Riksdagen och EU

​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

E 88/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta
E 89/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 7 talousarviovuodelle 2020
E 90/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

 Senaste U-skrivelser (på finska)

U 38/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä
U 39/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta (COM(2020) 261 final)
U 37/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta täytäntöönpanoasetukseksi ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä

 Senaste subsidiaritetsärenden

SÄ 49/2020 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra
SÄ 48/2020 rd
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
SÄ 47/2020 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av direktiv (EU) 2016/798 vad gäller tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

 Finlands EU-ordförandeskap 1.7. - 31.12.2019

 Riksdagens EU-utskott

 EU-databaser

 Riksdagsbibliotekets EU-sidor

 EU-samarbetsorgan

 Brysselkontoret på Twitter