Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådets U-skrivelser

​Senaste statsrådets U-skrivelser

U 7/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet)
U 6/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett utkast till återtagandeavtal mellan Europeiska un-ionen och Republiken Vitryssland (återtagandeavtal med Vitryssland)
U 5/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (ändring av förordningen om avgasutsläpp med avseende på RDE-utsläppsprovning)
U 4/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen (EU), EU-medlemsstaterna och Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (nedan AVS-länderna) (s.k. Post-Cotonouförhandlingarna)
U 2/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen angående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU samt dess medlemsstater och Indonesien (frihandelsavtal med Indonesien)
U 3/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2020 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 (budgeten; Europeiska unionen)
U 1/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om ändring av mervärdes- och punktskattedirektiven vad gäller försvarsinsatser inom unionens ram)
U 108/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om beredskap inom järnvägstrafiken inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
U 107/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning
U 106/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv och förordning (betaltjänstleverantörer och utbyte av betaluppgifter – åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri)
U 105/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv och förord-ning (genomförandebestämmelser för direktivet om mervärdesskatt på e-handel)
U 103/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (beredskap inom vägtransportsektorn för Förenade kungarikets utträde ur EU)
U 104/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordningar om förberedelserna inför Förenade kungarikets utträde ur EU inom lufttrafiksektorn
U 102/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
U 101/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp (direktivet om provisoriska EU-resehandlingar)
U 99/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Georgien
U 100/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om asyl-, migrations- och integrationsfonden vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen
U 98/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
U 93/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning 2018/XX [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF (ändring av VIS-förordningen samt ändring och upphävande vissa författningar i samband med det)
U 94/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet
U 95/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (den europeiska gräns- och kustbevakningen)
U 96/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)
U 97/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (återanvändningsförordningen)
U 92/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (avskaffande av tidsomställningar)
U 91/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar och till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (Europeiska unionens anslutning till Genèveakten)
U 90/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)
U 89/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur för integrerad strukturbiologi (anslutning till Instruct-ERICkonsortiet)
U 88/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till instrument för finansiering av yttre åtgärder under finansieringsperioden 2021–2027, som omfattar förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget, till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan, samt till förslag av unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet.
U 87/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag till ändring av Europeiska investeringsbankens stadga i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen samt om förslaget att ersätta Förenade kungarikets kapital med de återstående medlemsstaternas tecknade kapital (Europeiska investeringsbankens stadga)
U 85/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
U 86/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen och om kommissionens förslag till ett mellanstatligt avtal om överföring av bidrag till stabiliseringsstödsfonden
U 84/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (miljörapporteringsförordningen)
U 83/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)
U 79/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingar om ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och dess medlemsstater och republiken Kirgizistan (Avtal om partnerskap och samarbete med Kirgizistan)
U 80/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om underhandlingar om ett övergripande samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsländer, å ena sidan, och republiken Azerbajdzjan, å andra sidan
U 81/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering.
U 82/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (transparens i onlineplattformernas verksamhet)
U 76/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om ändring av bevisupptagningsförordningen)
U 77/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om ändring av delgivningsförordningen)
U 78/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till regler för den gemensamma partnerskapsöverenskommelsens fonder och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter samt reform av sammanhållningspolitiken för programperioden 2021– 2027 (förordningspaketet om sammanhållningspolitiken)
U 73/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken
U 74/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014
U 75/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life)
U 60/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden för 2021-2027 och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor 2021—2027
U 69/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021—2027 och till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826
U 67/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014
U 62/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (punktskattedirektivet) med dithörande förslag till ändring i rådets förordning (om administrativt samarbete i fråga om punktskatter) samt till parlamentets och rådets beslut (datorisering)
U 61/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgång)
U 63/2018 rd
Statsrådets brev till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om att ändra rådets direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna i punktskatten för alkohol och alkoholdrycker (ändring av alkoholaccisens struktur)
U 64/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet (InvestEU-programmet)

 Alla statsrådets U-skrivelser

 Statsrådets U-skrivelse, U

Statsrådets U-skrivelse är en skrivelse från statsrådet för att hänvisa en sådan fråga till riksdagen  som faller inom riksdagens behörighet och som ska beslutas i Europeiska unionen (U-ärende).

För att riksdagen ska kunna formulera sin ståndpunkt sänder statsrådet genom en skrivelse riksdagen ett förslag till rättsakt, avtal eller annan åtgärd som ska beslutas i Europeiska unionen och som enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet, om Finland inte var medlem av Europeiska unionen. Förslaget behandlas i stora utskottet, som behöriga fackutskott ska lämna utlåtande till. Förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken behandlas i utrikesutskottet.