Riksdagen och EU

​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

E 61/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi
E 60/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi
E 59/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi koskien Lissabonin liiton yleiskokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavaa kantaa

 Senaste U-skrivelser (på finska)

U 18/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston asetuksiksi ja päätökseksi (sähköisen kaupankäynnin alv-paketin muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi)
U 19/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
U 20/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

 Senaste subsidiaritetsärenden

SÄ 22/2020 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga
SÄ 21/2020 rd
Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/16/EU för att åtgärda det akuta behov av att skjuta upp vissa tidsfrister för inlämning och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som följer av covid-19-pandemin
SÄ 16/2020 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2016/797 och direktiv (EU) 2016/798 vad gäller förlängning av deras införlivandeperiod

 Finlands EU-ordförandeskap 1.7. - 31.12.2019

 Riksdagens EU-utskott

 EU-databaser

 Riksdagsbibliotekets EU-sidor

 EU-samarbetsorgan

 Brysselkontoret på Twitter