Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens betänkanden

​Senaste utskottsbetänkanden

KoUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
MiUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
KoUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
GrUB 5/2018 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017
KoUB 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem
ReUB 5/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
ReUB 4/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
EkUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordningsföljden för betalningar till borgenärer i kreditinstitut och vissa värdepappersföretag
KoUB 20/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
AjUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
KuUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen
MiUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 57 a § i markanvändnings- och bygglagen
MiUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark
MiUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och lagen om animaliska biprodukter
FvUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
FiUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningsförfarande
FvUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
JsUB 12/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
KoUB 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Argentina om luftfart
KoUB 19/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kazakstan om luftfart
LaUB 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen
FvUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
UtUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
EkUB 12/2018 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017
UtUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
GrUB 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag
FiUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
GrUB 3/2018 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017
KuUB 6/2018 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017
AjUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till strålsäkerhetslag och till vissa lagar som har samband med den
UtUB 8/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
KoUB 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
FiUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
FvUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den
FiUB 10/2018 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
FiUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018
JsUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
EkUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
KuUB 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
KoUB 15/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den
FiUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen
KoUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den
JsUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder
FvUB 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket och lag om ändring av 83 § i lagen om privata säkerhetstjänster
KuUB 4/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
MiUB 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver
GrUB 2/2018 rd
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017
KuUB 3/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om privata säkerhetstjänster
UtUB 7/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support

 Utskottets betänkande, UB

Utskottets betänkande är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum .     
Betänkande omfattar en motivering och ett förslag till beslut.