​Beredning före behandlingen i riksdagen

Regeringen diskuterade coronavirusläget den 12 mars 2020 och fattade beslut om rekommendationer och beredskapsåtgärder. De gällde bland annat ekonomisk beredskap, rekommendationer för arbetsplatser och om nära kontakt mellan människor, beredskap inom social- och hälsovården, utlandsresor och beredskap för eventuella mer omfattande restriktioner.

Regeringens riktlinjer

Den 16 mars 2020 lade regeringen fast fler åtgärder för att få bukt med coronavirusläget. Åtgärderna avsåg att skydda befolkningen och att trygga samhällsverksamhet och ekonomisk aktivitet. Åtgärderna gäller till och med den 13 april 2020. I samverkan med presidenten konstaterade regeringen också att det råder undantagsförhållanden i landet till följd av coronaläget.

Den 25 mars 2020 beslutade regeringen begränsa trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen mellan den 27 mars och den 19 april 2020.

Regeringen beslutade den 9 april 2020 att riktlinjerna och anvisningarna om åtgärder för att bromsa upp spridningen av coronasmitta och skydda riskgrupper fortsatt ska gälla till och med den 13 maj 2020.

Den 15 april 2020 utfärdade regeringen en förordning om att upphäva trafikrestriktionerna i Nyland. Den trädde i kraft genast efter regeringens sammanträde.

Regeringen uppdaterade den 22 april 2020 Finlands coronastrategi för att förhindra smittspridning. Restriktionerna kan avvecklas successivt och kontrollerat.

Vid överläggningar den 23 april 2020 kom regeringen överens om att förlänga förbudet mot offentliga tillställningar med fler än 500 personer åtminstone fram till den 31 juli.

Statsrådet fattade den 30 april 2020 ett principbeslut i enlighet med regeringens riktlinjer från den 29 april 2020 om kontrollerad och successiv avveckling av begränsningarna under coronaviruspandemin inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Vid överläggningar den 3–4 maj 2020 enades regeringen om en handlingsplan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen och stegvis avveckling av restriktionerna.

Statsrådet fattade den 6 maj 2020 ett principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen.

Den 29 maj 2020 kom regeringen överens om att tillåta resor inom Finland från och med den dagen, förutsatt att säkerhetsanvisningarna angående coronaviruset följs.

Coronarestriktionerna avvecklas successivt och kontrollerat från och med den 1 juni 2020. Då träder lättnader i kraft bland annat i restriktionerna för sammankomster, tillställningar och evenemang och i öppettiderna för offentliga lokaler. Också restauranger och caféer öppnas samtidigt för kunder med vissa restriktioner.

Regeringen fattade beslut om användning av ansiktsskydd den 3 juni 2020. I det rådande coronaläget är det primärt att hålla tillräckligt stort fysiskt avstånd och ha god handhygien och hosthygien för att förhindra smittspridning.

Den 11 juni 2020 beslutade regeringen om partiell förlängning av kontroller vid de inre gränserna och om restriktioner i trafiken vid de yttre gränserna till och med den 14 juli 2020. Dessutom preciserade regeringen sitt ställningstagande om rätt att arrangera stora utomhustillställningar från och med den 1 juli 2020.

Den 15 juni 2020 gjorde regeringen utifrån en lägesbild bedömningen att coronaepidemin är hanterbar med hjälp av sedvanliga myndighetsbefogenheter. Den 15 juni 2020 utfärdade regeringen på sitt allmänna sammanträde förordningar för att upphäva utövningen av befogenheter enligt beredskapslagen och konstaterade att det inte längre råder undantagsförhållanden enligt 3 § i beredskapslagen. Förordningarna trädde i kraft och undantagsförhållandena upphörde att gälla den 16 juni 2020.

Den 17 juni 2020 lättade regeringen på restriktionerna för sammankomster, restauranger och kaféer (förplägnadsrörelser) och besökspraxis.

Vid överläggningar den 23 juni 2020 tog regeringen ställning till gränsfrågor, distansarbete och rekommendationer för personer över 70 år.

Den 8 juni drog regeringen upp riktlinjer för gränskontroll vid de inre gränserna och reserestriktioner.

Regeringen beslutade den 13 juli 2020 om en gemensam arbetsgrupp för ministerierna. Den ska ha hand om hälsosäkerheten vid gränsövergångarna.

Statsrådet beslutade den 23 juli 2020 återinföra gränskontroll vid de inre gränserna mellan Finland och Schweiz, Slovenien respektive Österrike.

Statsrådet beslutade den 6 augusti 2020 återinföra gränskontroll vid de inre gränserna mellan Finland och Nederländerna samt Finland och Belgien.

