​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 113/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2021

Riksdagsärende
E 114/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto terveysuhkiin varautumisesta ja reagoimisesta vastaavan EU-viranomaisen perustamisesta, seuraava vaihe Euroopan terveysunionin loppuun saattamiseksi ja komission päätös terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA, European Health Emergancy preparedness and Response Authority) perustamisesta

Riksdagsärende
E 112/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiahintojen noususta

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 61/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

Riksdagsärende
U 57/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Riksdagsärende
U 58/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun osuudesta unionin koko talouden laajuisen päästövähennystavoitteen edistämisessä ja maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen asianmukaisesta toteuttamisesta

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 58/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2017/746 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelagd tillämpning av kraven för egentillverkade produkter

Riksdagsärende
SÄ 56/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och vissa kryptotillgångar (omarbetning)

Riksdagsärende
SÄ 57/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010, (EU) nr 1095/2010