Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens propositioner

​Senaste regeringspropositioner

RP 97/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
RP 98/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
RP 99/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
RP 96/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration
RP 92/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen
RP 93/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster och lag om privata arbetsförmedlingstjänster samt till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
RP 94/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 48 kap. 3 § i strafflagen
RP 95/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och lagen om animaliska biprodukter
RP 90/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
RP 88/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den
RP 89/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Lantmäteriverket
RP 91/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i sjukförsäkringslagen
RP 84/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsrådet
RP 85/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
RP 86/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
RP 87/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
RP 80/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
RP 81/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 2 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och 4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
RP 82/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
RP 83/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
RP 73/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018
RP 72/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försvarsmakten
RP 75/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder
RP 74/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen
RP 77/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av 13 kap. i sjukförsäkringslagen
RP 76/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner samt till lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning
RP 79/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 57 a § i markanvändnings- och bygglagen
RP 78/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver
RP 70/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsrådet
RP 71/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den
RP 68/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 67/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
RP 69/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
RP 65/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen
RP 66/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet
RP 64/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen
RP 60/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
RP 61/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem
RP 63/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om EU-miljömärke
RP 62/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordnande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice
RP 55/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
RP 57/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om privata säkerhetstjänster
RP 56/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen
RP 58/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
RP 59/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RP 38/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
RP 36/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet
RP 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
RP 40/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
RP 44/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

 Alla regeringspropositioner

 Regeringens proposition, RP

Regeringens proposition är ett förslag som regeringen lämnar till riksdagen.
   
En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.