Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens svar

​Senaste riksdagens svar

RSv 71/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
RSv 72/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den
RSv 73/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
RSv 67/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
RSv 66/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
RSv 65/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den
RSv 70/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
RSv 68/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den
RSv 69/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den
RSv 62/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder
RSv 64/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen
RSv 60/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
RSv 63/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket och lag om ändring av 83 § i lagen om privata säkerhetstjänster
RSv 59/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver
RSv 61/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om privata säkerhetstjänster
RSv 56/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet
RSv 58/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den
RSv 57/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
RSv 55/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djuravelsverksamhet
RSv 54/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden samt till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
RSv 52/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
RSv 49/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel
RSv 48/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt lagar om upphävande av lagen om registrering av fartygspersonal och 1 kap. 3 § 5 mom. i lagen om sjöarbetsavtal
RSv 44/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland
RSv 47/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
RSv 50/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om EU-miljömärke
RSv 43/2018 rd
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om  Energimyndigheten
RSv 45/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
RSv 38/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
RSv 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gasanordningslag och till vissa lagar som har samband med den
RSv 46/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
RSv 37/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt
RSv 36/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen
RSv 35/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
RSv 41/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
RSv 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
RSv 40/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån, aravabegränsningslagen och 16 a § i lagen om bostadsrättsbostäder
RSv 34/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
RSv 32/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken
RSv 31/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken och till vissa lagar som har samband med den
RSv 33/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid
RSv 30/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har samband med den
RSv 29/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen
RSv 28/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
RSv 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet
RSv 26/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
RSv 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
RSv 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
RSv 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter
RSv 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den

 Alla riksdagens svar

 Riksdagens svar, RSv

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.