Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Subsidiaritetsärenden

Senaste subsidiaritetsärenden

SÄ 118/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
SÄ 117/2018 rd
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
SÄ 116/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)
SÄ 115/2018 rd
Förslag till RÅDETS DIREKTIV om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp
SÄ 114/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
SÄ 113/2018 rd
Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]
SÄ 112/2018 rd
Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU- informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]
SÄ 111/2018 rd
Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt
SÄ 110/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt om rättelse av den förordningen vad gäller medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning
SÄ 109/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring
SÄ 108/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering
SÄ 107/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Europeiska försvarsfonden
SÄ 106/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
SÄ 105/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
SÄ 104/2018 rd
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet
SÄ 103/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
SÄ 102/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Asyl- och migrationsfonden
SÄ 101/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar
SÄ 100/2018 rd
Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register
SÄ 99/2018 rd
Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna
SÄ 98/2018 rd
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
SÄ 97/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning
SÄ 96/2018 rd
Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning)
SÄ 95/2018 rd
fFrslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen
SÄ 94/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
SÄ 93/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna
SÄ 92/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013
SÄ 91/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av InvestEU-programmet
SÄ 90/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341
SÄ 89/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
SÄ 88/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
SÄ 87/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar
SÄ 86/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar
SÄ 85/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF
SÄ 84/2018 rd
Förslag till RÅDETS BESLUT om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet)
SÄ 83/2018 rd
Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget
SÄ 82/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013
SÄ 81/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag
SÄ 80/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
SÄ 79/2018 rd
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation
SÄ 78/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013
SÄ 77/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826
SÄ 76/2018 rd
Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr …/2018 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021-2027 (”Perikles IV-programmet”) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater
SÄ 75/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014
SÄ 74/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av reformstödsprogrammet
SÄ 73/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av programmet för rättsliga frågor
SÄ 72/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av programmet för rättigheter och värden
SÄ 71/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation
SÄ 70/2018 rd
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning
SÄ 69/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014

 Alla subsidiaritetsärenden

 Subsidiaritetsärende, SÄ

Subsidiaritetskontroll är en åtgärd av det nationella parlamentet i en EU-medlemsstat genom vilken parlamentet kontrollerar att subsidiaritetsprincipen tillämpas, dvs. om det är motiverat att en rättsakt antas på unionsrättslig nivå.