Handlingar från Europaparlamentet

Rättsakter som parlamentet antar tillsammans med rådet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och Eurlex. Parlamentets pressmeddelanden finns på parlamentets webbplats.

Europaparlamentets dokumentregister

– Innehåller parlamentshandlingar som upprättats den 3 december 2001 eller senare.
– Du kan söka på handlingar i registret eller genom att fylla i ett formulär begära tillgång till handlingar som inte finns i registret.

​Parlamentets dokumentserier

Serie A: betänkanden från parlamentets utskott

 • finns elektroniskt på parlamentets webbplats
 • tryckt serie
 • exempel på hur dokumentreferenser skrivs: A5-0398/2000

Serie B: texter antagna av parlamentet (förslag till resolution, muntliga frågor)

 • finns elektroniskt på parlamentets webbplats
 • tryckt serie
 • exempel på hur dokumentreferenser skrivs: B5-0096/2001

Serie C: dokument som andra EU-institutioner lämnar till Europaparlamentet med ny numrering

 • tryckt serie
 • exempel på hur dokumentreferenser skrivs: C5-0047/2001

​Debatter

 • protokoll från plenum med inlägg på talarens språk
 • en temporär version publiceras i en tryckt serie
 • finns elektroniskt på parlamentets webbplats

Protokoll

 • beslutsprotokoll med information om plenarsammanträdets gång: beslut och resolutioner (bara hänvisning till utskottsbetänkanden för respektive ärende), namn på de som yttrat sig och omröstningar
 • en temporär version publiceras i en tryckt serie
 • publicerades tidigare i C-serien till Europeiska unionens officiella tidning, men sedan 2002 publiceras protokollen bara i elektroniskt format i tillägg E till C-serien som är åtkomlig på EUR-Lex och parlamentets webbplats

​Texter antagna av parlamentet

 • texter som antagits av parlamentet
 • en temporär version publiceras i en tryckt serie
 • publicerades tidigare i C-serien till Europeiska unionens officiella tidning, men sedan 2002 publiceras de antagna texterna bara i elektroniskt format i tillägg E till C-serien som är åtkomlig på EUR-Lex sekä parlamentets webbplats

​Parlamentsfrågor

Muntliga frågor

 • publiceras i tryckt format i parlamentets dokumentserie B
 • finns elektroniskt på parlamentets webbplats
 • exempel på hur dokumenthänvisningar skrivs: O-0140/00

Skriftliga frågor med svar

 • publicerades tidigare med svar i C-serien till Europeiska unionens officiella tidning, sedan 2002 bara i elektroniskt format i tillägg E till C-serien som är åtkomlig på EUR-Lex och parlamentets webbplats
 • exempel på hur dokumenthänvisningar skrivs: E-0414/03

Frågor under frågestunden

 • publiceras i tryckt format i serie B i parlamentets plenarhandlingar
 • finns elektroniskt på parlamentets webbplats
 • exempel på hur dokumenthänvisningar skrivs: H-0045/00