​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 162/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat komission täytäntöönpanopäätökset

Riksdagsärende
E 161/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa

Riksdagsärende
E 160/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 70/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi

Riksdagsärende
U 69/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)

Riksdagsärende
U 68/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta (Uzbekistanin kanssa tehtävä laaja-alainen yhteistyösopimus)

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 87/2020 rd

RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller att tilldela kommissionen genomförandebefogenheter för att fastställa innebörden av termer som används i vissa bestämmelser i det direktivet

Riksdagsärende
SÄ 88/2020 rd

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

Riksdagsärende
SÄ 84/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 och (EU) 2016/2341