Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens betänkanden

​Senaste utskottsbetänkanden

FiUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
FvUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
KuUB 2/2019 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
KuUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
AjUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
FiUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
ShUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen
ShUB 43/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
ShUB 41/2018 rd
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
FvUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 41/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 40/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 38/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 37/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
ShUB 40/2018 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017
JsUB 28/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
FiUB 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019
KuUB 22/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
LaUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
JsUB 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
FiUB 38/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den
KoUB 45/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den
AjUB 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
ShUB 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
KuUB 21/2018 rd
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
ShUB 38/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
KuUB 20/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fornminnen
FiUB 37/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter
EkUB 43/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
ShUB 37/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 36/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
GrUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster
ShUB 36/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
AjUB 16/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
GrUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den
FsUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 41/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den
KoUB 44/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
FsUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den
KuUB 19/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om yrkesutbildning
FvUB 35/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om penninginsamlingar och till vissa lagar som har samband med den
FrUB 1/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
LaUB 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk
EkUB 40/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
EkUB 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal
MiUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem

 Utskottets betänkande, UB

Utskottets betänkande är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum .     
Betänkande omfattar en motivering och ett förslag till beslut.