Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens utlåtanden

​Senaste utskottsutlåtanden

KoUU 23/2018 rd
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
GrUU 30/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den
FrUU 3/2018 rd
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
MiUU 29/2018 rd
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
GrUU 29/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 28/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen
GrUU 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
JsUU 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och lagen om animaliska biprodukter
GrUU 26/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten och till vissa lagar som har samband med den
MiUU 25/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
GrUU 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den
KuUU 9/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
GrUU 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning
FsUU 12/2018 rd
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
FsUU 11/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
UtUU 10/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i Natos utbildningsinsats i Irak
FvUU 22/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
FsUU 10/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
LaUU 13/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
LaUU 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
FiUU 9/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
MiUU 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter
JsUU 12/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (UTP-direktivet)
JsUU 13/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
GrUU 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till strålsäkerhetslag och till vissa lagar som har samband med den
EkUU 37/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
FvUU 17/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort och uppehållshandlingar
EkUU 36/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om digitala fasta driftställen
GrUU 22/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
LaUU 11/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)
JsUU 11/2018 rd
Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets rekommendation om fiskemöjligheter i Östersjön för 2019
MiUU 23/2018 rd
Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets rekommendation om fiskemöjligheter i Östersjön för 2019
EkUU 35/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (effektivare verkställandet och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler)
LaUU 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 19/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
GrUU 20/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen
FrUU 2/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
KoUU 13/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
AjUU 6/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
MiUU 22/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
GrUU 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
UtUU 9/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
FsUU 9/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
LaUU 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den
LaUU 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
UtUU 8/2018 rd
Statsrådets utredning om Finlands deltagande i internationell krishantering
GrUU 16/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
MiUU 21/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (POP-förodningen)
EkUU 31/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU, samt till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (ett regelverk för säkerställda obligationer)