Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skattedelegationen

Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
17
2019 rd
Skattedelegationen
Fredag 15.11.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
finansråd
Jari
Salokoski
finansministeriet
överinspektör
Antti
Kurikka
finansministeriet
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet fortsätter. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar som gäller inkomstdatasystemet samt lagen om beskattningsförfarande och lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
jurist
Anniina
Alaluusua-Listola
Pensionsskyddscentralen
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
Olycksfallsförsäkringscentralen
bilaga
Sysselsättningsfonden
bilaga
Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.
bilaga
Försäkringscentralen
bilaga
Delegationen har stilställts meddelanden, ingenting att yttra: 
Folkpensionsanstalten
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
Finanssiala ry
Statskontoret
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
jurist
Anniina
Alaluusua-Listola
Pensionsskyddscentralen
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
Olycksfallsförsäkringscentralen
bilaga
Sysselsättningsfonden
bilaga
Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.
bilaga
Försäkringscentralen
bilaga
Delegationen har stilställts meddelanden, ingenting att yttra: 
Folkpensionsanstalten
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
Finanssiala ry
Statskontoret
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
professor
Pekka
Nykänen
Tammerfors universitet
bilaga
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020—2023 samt till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Förhandsbehandling 
Delegationen har hört: 
specialsakkunnig
Antti
Sinkman
finansministeriet
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är tisdagen 19.11.2019 kl. 10.30. 
Senast publicerat 2019-11-14 16:01:25

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Ilkka Lahti, utskottsråd
09 432 2070, 050 326 2790

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050