​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste EU pressmeddelanden

 

 

Tysklands talman Bärbel Bas besökte riksdagenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/tysklands-talman-barbel-bas-besokte-riksdagen.aspxTysklands talman Bärbel Bas besökte riksdagen24-03-2023 14:00:00
Stora utskottet hörde statsminister Marin om mars månads EU-toppmötehttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stora-utskottet-horde-statsminister-marin-om-mars-manads-eutoppmote.aspxStora utskottet hörde statsminister Marin om mars månads EU-toppmöte22-03-2023 13:30:00
Stora utskottet slog fast riksdagens ståndpunkt om förpackningsförordningenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stora-utskottet-slog-fast-riksdagens-standpunkt-om-forpackingsforordningen.aspxStora utskottet slog fast riksdagens ståndpunkt om förpackningsförordningen01-03-2023 14:05:00

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 181/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen erosopimuksen täytäntöönpano; Windsorin puitteisto

Riksdagsärende
E 183/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle kalatalous- ja vesiviljelysektorin energiasiirtymästä

Riksdagsärende
E 184/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tiedonanto, joka koskee EU:n toimintasuunnitelmaa: meriekosysteemien suojelu ja ennallistaminen kestävän ja sopeutumiskykyisen kalastuksen varmistamiseksi

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 127/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ja palkkioista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 658/2014 kumoamisesta

Riksdagsärende
U 126/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (uudelleenlaadittu ilmanlaatudirektiivi)

Riksdagsärende
U 125/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuudesta (COM(2022) 662 final)

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 128/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av gigabitnät för elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2014/61/EU (Gigabitinfrastrukturakten)

Riksdagsärende
SÄ 127/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2015/413 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

Riksdagsärende
SÄ 126/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda regler om införsel till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket av vissa sändningar av detaljhandelsvaror, växter för plantering, utsädespotatis, maskiner och vissa fordon som har använts för jordbruks- eller skogsbruksändamål samt om förflyttning utan kommersiellt syfte av vissa sällskapsdjur till Nordirland