Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådets E-skrivelser

​Senaste statsrådets E-skrivelser

E 21/2019 rd
Statsrådets utredning: Årsrapporten 2018 från kommissionen om tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och rapporten om grundläggande rättigheter 2019 från EU:s byrå för grundläggande rättigheter
E 20/2019 rd
Statsrådets utredning: Toppmötet EU-Kanada 17–18 juli 2019
E 18/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till ändringsbudgetar nr 2 och 4 till 2019 års allmänna EU-budget
E 15/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2019: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar
E 16/2019 rd
Statsrådets utredning: Rättsstatsfrågor under Finlands ordförandeperiod i EU
E 17/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt
E 19/2019 rd
Statsrådets utredning: EU; Läkemedel; Meddelande från kommissionen om unionens strategi om läkemedel i miljön
E 13/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets förordning om Europeiska ombudsmannens stadga
E 14/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till ändringsbudget nr 3 för budgetår 2019; kommissionens förslag om utnyttjande av solidaritetsfonden
E 11/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av genomförandeordningen (EU) nr 2017/1185 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar (öppna marknader)
E 10/2019 rd
Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–31.12.2018
E 9/2019 rd
Statsrådets utredning: om att förlänga giltighetstiden för vissa EU-regler för statligt stöd till utgången av 2022
E 7/2019 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 8/2019 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 6/2019 rd
Statsrådets utredning: Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Ryska federationens regering
E 5/2019 rd
Statsrådets utredning: Inledning av multilaterala förhandlingar om e-handel i WTO
E 4/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från Europeiska unionen: ”Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien: Med gemensamma krafter mot en gemensam framtid”
E 3/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordatlantiska laxorganisationen (NASCO)
E 2/2019 rd
Statsrådets utredning: Utkast till kommissionens meddelande om återkrav av otillåtet statligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden
E 1/2019 rd
Statsrådets utredning: EU/USP/INFORMATION TILL RIKSDAGEN: Meddelande från kommissionen och utrikestjänsten om förbindelserna mellan EU och Kina
E 137/2018 rd
Statsrådets utredning: EU/RIF; Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut (nr 1313/2013/EU) om en civilskyddsmekanism för unionen; Artikel 19
E 135/2018 rd
Statsrådets utredning: Europa 2020-strategin, Finlands nationella reformprogram, våren 2019
E 136/2018 rd
Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Japan 2019
E 134/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation om IT-säkerhet i 5G-nät
E 133/2018 rd
Statsrådets utredning: Aktuella arktiska frågor inom EU
E 132/2018 rd
Statsrådets utredning: E-skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Danmark
E 131/2018 rd
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
E 130/2018 rd
Statsrådets utredning: Unionens strategi för Indien
E 129/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens 2019 (WRC-19)
E 128/2018 rd
Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Kina 9.4.2019
E 127/2018 rd
Statsrådets utredning: Utveckling av rådets arbetssätt under Finlands EU-ordförandeskap 2019; öppenhet, principer för bättre lagstiftning och utnyttjande av ny teknik i rådets arbete
E 126/2018 rd
Statsrådets utredning: Brev från inrikesministeriet till riksdagen: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem samt om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och om ändring av förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN] och om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861
E 124/2018 rd
Statsrådets utredning: Initiativet till en ny och omfattande global pakt för miljön (Global Pact for the Environment)
E 125/2018 rd
Statsrådets utredning: Förenade kungarikets anslutning till WTO:s avtal om offentlig upphandling
E 121/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
E 120/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över EU:s klimatpolitik
E 122/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse
E 123/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om avskaffande av tullar på industrivaror
E 119/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
E 117/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av bilagorna II, VIII och IX till Baselkonventionen vid den 14:e konferensen mellan parterna i konventionen
E 118/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Samordnad plan om artificiell intelligens
E 116/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelanden: ”Den inre marknaden i en värld som förändras: En unik tillgång som kräver ett nytt politiskt åtagande” och ”Harmoniserade standarder: förbättrad insyn och rättssäkerhet för en fullt fungerande inre marknad”
E 115/2018 rd
Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa
E 114/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten
E 113/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 (Europeiska havs- och fiskerifonden, Förenade kungarikets utträde ur unionen)
E 111/2018 rd
Statsrådets utredning: Brådskande på grund av en snabbare behandling vid Coreper än väntat; Export av vissa produkter med dubbla användningsområden till Storbritannien; Förberedelser inför Storbritanniens eventuella utträde ur unionen utan avtal (s.k. hård brexit)
E 110/2018 rd
Statsrådets utredning: Fastställande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs sammansättning
E 112/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 (EU) nr 1806/2018 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen 2018/0390 (COD)
E 109/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Rumäniens EU-ordförandeskap inom social- och hälsovården 1.1–30.6.2019
E 107/2018 rd
Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt

 Alla statsrådets E-skrivelser

 Statsrådets E-skrivelse, E

E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.