Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagen och EU

EUasiatL.jpg

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

E 5/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n laajentumispolitiikan kehittäminen
E 6/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
E 7/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP: Eduskunnan tiedottaminen Suomen vaikuttamisesta EU:n Afrikka-suhteita koskevaan tiedonantoon
E 4/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutukset Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiin
E 2/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"

 Senaste U-skrivelser (på finska)

U 1/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus ratifioida väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä koskeva ILOn yleissopimus)
U 13/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)
U 11/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
U 12/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)
U 10/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (ETIAS pääsyn edellytyksistä)

 Senaste subsidiaritetsärenden

SÄ 14/2019 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Fonden för en rättvis omställning
SÄ 15/2019 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
SÄ 13/2019 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021 COM(2019) 581
SÄ 12/2019 rd
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020
SÄ 11/2019 rd
Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

 Finlands EU-ordförandeskap

 Riksdagens EU-utskott

 EU-databaser

 Riksdagsbibliotekets EU-sidor

 EU-samarbetsorgan

 Brysselkontoret på Twitter