​Handlingar från Europeiska kommissionen

Rättsakter, beslut och meddelanden från kommissionen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och på Eurlex. Beslut i konkurrensfrågor offentliggörs på webbplatsen för generaldirektoratet för konkurrens. Kommissionens pressmeddelande finns i databasen Rapid. Kommissionens öppenhetsportal ger dig direkt tillgång till information så att du kan följa EU:s beslutsprocess och ta ställning till aktuella frågor.

Registret över kommissionsdokument

 • innehåller kommissionens handlingar upprättade efter den 1 januari 2001
 • innehåller än så länge huvudsakligen lagstiftningshandlingar, t.ex. dokument i serierna COM och C
 • innehåller dokument i fulltext eller referenser till kommissionens interna handlingar; tillgång till interna handlingar kan begäras hos kommissionen på ett särskilt formulär.

Registret över kommittéhandlingar

 • innehåller handlingar som gäller kommittéförfarandet, inklusive de handlingar som skickas till Europaparlamentet
 • omfattar de handlingar som överlämnats den 1 januari 2003 eller senare
 • kompletterar registret över kommissionsdokument
 • innehåller bl.a. dagordningar för kommittémöten, förslag till genomförandeåtgärder, sammanfattande protokoll och resultat av omröstningar om kommittéernas yttranden.

Kommissionens dokumentserier

COM-dokument (COM documents)

 • i elektroniskt format i EUR-Lex (heltäckande från och med år 2000)
 • i registret över kommissionsdokument
 • sporadiskt på kommissionens webbplats
 • tryckt serie
 • innehåller: kommissionens lagstiftningsförslag med motiv, grönböcker, vitböcker och meddelanden samt olika typer av rapporter och rekommendationer
 • exempel på hur dokumentreferenserna skrivs (sedan januari 2012 COM också på finska och svenska)):
  COM(2004) 3 lopullinen
  COM(2004) 83 slutlig
  COM(2004) 20 final
  COM(2001) 592 slutlig COD 2000/0325
  (sista koden visar i vilket beslutsförfarande ett förslag till rättsakt har antagits, t.ex. COD = medbeslutandeförfarandet)

C-dokument (C documents)

 • tryckt serie
 • innehåller både bakgrundsmaterial och förberedande dokument från kommissionens generalsekretariat och handlingar som ingår i kommissionens exklusiva behörighet; största delen är inte offentliga handlingar, se registret över kommissionsdokument
 • exempel på hur dokumentreferenserna skrivs (tidigare också SEK, SEC och K):
  C(2004) 126
  C(2004) 411
  C(2004) 50
  C(2004) 88

JOIN (Commission and High Representative Joint Acts). JOIN-dokument är förslag, meddelanden, rapporter, vitböcker och grönböcker som antagits gemensamt av kommissionen och EU:s utrikesrepresentant.

SWD (Commission Staff Working Paper). Arbetsdokument (konsekvensbedömningar, deras sammanfattningar och andra förberedande dokument). Arbetsdokument före 2012 har beteckningen SEC (SEK på svenska), men beteckningen används inte längre för denna dokumenttyp.

​Publikationer från kommissionen

Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet

Rapport om konkurrenspolitiken = (Annual Report on Competition Policy)

Europeiska kommissionens årsrapport om bedrägeribekämpning = European Commission Fight against fraud annual report

Europeiska kommissionens publikationer på webbplatsen EU Bookshop