Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådets U-skrivelser

​Senaste statsrådets U-skrivelser

U 37/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
U 38/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF
U 39/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2019 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 (budgeten; Europeiska unionen)
U 36/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningen om fastställande av en tullkodex för unionen samt förslaget till Rådets direktiv om ändring av mervärdesskattedirektivet och punktskattedirektivet vad gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i unionens tullområde och i den territoriella tillämpningen av direktivet om allmänna regler för punktskatt (unionens tullkodexändringar)
U 31/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (grupptalan för att skydda konsumentens intressen)
U 32/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 för ändringar av gränsöverskridande bolagsformer, fusioner och delning
U 33/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
U 34/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort och uppehållshandlingar
U 35/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn)
U 29/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (UTP-direktivet)
U 30/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
U 26/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (effektivare verkställandet och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler)
U 27/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)
U 28/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
U 24/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU, samt till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (ett regelverk för säkerställda obligationer)
U 25/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (avgifter på gränsöverskridande betalningar och valutaväxlingsavgifter)
U 23/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (POP-förodningen)
U 21/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om digitala fasta driftställen
U 22/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om skatt på vissa digitala tjänster och om meddelandet från kommissionen om ett skattesystem för den digitala ekonomin
U 18/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex
U 19/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster och ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om marknader för finansiella tjänster (leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster)
U 20/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om fondföretag och direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (gränsöverskridande distribution)
U 15/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandling om associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater samt Mercosur
U 16/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar)
U 17/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Albanien
U 14/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
U 13/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (dricksvattendirektivet)
U 9/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser
U 10/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag)
U 11/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
U 12/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (överensstämmelse för och marknadskontroll av produkter)
U 8/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (fartygsavfallsdirektivet)
U 7/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till upprättande av ramar för reglering av interoperabiliteten mellan informationssystem på EU-nivå
U 3/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (RescEU)
U 4/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna
U 5/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska valutafonden)
U 6/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om stödprogram för strukturreformer samt ändring av förordningen om de europeiska struktur- och investeringsfonderna vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna (stödpaketet för strukturreformer)
U 1/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsynskrav för värdepappersföretag (tillsynskrav för värdepappersföretag)
U 2/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europarådets och parlamentets direktiv (direktiv om anställningsvillkor)
U 72/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1147/2002
U 73/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv (den lägsta normalskattesatsen)
U 71/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till ändring av rådets förordning (åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet)
U 70/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europarådets och parlamentets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
U 67/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentet och rådets förordning (CO2-gränsvärde för person- och paketbilar efter 2020)
U 68/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (kombinerade transporter)
U 69/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss)
U 66/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (förordning om granskning av investeringar)
U 65/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om modernisering av det globala avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater samt Mexiko
U 64/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande samt förslag till rådets direktiv och förordningar (slutgiltigt mervärdesskattesystem)
U 63/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättigheter och skyldigheter för tågresenärer)

 Alla statsrådets U-skrivelser

 Statsrådets U-skrivelse, U

Statsrådets U-skrivelse är en skrivelse från statsrådet för att hänvisa en sådan fråga till riksdagen  som faller inom riksdagens behörighet och som ska beslutas i Europeiska unionen (U-ärende).

För att riksdagen ska kunna formulera sin ståndpunkt sänder statsrådet genom en skrivelse riksdagen ett förslag till rättsakt, avtal eller annan åtgärd som ska beslutas i Europeiska unionen och som enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet, om Finland inte var medlem av Europeiska unionen. Förslaget behandlas i stora utskottet, som behöriga fackutskott ska lämna utlåtande till. Förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken behandlas i utrikesutskottet.