Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådets E-skrivelser

​Senaste statsrådets E-skrivelser

E 47/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Japan om överföring och användning av PNR-uppgifter för att förhindra och bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet (PNR-avtal mellan EU och Japan)
E 46/2019 rd
Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1-30.6.2019
E 45/2019 rd
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
E 44/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella civila luftfartsorganisationens råd vad gäller översynen av kapitel 9 i bilaga 9 (”Facilitation”) till konventionen om internationell civil luftfart vad gäller standarder och rekommenderade förfaranden för registrering av passageraruppgifter
E 43/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det åttonde mötet i det styrande organet för det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk
E 42/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
E 41/2019 rd
Statsrådets utredning: Beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
E 40/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av förordningen (EG) nr 2012/2002 om ekonomiskt stöd till medlemsstater i syfte att täcka allvarliga ekonomiska påfrestningar på dem i samband med Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen utan avtal (förordningen om solidaritetsfonden)
E 39/2019 rd
Statsrådets utredning: Förnyelse av standardformulär för offentlig upphandling
E 38/2019 rd
Statsrådets utredning: EU:s registerförordning som utfärdas med stöd av LULUCF-förordningen samt ett särskilt undantag för Finland
E 36/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
E 37/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien
E 34/2019 rd
Statsrådets utredning: Brexit: Ändring av beredskapsförordningarna för väg- och luftfartsförbindelser, (EU) 2019/501 och (EU) 2019/502, vad gäller deras tillämpningsperioder
E 35/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
E 33/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om ändringarna av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonn-avtalet) samt ett förslag till rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt om ett ministeruttalande och en strategisk handlingsplan för 2019–2025 som ska bifogas till den
E 28/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Aktuellt inom straffrätten under Finlands period som EU-ordförandeland
E 32/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen
E 30/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
E 31/2019 rd
Statsrådets utredning: Utnämning av den blivande kommissionen; förteckning över de personer som rådet föreslår till ledamöter av kommissionen
E 29/2019 rd
Statsrådets utredning: Statsrådets skrivelse till riksdagen om meddelandet Gemensamma ansträngningar för att genomföra energiunionen och klimatåtgärderna – att lägga grunden för en framgångsrik övergång till ren energi
E 27/2019 rd
Statsrådets E-utredning: Inledning av WTO-förhandlingar om ett multilateralt ramverk för underlättande av investeringar
E 26/2019 rd
Statsrådets utredning: EU-strategi för Centralasien
E 25/2019 rd
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2018 och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) bokslut för 2018, ledningens rapport och revisorns rapport
E 24/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens sammansättning; Ersättande av kommissionsledamöter som blir ledamöter i Europaparlamentet med nya ledamöter för kommissionens återstående mandattid
E 22/2019 rd
Statsrådets utredning: Resultattavla för rättskipningen i EU 2019
E 23/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om att inleda förhandlingar om en översyn av energistadgan
E 21/2019 rd
Statsrådets utredning: Årsrapporten 2018 från kommissionen om tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och rapporten om grundläggande rättigheter 2019 från EU:s byrå för grundläggande rättigheter
E 20/2019 rd
Statsrådets utredning: Toppmötet EU-Kanada 17–18 juli 2019
E 18/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till ändringsbudgetar nr 2 och 4 till 2019 års allmänna EU-budget
E 15/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2019: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar
E 16/2019 rd
Statsrådets utredning: Rättsstatsfrågor under Finlands ordförandeperiod i EU
E 17/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt
E 19/2019 rd
Statsrådets utredning: EU; Läkemedel; Meddelande från kommissionen om unionens strategi om läkemedel i miljön
E 13/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets förordning om Europeiska ombudsmannens stadga
E 14/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till ändringsbudget nr 3 för budgetår 2019; kommissionens förslag om utnyttjande av solidaritetsfonden
E 11/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av genomförandeordningen (EU) nr 2017/1185 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar (öppna marknader)
E 10/2019 rd
Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–31.12.2018
E 9/2019 rd
Statsrådets utredning: om att förlänga giltighetstiden för vissa EU-regler för statligt stöd till utgången av 2022
E 7/2019 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 8/2019 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 6/2019 rd
Statsrådets utredning: Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Ryska federationens regering
E 5/2019 rd
Statsrådets utredning: Inledning av multilaterala förhandlingar om e-handel i WTO
E 4/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från Europeiska unionen: ”Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien: Med gemensamma krafter mot en gemensam framtid”
E 3/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordatlantiska laxorganisationen (NASCO)
E 2/2019 rd
Statsrådets utredning: Utkast till kommissionens meddelande om återkrav av otillåtet statligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden
E 1/2019 rd
Statsrådets utredning: EU/USP/INFORMATION TILL RIKSDAGEN: Meddelande från kommissionen och utrikestjänsten om förbindelserna mellan EU och Kina
E 137/2018 rd
Statsrådets utredning: EU/RIF; Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut (nr 1313/2013/EU) om en civilskyddsmekanism för unionen; Artikel 19
E 135/2018 rd
Statsrådets utredning: Europa 2020-strategin, Finlands nationella reformprogram, våren 2019
E 136/2018 rd
Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Japan 2019
E 134/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation om IT-säkerhet i 5G-nät

 Alla statsrådets E-skrivelser

 Statsrådets E-skrivelse, E

E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.