​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 88/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission suuntaviivoiksi riskirahoituksen edistämistä koskevalle valtiontuelle

Riksdagsärende
E 87/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Toimivaa ja kestävää Schengen-aluetta edistävä strategia

Riksdagsärende
E 84/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - 2000 luvun yritysverotus

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 36/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission asetuksiksi (ilmailun tietoturvariskien hallinnan sääntely)

Riksdagsärende
U 33/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta ja toiminnasta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 kumoamisesta

Riksdagsärende
U 34/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden sisällyttämiseksi siihen (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 27/2021 rd

Förslag till rådets förordning om inrättande och användning av en utvärderings- och övervakningsmekanism för att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av förordning (EU) nr 1053/2013

Riksdagsärende
SÄ 28/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 vad gäller inrättandet av en ram för europeisk digital identitet

Riksdagsärende
SÄ 29/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om konsumentkrediter