​Handlingar från Europeiska kommissionen

Rättsakter, beslut och meddelanden från kommissionen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och på Eurlex. Beslut i konkurrensfrågor offentliggörs på webbplatsen för generaldirektoratet för konkurrens. Kommissionens pressmeddelande finns i databasen Rapid. Kommissionens öppenhetsportal ger dig direkt tillgång till information så att du kan följa EU:s beslutsprocess och ta ställning till aktuella frågor.

Registret över kommissionsdokument​

Registret innehåller tills vidare i första hand lagstiftningsdokument med beteckningarna COM, C och SEC, men också bland annat dagordningar och protokoll från kommissionens möten. I registret antecknas endast handlingar som upprättats efter den 1 januari 2001. Registret kommer gradvis att utökas till att omfatta andra dokumentkategorier. Registret kompletterar den interinstitutionella databasen EurLex, där du kan söka efter lagstiftning som EU-insitutionerna håller på att utarbeta.

Registret innehåller handlingar i fulltext eller referenser till kommissionens interna dokument. Interna dokument kan begäras hos kommissionen genom en särskild ansökningsblankett.​

Registret över kommittéhandlingar

Kommissionen har ofta befogenhet att genomföra EU-lagstiftning med stöd av kommittéer som består av representanter för medlemsstaterna. Registret innehåller bakgrundsinformation och handlingar som rör arbetet i dessa kommittéer, inklusive alla handlingar som har skickats till Europaparlamentet för kännedom eller granskning. Med hjälp av de handlingar som du hittar här kan du följa steg för steg hur en åtgärd genomförs från början till slut.

I april 2008 infördes ett nytt register över kommittéhandlingar. Det innehåller handlingar som rör kommittémöten och skriftliga samråd från den 1 april 2008. Handlingar som rör tiden före detta datum hittar du i det gamla registret över kommittéhandlingar.

Kommissionens dokumentserier

Kommissionens dokumentserier finns både i registret över kommissionsdokument och i Eurlex.

COM-dokumenter

– Kommissionens lagstiftningsförslag med motivering, kommissionens grönböcker och vitböcker, kommissionens meddelanden, rapporter och riktlinjer
– Exempel på hur dokumenthänvisningarna skrivs (tidigare även i form av KOM):
COM(2020)556
COM(2020)555

C-dokumenter

– Bakgrundstexter och förberedande dokument som utarbetats av kommissionens generalsekretariat och dokument som rör ärenden där kommissionen har exklusiv behörighet, varav de flesta inte är offentliga.
– Exempel på hur dokumenthänvisningarna skrivs:
SEC(2020)2339
SEC(2020)2323

JOIN (Commission and High Representative Joint Acts)

Kommissionens och den höga representantens gemensamma förslag, meddelanden, rapporter, vitböcker och grönböcker.
– Exempel på hur dokumenthänvisningarna skrivs:
JOIN(2020)11
JOIN(2020)6

SWD (Kommissionens arbetsdokument)

Arbetsdokument och gemensamma arbetsdokument från kommissionens avdelningar (konsekvensbedömningar, sammanfattningar av konsekvensbedömningar, andra arbetsdokument). Arbetsdokument före 2012 har beteckningen SEC (SEK på svenska), men den beteckningen används inte längre för denna dokumenttyp.
– Exempel på hur dokumenthänvisningarna skrivs:
SWD(2023)3
SWD(2020)433

​Publikationer från kommissionen

Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet

Rapport om konkurrenspol​​itiken ​– Annual Report on Competition Policy​

Europeiska kommissionens årsrapport om bedrägeribekämpning –​ European Commission Fight against fraud annual report

​​EU-publikationer​, Europeiska unionens publikationsbyrå