Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skriftliga spörsmål

​Senaste skriftliga spörsmål

SS 3/2019 rd
Skriftligt spörsmål om yttrande- och åsiktsfrihet
SS 2/2019 rd
Skriftligt spörsmål om tillgodoseendet av rösträtten under beväringstjänsten
SS 1/2019 rd
Skriftligt spörsmål om Postis planer på att försämra postutdelningen i Åbo skärgård
SS 704/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att göra en utomstående utredning av ändringen av polisens förvaltningsstruktur
SS 703/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att utarbeta en nationell rekommendation om kompetenskrav och kompletterande utbildning för provtagningspersonal
SS 702/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att ändra inkomstskattelagen så att idrottsutövarna mer flexibelt ska kunna överföra sina idrottsinkomster till idrottsutövarfonden
SS 701/2018 rd
Skriftligt spörsmål om en utredning om att höja den nedre gränsen för mervärdesskatt
SS 700/2018 rd
Skriftligt spörsmål om problem för hobbyklubbar till följd av lagen om inkomstdatasystemet
SS 699/2018 rd
Skriftligt spörsmål om skyldigheten att anmäla tävlingspriser till inkomstregistret
SS 698/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att förbättra underhållet av Oravaisvägen och trafikförbindelserna i gränsområdet mellan Alahärma och Oravais
SS 697/2018 rd
Skriftligt spörsmål om kommunens rätt att förbjuda gruvdrift inom sitt område
SS 696/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att ta in de självsysselsatta i arbetslagstiftningen
SS 695/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att åtgärda problemen med Traficoms telefon- och nättjänster
SS 694/2018 rd
Skriftligt spörsmål om läget för yrkesutbildningen
SS 693/2018 rd
Skriftligt spörsmål om bussars cabotagetrafik
SS 692/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att förbjuda malmletning i naturskyddsområden
SS 691/2018 rd
Skriftligt spörsmål om praxis vid brevröstning
SS 690/2018 rd
Skriftligt spörsmål om tillgången på barnträdgårdslärare och lärare i östra Finland
SS 689/2018 rd
Skriftligt spörsmål om återkallande av aktiveringsmodellen och om andra åtgärder för att åtgärda missförhållanden och problem med modellen samt om situationen för de arbetslösa arbetssökande som har en sjukdom som sänker arbets- eller funktionsförmågan eller något som begränsar funktionsförmågan
SS 688/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att förtydliga 3 och 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar och att informera aktörerna inom social- och hälsovården i oklara situationer som berör vaccination av anställda inom social- och hälsovården
SS 687/2018 rd
Skriftligt spörsmål om kurdernas situation i Turkiet
SS 686/2018 rd
Skriftligt spörsmål om problem med inkomstregistret
SS 685/2018 rd
Skriftligt spörsmål om diskriminering av personer med afrikansk bakgrund i Finland
SS 684/2018 rd
Skriftligt spörsmål om indrivning av skatteskuld från medellösa dödsbon
SS 683/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att främja användningen kostnadseffektivare synonympreparat i läkemedelsbehandlingen
SS 682/2018 rd
Skriftligt spörsmål om rengöring av fartygsbottnar
SS 681/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utbildning av domare i vårdnadstvister
SS 680/2018 rd
Skriftligt spörsmål om drogproblemet i sydvästra Lappland
SS 679/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga domstolsväsendets resurser och att garantera medborgarnas rättssäkerhet
SS 678/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att utreda situationen för och behoven hos barn och ungdomar som fått cochleaimplantat
SS 677/2018 rd
Skriftligt spörsmål om utbildning av audionomer
SS 676/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga flygförbindelserna till och från sydvästra Lappland
SS 675/2018 rd
Skriftligt spörsmål om ställningen för teknisk slöjd och om att förbättra studerandes tekniska färdigheter
SS 674/2018 rd
Skriftligt spörsmål om huvudstabens beslut att utesluta alla diabetiker från beväringstjänst
SS 673/2018 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder för att förhindra marknadsföring som strider mot lotterilagen
SS 672/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att minska på läkemedelssvinnet
SS 671/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att förbättra kvaliteten och tillgången på vård i livets slutskede i Finland samt om att åstadkomma lagstiftning om den
SS 670/2018 rd
Skriftligt spörsmål om aktörers inom Sanoma-koncernen användning av dominerande ställning på marknaden och om deras roll i den finska musikindustrin
SS 669/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att förebygga antibiotikaresistens
SS 668/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att införa en skyldighet att blanda biodrivmedel i flygbränsle
SS 667/2018 rd
Skriftligt spörsmål om beskattning av gruvdrift
SS 666/2018 rd
Skriftligt spörsmål om företagens vinststrävan i fråga om social- och hälsotjänster samt inom småbarnspedagogiken
SS 665/2018 rd
Skriftligt spörsmål om lagenligheten av ett så kallat borgenslån på marknaden för snabbkrediter
SS 664/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att utveckla en informationstjänst som liknar webbplatsen verokuitti.fi
SS 663/2018 rd
Skriftligt spörsmål om problem med användningen av inkomstregistret
SS 662/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att stödja bokbussverksamhet
SS 661/2018 rd
Skriftligt spörsmål om att satsa på träbyggande
SS 660/2018 rd
Skriftligt spörsmål om överföringen av Krishanteringscentret
SS 659/2018 rd
Skriftligt spörsmål om behandlingen av arbetsverksamhet med låg tröskel i aktiveringsmodellen
SS 658/2018 rd
Skriftligt spörsmål om ett nationellt beredskapsregister

 Alla skriftliga spörsmål

 Skriftligt spörsmål, SS

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.