Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens svar

​Senaste riksdagens svar

RSv 200/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
RSv 201/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
RSv 204/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet
RSv 199/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
RSv 202/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen
RSv 183/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
RSv 192/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen
RSv 187/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotsningslagen
RSv 186/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
RSv 188/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa för företagarnas icke-ägande familjemedlemmar
RSv 181/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
RSv 184/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer
RSv 182/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
RSv 191/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den
RSv 195/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
RSv 190/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RSv 194/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
RSv 185/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, lagen om Räddningsinstitutet samt lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
RSv 189/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor samt vissa andra lagar
RSv 180/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
RSv 176/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
RSv 173/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
RSv 174/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg
RSv 197/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den
RSv 193/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
RSv 172/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den
RSv 177/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner
RSv 196/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019 samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd
RSv 175/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den
RSv 178/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån, lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund samt 16 a och 17 a § i aravabegränsningslagen
RSv 179/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om studiestöd
RSv 198/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen
RSv 163/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
RSv 166/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa i syfte att främja mottagande av kortvarigt arbete
RSv 162/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
RSv 167/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen
RSv 160/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
RSv 161/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
RSv 169/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till spårtrafiklag och lag om ändring av lagen om transportservice
RSv 164/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen
RSv 168/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett bostadsdatasystem och till vissa lagar som har samband med den
RSv 171/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
RSv 165/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen
RSv 170/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
RSv 158/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
RSv 151/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av vallagen
RSv 154/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 70 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder och 6 och 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
RSv 155/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen, av lagen om verkställighet av samhällspåföljder och av vissa andra lagar
RSv 157/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd
RSv 156/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden och till vissa lagar som har samband med den

 Alla riksdagens svar

 Riksdagens svar, RSv

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.