Internationell rätt och internationella organisationer 

Med internationell rätt avses de regler och principer som stater, nationer eller internationella organisationer tillämpar i internationella sammanhang. Begreppet internationell rätt omfattar två rättsliga områden, folkrätten och den internationella privaträtten.

Med folkrätt avses de samlade regler, principer, förfaranden och begrepp som reglerar relationerna mellan stater och andra aktörer inom folkrätten. Folkrätten baseras främst på fördrag (överenskommelser) och sedvanerätt.

Till den internationella privaträtten hör frågor om hur man ska hantera tvister som sträcker sig över landsgränser. Frågor som behandlas är bland annat vilken domstol som är behörig att behandla ett ärende (jurisdiktion) och vilket lands lag som ska tillämpas i fallet (lagvalsregler).

Riksdagsbiblioteket är ett specialbibliotek för internationella organisationer som förmedlar information om organisationernas verksamhet. Biblioteket har rikligt med litteratur om internationell rätt i sin samling.

​Samling om internationella organisationer

Riksdagsbibliotekets samling omfattar handlingar och publikationer av framför allt FN och dess specialorganisationer, såsom ILO, IMF, IMO och Nationernas förbund. Därtill innehåller samlingarna handlingar och puoblikationer av bland annat Europarådet, OECD, WTO, ETYJ, Nordiska rådet, Inter-Parliamentary Union (IPU) och Asian Development Bank (ADB).

Biblioteket får eller förvärvar de internationella organisationernas publikationer till sin samling antingen delvis eller som helhet. Riksdagsbiblioteket har till exempel Finlands största samling material som producerats av FN och litteratur som behandlar detta.

Publikationer om internationell rätt är ett tyngdpunktsområde i bibliotekets materialanskaffning.

Bibliotekets informationstjänst hjälper till att söka fram information om organisationernas verksamhet och ger råd om hur handlingarna ska användas. Biblioteket anordnar också kurser för allmänheten om de internationella organisationernas informationskällor.

Informationspaket om folkrätt

Folkrätten utgörs av de samlade regler, principer, förfaranden och begrepp som reglerar relationerna mellan stater och andra aktörer inom folkrätten. Informationspaketet om folkrätt finns på våra finskspråkiga webbsidor.


Informationspaket om Finlands anslutning till Förenta nationerna

Informationspaketet redogör för hur Finland ansökte om medlemskap i FN år 1947 och hur Finland blev medlem i FN år 1955. Finlands anslutning till Förenta nationerna informationspaketet finns bara på finska.

Informationspaket om Europarådet

Informationspaketet redogör för Europarådets centrala informationskällor. Europarådet informationspaketet finns bara på finska.

Informationspaket om OECD

OECD är en internationell organisation för utvecklade länder med marknadsekonomi. Organisationen har 36 stater som medlemmar och den grundades 1961. OECD informationspaketet finns bara på finska.

Informationspaket om Nationernas förbund

Den 10 januari 2020 hade det gått 100 år sedan akten om Nationernas förbund trädde i kraft. Nationernas förbund grundades av segrarmakterna i första världskriget. Nationernas förbund informationspaketet finns bara på finska.

Informationspaket om FN

Förenta nationerna är den viktigaste samarbetsorganisationen för världens nationer. Informationspaketet om FN redogör för FN:s centrala informationskällor och kort även för organisationens huvudorgan. FN informationspaketet är på våra finskspråkiga sidor.

Lisää tietoa Pohjoismaiden neuvosto -tietopaketista.

Informationspaket om Nordiska rådet

De nordiska länderna har samlats till Nordiska rådet sedan 1950-talet. I infopaketet presenteras rådet och berättas kort om Nordiska ministerrådet. Informationspaket om Nordiska rådet finns bara på finska.