Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens betänkanden

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

ShUB 9/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
LaUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
FiUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
FiUB 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om olje-avfallsavgift
ShUB 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
JsUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
AjUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
ShUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ShUB 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
ShUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
FvUB 4/2019 rd
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå
KuUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
EkUB 2/2019 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
ReUB 4/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
ShUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
FvUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde
GrUB 2/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
JsUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
KoUB 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
ShUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
ReUB 2/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
ReUB 3/2019 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
FiUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
FiUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
ShUB 2/2019 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
UtUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
UtUB 4/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
FvUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
GrUB 1/2019 rd
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
KoUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
UtUB 2/2019 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
KuUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik
KoUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen
KoUB 5/2019 rd
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018
FiUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt
KoUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kenya om luftfart
KoUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Mexiko om luftfart
KoUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart
MiUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
UtUB 1/2019 rd
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018
ReUB 1/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
ShUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen
EkUB 1/2019 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
FiUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
FvUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
KuUB 2/2019 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
KuUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
AjUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
FiUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
ShUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

 ‭(Dold)‬ Utskottets betänkande, UB

Utskottets betänkande är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum .     
Betänkande omfattar en motivering och ett förslag till beslut.