Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådets E-skrivelser

​Senaste statsrådets E-skrivelser

E 82/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s tilläggsbudgetproposition nr 6 för 2018
E 79/2018 rd
Statsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
E 80/2018 rd
Statsrådets utredning: Rättsstatsprincipen i Polen: Europaparlamentets förslag till rådets beslut
E 81/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Förslag till rådets rekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet
E 78/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap (fördraget om en transportgemenskap med länderna på västra Balkan)
E 77/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens mandatförslag avseende förhandlingar om en omorganisering av förvaltningen av kvoten för import av nötkött av hög kvalitet
E 76/2018 rd
Statsrådets utredning: Utveckling av handelsförbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenta staterna
E 75/2018 rd
Statsrådets utredning: Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till en finansieringsmekanism för EU:s yttre förbindelser för finansieringsperioden 2021–2027
E 74/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön
E 71/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2017 och Europeiska stabiliseringsfacilitetens (ESFS) bokslut för 2017, ledningens rapport och revisorns rapport
E 70/2018 rd
Statsrådets utredning: Toppmötet mellan EU och Kina 2018
E 69/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens tillkännagivande – Preliminär förteckning över koldioxidläckagesektorer 2021–2030
E 62/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar
E 63/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning för perioden 2021-2027
E 64/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) samt om utvidgning av förordningens tillämpningsområde till att även omfatta icke deltagande medlemsstater
E 66/2018 rd
Statsrådets utredning: Den kommande fleråriga budgetramen; Europeiska försvarsfonden
E 60/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
E 61/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Budgetramperiod 2021-2027; Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
E 59/2018 rd
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd
E 53/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning, Förslag till rådets rekommendation om att främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis för högre utbildning och gymnasieutbildning samt resultat av studieperioder utomlands
E 54/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Förslag till rådets rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning
E 55/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll
E 56/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Kultur och audiovisuella ärenden; En ny europeisk agenda för kultur
E 57/2018 rd
Statsrådets utredning: Ungdomar; Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Engagera, sammanföra och stärka ungdomar: EU:s nya ungdomsstrategi
E 52/2018 rd
Statsrådets utredning: Ändring av protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
E 51/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till ändringsbudget 4/2018 för budgetåret 2018; kommissionens förslag om utnyttjande av solidaritetsfonden
E 50/2018 rd
Statsrådets utredning: Utrikesministermöte EU-Celac, 16-17.7.2018
E 49/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om stärkt vaccinationssamarbete
E 48/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
E 47/2018 rd
Statsrådets utredning: Toppmöte EU-Japan 2018
E 45/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 46/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 42/2018 rd
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2007/43/EG och dess effekter på slaktkycklingars välbefinnande, samt om utarbetandet av välfärdsindikatorer
E 41/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till ändringsbudget nr 3 till den allmänna budgeten 2018; Finansiering av den andra delutbetalningen av faciliteten för flyktingar i Turkiet
E 39/2018 rd
Statsrådets utredning: Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi
E 40/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare
E 37/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2018: allmänna delen och landsprofilerna
E 38/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Artificiell intelligens för Europa
E 36/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska centralbanken: En plan för kapitalförvaltningsbolag
E 35/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Vägen mot automatiserad rörlighet – en EU-strategi för framtidens rörlighet
E 34/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 (om allmän livsmedelslagstiftning), direktiv 2001/18/EG (om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön) samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 (om genmodifierade foder och livsmedel), (EG) nr 1831/2003 (om fodertillsatser), (EG) nr 2065/2003 (om rökaromer), (EG) nr 1935/2004 (om material i kontakt med livsmedel), (EG) nr 1331/2008 (om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer), (EG) nr 1107/2009 (om växtskyddsmedel) och (EU) 2015/2283 (om nya livsmedel)
E 33/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslaget till ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol
E 32/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (kommissionens förslag till en tredje revidering av direktivet)
E 31/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Forskning och innovationer; Förslag till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem
E 29/2018 rd
Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021-2027
E 28/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)
E 27/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Mot ett gemensamt dataområde i EU
E 26/2018 rd
Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande
E 25/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen – Handlingsplanen för fintech – ett viktigt steg mot en mer konkurrenskraftig europeisk finanssektor
E 24/2018 rd
Statsrådets utredning: Europa 2020-strategin, Finlands nationella reformprogram, våren 2017

 Alla statsrådets E-skrivelser

 Statsrådets E-skrivelse, E

E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.