMG_7882kr_Valtiovarain.jpg

Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

FiUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
FiUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
FiUB 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019

 Senaste utlåtanden

FiUU 15/2018 rd
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
FiUU 14/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
FiUU 13/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FiUD
9
2019 rd
Finansutskottet
Fredag 20.9.2019 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
Statsrådets E-utredning
Förhandsbehandling 
Utskottet hör: 
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Anna
Hyvärinen
finansministeriet
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Utskottets ståndpunkt godkänns: 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Jarkko
Kivistö
finansministeriet
avustava lakimies
Hanna
Oraheimo
finansministeriet
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
6
Övriga ärenden
7
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. Inkomm TS 11/2019 rd 
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen 27.9.2019 kl. 11.30 
Senast publicerat 2019-09-20 11:06:56

 Mötesplan

Finansutskottet
Mötesplan för veckorna 39—44/2019

 Veckoplan

Finansutskottet
Veckoplan för veckan 39/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Hellevi Ikävalko, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2100, 050 550 7490

Ilkka Lahti, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2070, 050 326 2790

Mari Nuutila, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2056, 050 594 2428

Maarit Pekkanen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2055, 050 381 9442 

Tanja Nurmi, forskare
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä
utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Sara Kuitunen
utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Sanna Turpeinen
utskottskanslisekreterare
09 432 2103

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050

 Kontaktinformation

​Finansutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2045
vav(at)riksdagen.fi