Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Miljöutskottet

Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

MiUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem
MiUB 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen
MiUB 20/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

 Senaste utlåtanden

MiUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
MiUU 55/2018 rd
Statsrådets utredning: Initiativet till en ny och omfattande global pakt för miljön (Global Pact for the Environment)
MiUU 54/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
9
2019 rd
Miljöutskottet
Fredag 20.9.2019 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Biträdande generalsekreterarens begäran om utlåtande om förordnande till utskottssekreterare
4
Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika
Medborgarinitiativ
Ärendet har remitterats till utskottet. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (ändring av förordningen om avgasutsläpp med avseende på RDE-utsläppsprovning)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
regeringssekreterare
Janne
Mänttäri
kommunikationsministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Elina
Vaara
miljöministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Keijo
Kuikka
Transport- och kommunikationsverket
bilaga
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 24.9.2019 kl. 10.00; Arkadia-salen. 
Senast publicerat 2019-09-19 12:42:05

 Veckoplan

Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 38/2019

 Mötesplan

Miljöutskottet
Mötesplan för veckorna 38—47/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Ekroos, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Jaana Pesonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2090

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Miljöutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2090
ymv(at)riksdagen.fi