Regeringen fattade den 13 augusti 2020 principbeslut om rekommendationer om munskydd och distansarbete.

Den 18 augusti 2020 beslutade regeringen om restriktioner i gränstrafiken. Inskränkningarna i trafiken vid de inre och yttre gränserna återinförs utifrån epidemiologiska bedömningar.

Den 3 september 2020 behandlade regeringen en handlingsplan för genomförande av rekommendationerna och begränsningarna enligt hybridstrategin efter den
första fasen av covid-19-epidemin. Statsrådets allmänna sammanträde bemyndigade genom ett principbeslut social- och hälsovårdsministeriet att upprätta en handlingsplan.

Den 11 september 2020 fattade regeringen ett principbeslut om genomförande av hybridstrategin i gränstrafiken och vid resor.

Statsrådet och behöriga myndigheter verkställer besluten och rekommendationerna i överensstämmelse med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning. De behöriga myndigheterna ger närmare anvisningar utifrån sina befogenheter.

Beslut av statsrådets allmänna sammanträde

Mars 2020

Statsrådets allmänna sammanträde den 17 mars 2020

Statsrådet lämnade förordningar om ibruktagning och tillämpning av beredskapslagen till riksdagen. Statsrådets allmänna sammanträde den 17 mars 2020 VN 18/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemorior:

Statsrådets förordning (125/2020) om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen 

Statsrådets förordning (124/2020) om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Statsrådets förordning (127/2020) om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

Statsrådets förordning (126/2020) om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Statsrådets förordning (128/2020) om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i se-mesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Statsrådets allmänna sammanträde den 19 mars 2020

Statsrådet lämnade en ändring av förordningen om ibruktagning av beredskapslagen till riksdagen. Statsrådets allmänna sammanträde den 19 mars 2020 VN 19/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (130/2020) om ändring av statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen 

Statsrådets allmänna sammanträde den 20 mars 2020

Statsrådet lämnade en ändring av förordningen om tillämpning av beredskapslagen till riksdagen. Statsrådets allmänna sammanträde den 20 mars 2020 VN 20/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (131/2020) om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Statsrådets allmänna sammanträde den 24 mars 2020

Regeringen lämnade en proposition med förslag till temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet till riksdagen. Statsrådets allmänna sammanträde den 24 mars 2020 VN 21/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria: 

Regeringens proposition RP 25/2020 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Statsrådets allmänna sammanträde den 25 mars 2020

Statsrådet lämnade två nya förordningar om ibruktagning av beredskapslagen till riksdagen. Statsrådets allmänna sammanträde den 25 mars 2020 VN 22/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (139/2020) om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen

Statsrådets förordning (140/2020) om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

Statsrådets allmänna sammanträde den 27 mars 2020 kl. 16.30

Statsrådet lämnade en förordning om ibruktagning av beredskapslagen till riksdagen. Statsrådets allmänna sammanträde den 27 mars 2020 VN 25/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (145/2020) om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

Statsrådets allmänna sammanträde den 27 mars 2020 kl. 23.30

Statsrådet lämnade en förordning om tillämpning av beredskapslagen till riksdagen.
Statsrådets allmänna sammanträde den 27 mars 2020 VN 26/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (146/2020) om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen

Statsrådets allmänna sammanträde den 31 mars 2020

Statsrådet utfärdade förordningar om fortsatt tillämpning av befogenheterna i beredskaplagen och om ibruktagning av beredskapslagen till riksdagen. Vidare utfärdade statsrådet en förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom. Statsrådets allmänna sammanträde den 27 mars 2020 VN 31/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (174/2020) om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen

Statsrådets förordning (175/2020) om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Statsrådets förordning (176/2020) om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen 

Statsrådets förordning (177/2020) om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen

Statsrådets förordning (173/2020) om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom

April 2020

Statsrådets allmänna sammanträde den 6 april 2020 kl. 10.30

Statsrådet utfärdade förordningar till riksdagen om tillämpning av beredskapslagen. Statsrådets allmänna sammanträde den 6 april 2020 VN 33/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria: 

Statsrådets förordning (191/2020) om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Statsrådets förordning (190/2020) om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Statsrådets allmänna sammanträde den 6 april 2020 kl. 18.15

Statsrådet utfärdade en förordning till riksdagen om tillämpning beredskapslagen. Statsrådets allmänna sammanträde den 6 april 2020 VN 34/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (197/2020) om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Statsrådets allmänna sammanträde den 15 april 2020

Statsrådet utfärdade en förordning om upphävande av en statsrådsförordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen och av en statsrådsförordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen. Statsrådets allmänna sammanträde den 15 april 2020 VN 43/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (217/2020) om upphävande av en statsrådsförordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen och av en statsrådsförordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen 

