Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens svar

​Senaste riksdagens svar

RSv 56/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet
RSv 55/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djuravelsverksamhet
RSv 54/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden samt till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
RSv 52/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
RSv 49/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel
RSv 48/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt lagar om upphävande av lagen om registrering av fartygspersonal och 1 kap. 3 § 5 mom. i lagen om sjöarbetsavtal
RSv 44/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland
RSv 47/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
RSv 50/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om EU-miljömärke
RSv 43/2018 rd
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om  Energimyndigheten
RSv 45/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
RSv 38/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
RSv 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gasanordningslag och till vissa lagar som har samband med den
RSv 46/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
RSv 37/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt
RSv 36/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen
RSv 35/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
RSv 41/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
RSv 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
RSv 40/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån, aravabegränsningslagen och 16 a § i lagen om bostadsrättsbostäder
RSv 34/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
RSv 32/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken
RSv 31/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken och till vissa lagar som har samband med den
RSv 33/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid
RSv 30/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har samband med den
RSv 29/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen
RSv 28/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
RSv 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet
RSv 26/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
RSv 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
RSv 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
RSv 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter
RSv 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den
RSv 20/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den
RSv 19/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Meteorologiska institutet
RSv 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen, 22 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och 32 § i statstjänstemannalagen
RSv 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
RSv 15/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Akademi
RSv 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
RSv 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor samt med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen
RSv 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Bahrain om luftfart
RSv 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kuba om luftfart
RSv 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures)
RSv 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
RSv 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande
RSv 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
RSv 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och till vissa lagar som har samband med dem
RSv 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster
RSv 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetstagares och yrkesutövares rätt till tilläggspension
RSv 3/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

 Alla riksdagens svar

 Riksdagens svar, RSv

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.