Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens betänkanden

​Senaste utskottsbetänkanden

KoUB 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
FiUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
FvUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den
FiUB 10/2018 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
FiUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018
JsUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
EkUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
KuUB 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
KoUB 15/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den
FiUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen
KoUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den
JsUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder
FvUB 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket och lag om ändring av 83 § i lagen om privata säkerhetstjänster
KuUB 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
MiUB 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver
GrUB 2/2018 rd
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017
KuUB 3/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om privata säkerhetstjänster
UtUB 7/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
EkUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet
UtUB 6/2018 rd
Verksamhetsberättelse för 2017 från Finlands delegation i Nordiska rådet
KoUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den
KuUB 2/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
KoUB 12/2018 rd
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017
UtUB 5/2018 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017
JsUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djuravels-verksamhet
UtUB 4/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017
JsUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter
KoUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
AjUB 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden samt till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
AjUB 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
FiUB 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet
MiUB 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om EU-miljömärke
EkUB 9/2018 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2017
KoUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt lagar om upphävande av lagen om registrering av fartygspersonal och 1 kap. 3 § 5 mom. i lagen om sjöarbetsavtal
EkUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel
KoUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
UtUB 3/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland
FvUB 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
JsUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
EkUB 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
EkUB 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gasanordningslag och till vissa lagar som har samband med den
FiUB 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen
FiUB 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt
KoUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
UtUB 2/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
MiUB 3/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån, aravabegränsningslagen och 16 a § i lagen om bostadsrättsbostäder
MiUB 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
EkUB 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 2/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 3/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken

 Utskottets betänkande, UB

Utskottets betänkande är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum .     
Betänkande omfattar en motivering och ett förslag till beslut.