​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 127/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2020: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot

Riksdagsärende
E 126/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission IV päivitys-direktiiviehdotus

Riksdagsärende
E 124/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 55/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Riksdagsärende
U 51/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta EU:n petostentorjuntaohjelman perustamiseksi kaudelle 2021-2027 (EU:n petostentorjuntaohjelma)

Riksdagsärende
U 52/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV -ohjelma) sekä komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin (Perikles IV-ohjelma)

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 66/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet

Riksdagsärende
SÄ 64/2020 rd

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet

Riksdagsärende
SÄ 65/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 vad gäller förmågan hos Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet att agera som organ för prestationsgranskning för det gemensamma europeiska luftrummet