​Europeiska unionens officiella tidning – EUT

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är den viktigaste källan till Europeiska unionens lagstiftning. Tidningen består av L-serien (lagstiftning), C-serien (meddelanden och upplysningar) och S-serien (offentliga upphandlingar i EU). S-serien är ett tillägg till EUT och finns elektroniskt på databasen Ted.

Åren 1952–1958 innan Europeiska ekonomiska gemenskapen upprättades utkom Europeiska kol- och stålgemenskapens officiella tidning. I april 1958 publicerades det första numret av Europeiska gemenskapernas officiella tidning på de dåvarande gemenskapsspråken. Till en början var officiella tidningen en enda publikation, men 1968 delades den upp på två serier, L och C.

Namnet Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT) ändrades den 1 februari 2003, när Nicefördraget trädde i kraft. Det hade undertecknats den 26 februari 2001. Det nya namnet blev Europeiska unionens officiella tidning (EUT) i överensstämmelse med fördraget. Officiella tidningen har kommit ut på engelska sedan 1973, på svenska och finska sedan 1995.

Sedan 1998 har EUT varit åtkomlig kostnadsfritt i Eurlex på samtliga unionsspråk. Sedan den 1 juli 2013 är det bara den elektroniska versionen av tidningen som är giltig och har rättslig verkan

Exempel på hänvisning till publikationen: EUT L 27, 1.2.2003, s.14.

Serie L

Kommer ut i tryckt version och i EUR-Lex
Fördrag

L I Rättsakter som antas i enlighet med EU- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras
a) Förordningar
b) Direktiv
c) Beslut som antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet

L II Rättsakter som antas i enlighet med EU- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt
a) Direktiv
b) Beslut
c) Rekommendationer
d) Avtal
e) Rättsakter som antas av organ som inrättats genom internationella avtal
f) Budgetar

L III Rättsakter som antas i enlighet med fördraget om Europeiska unionen
a) Rättsakter som antas i enlighet med avdelning V i EU-fördraget
b) Rättsakter som antas i enlighet med avdelning VI i EU-fördraget
c) Andra rättsakter

L IV Andra rättsakter
a) Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
b) Arbetsordningar och rättegångsregler

​EUT Specialutgåva 1994

Tryckt version

Innehåller EU-rättsakter från 1952–1994. Så gott som alla rättsakter som gällde 1994 översattes retroaktivt till svenska och finska. Översättningarna finns också i EUR-Lex - sök på vanligt sätt.

Official Journal Special Edition
1. series: 1952–1972 (1972–73), 2. series: 1973 (1974)
innehåller de viktigaste EG-rättsakterna från dessa tidsperioder i engelsk översättning (Storbritannien gick med i EG 1973)

​Serie C

Utkommer i tryckt version och i EUR-Lex
C I Resolutioner, rekommendationer och yttranden
a) Resolutioner
b) Rekommendationer
c) Inställningar
d) Yttranden

C II Meddelanden
a) Interinstitutionella avtal
b) Gemensamma förklaringar
c) Meddelanden från Europeiska unionens institutioner, byråer och organ
- Europaparlamentet
- Rådet
- Kommissionen
- Domstolen
- Revisionsrätten
- Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
- Regionkommittén
- Europeiska centralbanken

C III Förberedande akter
a) Initiativ från medlemsstaterna
b) Europaparlamentet
c) Rådet
d) Kommissionen
e) Domstolen
f) Ekonomiska och sociala kommittén
g) Regionkommittén
h) Europeiska centralbanken
- yttranden om lagstiftning
- rekommendationer

C IV Upplysningar
a) Upplysningar från Europeiska unionens institutioner och organ
- Europaparlamentet
- Rådet
- Komissionen
- Domstolen
- Revisionsrätten
- Ekonomiska och sociala kommittén
- Regionkommittén
b) Upplysningar från medlemsstaterna
c) Upplysningar om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
- Från institutionerna
- Från medlemsstaterna
d) Upplysningar från tredjeländer

C V Yttranden
a) Administrativa förfaranden
b) Domstolsförfaranden
c) Förfaranden för genomförande av den gemensamma handelspolitiken

​Serie C E

Serie C E publiceras bara i elektroniskt format (har funnits sedan 1999) och har samma uppbyggnad som serie C; åtkomst i EUR-Lex. Innehåller bl.a. rådets gemensamma ståndpunkter och Europaparlamentets skriftliga frågor med svar; se serie C.

​Serie S

Supplement, publiceras numera bara elektroniskt i databasen TED.
Innehåller meddelanden om alla offentliga upphandlingar som överstiger ett visst tröskelvärde alla.

​Bilaga

Europaparlamentets överläggningar, tryckt version 1974–1998. Förhandlingsreferaten

​Register

EUT Månadsregister (Del 1 Alfabetisk förteckning, Del 2 Dokumentförteckning).
Månadsregistret ackumuleras årligen Årsregister.

​Gällande unionslagstiftning

Gällande gemenskapslagstiftning finns i EUR-Lex. EUR-Lex har också information om ändringar i rättsakter samt hänvisningar till den tryckta versionen av Europeiska unionens officiella tidning.

Det tryckta registret "Register över gemenskapens gällande lagstiftning och andra rättsakter som utfärdats av gemenskapens institutioner" publiceras årligen den 1 juni och den 1 december enligt det aktuella läget. Det tryckta registret publiceras inte mera i papperform sedan 2004.

Registret innehåller hänvisningar till enskilda nummer och särtryck av Europeiska unionens officiella tidning där handlingarna finns i fulltext i tryckt format. .