Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådets E-skrivelser

​Senaste statsrådets E-skrivelser

E 53/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning, Förslag till rådets rekommendation om att främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis för högre utbildning och gymnasieutbildning samt resultat av studieperioder utomlands
E 54/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Förslag till rådets rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning
E 55/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll
E 56/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Kultur och audiovisuella ärenden; En ny europeisk agenda för kultur
E 51/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till ändringsbudget 4/2018 för budgetåret 2018; kommissionens förslag om utnyttjande av solidaritetsfonden
E 50/2018 rd
Statsrådets utredning: Utrikesministermöte EU-Celac, 16-17.7.2018
E 49/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om stärkt vaccinationssamarbete
E 48/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
E 47/2018 rd
Statsrådets utredning: Toppmöte EU-Japan 2018
E 45/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 46/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 42/2018 rd
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2007/43/EG och dess effekter på slaktkycklingars välbefinnande, samt om utarbetandet av välfärdsindikatorer
E 39/2018 rd
Statsrådets utredning: Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi
E 40/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare
E 38/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Artificiell intelligens för Europa
E 36/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska centralbanken: En plan för kapitalförvaltningsbolag
E 35/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen - På väg mot en automatiserad mobilitet: EU:s strategi för framtidens mobilitet
E 34/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 (om allmän livsmedelslagstiftning), direktiv 2001/18/EG (om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön) samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 (om genmodifierade foder och livsmedel), (EG) nr 1831/2003 (om fodertillsatser), (EG) nr 2065/2003 (om rökaromer), (EG) nr 1935/2004 (om material i kontakt med livsmedel), (EG) nr 1331/2008 (om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer), (EG) nr 1107/2009 (om växtskyddsmedel) och (EU) 2015/2283 (om nya livsmedel)
E 33/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslaget till ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol
E 32/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (kommissionens förslag till en tredje revidering av direktivet)
E 31/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Forskning och innovationer; Förslag till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem
E 29/2018 rd
Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021-2027
E 28/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)
E 27/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Mot ett gemensamt dataområde i EU
E 26/2018 rd
Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande
E 25/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen – Handlingsplanen för fintech – ett viktigt steg mot en mer konkurrenskraftig europeisk finanssektor
E 24/2018 rd
Statsrådets utredning: Europa 2020-strategin, Finlands nationella reformprogram, våren 2017
E 23/2018 rd
Statsrådets utredning: Upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008
E 22/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina
E 21/2018 rd
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om effekterna av internationell djurskyddsverksamhet på de europeiska djuruppfödarnas konkurrenskraft i en globaliserad värld
E 20/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskapsperiod 2019; Finlands nationella ordförandeskapsprogram; den parlamentariska processen
E 18/2018 rd
Statsrådets utredning: Västra Balkan på EU:s agenda våren 2018 och kommissionens strategi för västra Balkan
E 19/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: EU:s strategi för standardessentiella patent
E 17/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommisionen: Ett balanserat system för säkerställande av ett skydd för immateriella rättigheter som svarar mot dagens samhällsutmaningar
E 16/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till ändringsbudget 1/2018 för budgetåret 2018; kommissionens förslag om utnyttjande av solidaritetsfonden
E 15/2018 rd
Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–31.12.2017
E 14/2018 rd
Statsrådets utredning: Halvtidsutvärdering av programmet Erasmus+
E 12/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska entralbanken: Första rapporten om framstegen med att minska nödlidande lån i Europa
E 10/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Förslag till rådets rekommendation om att främja gemensamma värden, inkluderande utbildning och en europeisk dimension i undervisningen
E 11/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Meddelande från kommissionen om handlingsplanen för digital utbildning
E 13/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande
E 9/2018 rd
Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Ukraina om villkoren för tillhandahållande av satellitbaserade tilläggstjänster i Ukraina på grundval av det europeiska satellitnavigeringsprogrammet Egnos
E 8/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens förordningar om reglering av obemannad luftfart; EASA Opinion 01/2018
E 6/2018 rd
Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande av kommissionen och den höga representanten från den 10 november 2017 om den militära rörligheten i Europeiska unionen och övriga aktuella frågon i anslutning till den militära rörligheten
E 7/2018 rd
Statsrådets utredning: Situationen i fråga om rättsstatsprincipen i Polen; kommissionens förslag till rådets beslut - föredragning från kommissionen
E 5/2018 rd
Statsrådets utredning: Paketet om den cirkulära ekonomin 2018
E 4/2018 rd
Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar; Europol och tredje länder
E 3/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan 2017–2019 - Åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män
E 2/2018 rd
Statsrådets utredning: Rekommendation från kommissionen till rådet om bemynidgande att inleda förhandlingar om ett partnerskapsavtal mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
E 1/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Social-och hälsovårdsfrågor under det bulgariska ordförandeskapet i EU

 Alla statsrådets E-skrivelser

 Statsrådets E-skrivelse, E

E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.