Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens propositioner

​Senaste regeringspropositioner

RP 123/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
RP 183/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart
RP 176/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
RP 177/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 178/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter
RP 179/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
RP 180/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och 4 a och 7 § i straffregisterlagen
RP 181/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen
RP 182/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
RP 184/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart
RP 185/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 175/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
RP 186/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen
RP 187/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
RP 188/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
RP 189/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
RP 162/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av vallagen
RP 163/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sättande i kraft av rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet
RP 164/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, lagen om Räddningsinstitutet samt lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
RP 167/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den
RP 168/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
RP 169/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
RP 171/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
RP 172/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
RP 173/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 174/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen
RP 170/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen
RP 166/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker
RP 165/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
RP 147/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Hansel Ab
RP 149/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
RP 146/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen
RP 151/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
RP 153/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
RP 148/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och temporär ändring av 35 och 38 § i mervärdesskattelagen
RP 150/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om begränsning av ränteavdrag
RP 155/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
RP 152/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen
RP 157/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den
RP 159/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice samt till lagar om ändring av socialvårdslagen och 13 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
RP 154/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till vissa lagar som har samband med den
RP 161/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
RP 158/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
RP 156/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar till konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg samt med förslag till lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal
RP 160/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019 samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd
RP 135/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
RP 136/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket
RP 137/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reservpoliser och till vissa lagar som har samband med den
RP 138/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd)
RP 139/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen

 Alla regeringspropositioner

 Regeringens proposition, RP

Regeringens proposition är ett förslag som regeringen lämnar till riksdagen.
   
En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.