Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens utlåtanden

​Senaste utskottsutlåtanden

FiUU 9/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
JsUU 13/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
GrUU 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till strålsäkerhetslag och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 22/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
LaUU 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 19/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
GrUU 20/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen
FrUU 2/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
KoUU 13/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
AjUU 6/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
MiUU 22/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
GrUU 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
UtUU 9/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
FsUU 9/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
LaUU 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den
LaUU 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
UtUU 8/2018 rd
Statsrådets utredning om Finlands deltagande i internationell krishantering
GrUU 16/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
MiUU 21/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (POP-förodningen)
EkUU 31/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU, samt till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (ett regelverk för säkerställda obligationer)
FiUU 7/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om digitala fasta driftställen
UtUU 7/2018 rd
Statsrådets utredning: konventionen om kärnvapenförbud
MiUU 17/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)
MiUU 18/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet
MiUU 19/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen
MiUU 20/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europarådets och parlamentets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
EkUU 30/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om fondföretag och direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (gränsöverskridande distribution)
EkUU 27/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)
EkUU 28/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen
EkUU 29/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet
KuUU 7/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europarlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (förordningen om onlinesändningar av tv- och radioprogram)
JsUU 10/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)
FvUU 16/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex
GrUU 15/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
UtUU 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
UtUU 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
ReUU 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
FsUU 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
FiUU 6/2018 rd
Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
KoUU 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den
EkUU 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
LaUU 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning
FsUU 7/2018 rd
Statsrådets utredning om Finlands deltagande i internationell krishantering
FsUU 6/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
FvUU 13/2018 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
KuUU 5/2018 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
MiUU 15/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (dricksvattendirektivet)
MiUU 13/2018 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
MiUU 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till strålsäkerhetslag och till vissa lagar som har samband med den