Statsrådets allmänna sammanträde den 30 april 2020

Statsrådets fattade ett principbeslut om en kontrollerad och successiv avveckling av begränsningarna under coronaviruspandemin inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Statsrådets allmänna sammanträde den 30 april 2020 VN 49/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets principbeslut VNK/2020/54 om en kontrollerad och successiv avveckling av begränsningarna under coronaviruspandemin inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Maj 2020

Statsrådets allmänna sammanträde den 6 maj 2020

Statsrådet antog ett principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen och utfärdade förordningar till riksdagen om fortsatt utövning av befogenheterna i beredskapslagen. Statsrådets allmänna sammanträde den 6 maj 2020 VN 51/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets principbeslut VNK/2020/57 om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen

Statsrådets förordning (308/2020) om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

Statsrådets förordning (309/2020) om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen 

Statsrådets allmänna sammanträde den 12 maj 2020

Statsrådet utfärdade förordningar till riksdagen om fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen. Statsrådets allmänna sammanträde den 12 maj 2020 VN 55/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (362/2020) om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Statsrådets förordning (363/2020) om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Statsrådets allmänna sammanträde den 19 maj 2020

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Statsrådets allmänna sammanträde den 19 maj 2020 VN 57/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Regeringens proposition RP 72/2020 till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Statsrådets allmänna sammanträde den 29 maj 2020

Statsrådet utfärdade en förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Statsrådets allmänna sammanträde den 19 maj 2020 VN 62/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (401/2020) om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Juni 2020

Statsrådets allmänna sammanträde den 15 juni 2020

Statsrådet utfärdade förordningar om upphävande av förordningarna om fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen och konstaterade att det inte längre råder undantagsförhållanden enligt 3 § i beredskapslagen i landet. Förordningarna träder i kraft och undantagsförhållandena upphör att gälla den 16 juni 2020. Statsrådets allmänna sammanträde den 15 juni 2020 VN 70/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (444/2020) om upphävande av statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen samt av förordningarna om tillämpningen av befogenheterna i fråga

Statsrådets förordning (445/2020) om upphävande av statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Statsrådets allmänna sammanträde den 18 juni 2020

Statsrådet utfärdade en förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Statsrådets allmänna sammanträde den 18 juni 2020 VN 72/2020; beslutsförteckning med bilagor och motiveringspromemoria:

Statsrådets förordning (477/2020) om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Augusti 2020

Statsrådets allmänna sammanträde den 13 augusti 2020

Med sitt principbeslut tillstyrker statsrådet rekommendationen om ansiktsskydd från Institutet för hälsa och välfärd. Vidare fattade statsrådet utifrån ett förslag från finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ett principbeslut om att rekommendera distansarbete inom de områden där coronaepidemin ökar och arbetsuppgifterna tillåter distansarbete. Statsrådets allmänna sammanträde den 13 augusti 2020 VN 85/2020: beslutsförteckning inklusive bilagor och bakgrundspromemorior.

Statsrådets principbeslut VNK/2020/99 om en rekommendation om användning av munskydd.

Statsrådets principbeslut VNK/2020/100 om en rekommendation om distansarbete.

September 2020

Statsrådets allmänna sammanträde den 3 september 2020

Statsrådet antog ett principbeslut om en handlingsplan för genomförande av rekommendationerna och begränsningarna enligt hybridstrategin efter den
första fasen av covid-19-epidemin. Statsrådets allmänna sammanträde 3 september 2020 VN 89/2020: beslutsförteckning inklusive bilagor och bakgrundspromemorior. 

Statsrådets principbeslut VNK/2020/106 om en handlingsplan för genomförande av rekommendationerna och begränsningarna enligt hybridstrategin efter den första fasen av covid-19-epidemin. 

Statsrådets allmänna sammanträde den 11 september 2020

Statsrådet antog ett principbeslut om genomförande av hybridstrategin vid gränsöverskridande trafik och resor. Statsrådets allmänna sammanträde 11 september 2020 VN 92/2020: beslutsförteckning inklusive bilagor och bakgrundspromemorior. 

Statsrådets principbeslut VNK/2020/114 om genomförande av hybridstrategin vid gränsöverskridande trafik och resor


Uppdaterat 9.10.2020

Beredskapslagen och coronavirusutbrottet | Bere​dning före behandlingen i riksdagen​ | Hur ibruktagning av beredskapslagen behandlas i riksdagen | Rättsjämförande studier och rapporter | Beredskapslagen och Lagen om smittsamma sjukdomar | Litteratur | Nyheter