Sverige – juridiska informationskällor

Sverige är en konstitutionell monarki och en representativ demokrati. Den lagstiftande makten utövas av enkammarriksdagen med 349 riksdagsledamöter. Riksdagsval förrättas vart fjärde år. Den verkställande makten tillkommer regeringen och den dömande makten utövas av självständiga och oberoende domstolar.

Enligt den gällande grundlagen är konungen statschef. Han har ändå inte befogenhet att fatta beslut om rikets styrelse utan har huvudsakligen ceremoniella och representativa plikter.

Rättssystemet och samhällsstrukturen är mycket likartade i Sverige och Finland. Vid beredningen och tolkningen av lagstiftning i Finland görs det därför ofta jämförelser med Sverige.

På Riksdagsbiblioteket har vi en hel del svenskt officiellt material och juridisk litteratur i samlingarna. Användarna har också tillgång till den juridiska webbtjänsten Juno på de publika datorerna. Juno innehåller lagstiftning, lagberedningsmaterial, rättspraxis, myndigheters material och lagkommentarer. Det går att söka i flera samlingar samtidigt, vilket gör sökningen snabbare.

Lagrummet.se är en portal med rättsinformation, som ger användaren tillgång till databaser och webbplatser med rättsinformation från den offentliga förvaltningen.

Grundlagarna och rättssystemet

Sverige har fyra författningar som utgör grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom är riksdagsordningen ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag.

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Successionsordning (1810:0926)

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

Riksdagsordning (2014:801)

Information om grundlagarna: Grundlagarna / Sveriges Riksdag

Ett urval konstitutionell litteratur

​​Svensk statsrätt / Johan Nergelius. Studentlitteratur, 2022, 5 uppl

Tillgång till Nergelius publikation i Riksdagsbiblioteket

​Statsrättens grunder / Wiweka Warnling Conradson, Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Karin Åhman. Norstedts Juridik, 2022 7. uppl.

– Tillgång till Warnling Conradsons m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Konstitutionell rätt / Mattias Derlén, Johan Lindholm, Markus Naarttijärvi. Norstedts Juridik, 2020. 2. uppl.
Tillgång till Derléns m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Regeringsformen : en kommentar / Thomas Bull, Fredrik Sterzel. Lund, Studentlitteratur, 2019.
Tillgång till Bulls m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Tillgång till Nergelius publikation i Riksdagsbiblioteket

Regeringsformen : med kommentarer / Anders Eka, Johan Hirschfeldt, Henrik Jermsten, Kristina Svahn Starrsjö. Karnov Group, 2018. 2:a uppl.
Tillgång till Ekas m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Överlåtelse av beslutanderätt : en rättsvetenskaplig studie av den i 10 kap. regeringsformen reglerade möjligheten att överlåta beslutanderätt till icke-svenskt organ / Joachim Åhman. Iustus, 2015.
Tillgång till J. Åhmans publikation i Riksdagsbiblioteket

Regeringsformen 40 år 1974–2014 / Karin Åhman. Iustus Förlag, 2014.
Tillgång till K. Åhmans publikation i Riksdagsbiblioteket

Grundlagarna : regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen / Erik Holmberg. Norstedts juridik, 2012. 3. uppl.
Tillgång till Holmbergs publikation i Riksdagsbiblioteket

Författningar

Alla lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter publiceras i Svensk författningssamling. En webbtjänst som drivs av regeringskansliet är den officiella och autentiska versionen av författningssamlingen från och med den 1 april 2018. Före det var den tryckta författningssamlingen den officiella författningskällan i Sverige. Det finns webbexemplar av den tryckta författningssamlingen från 1998 (författning 1998:306) till 2018 (författning 2018:159). På Riksdagsbiblioteket har vi författningssamlingen från och med 1825 och även material med svenska författningar som är äldre än så.

Svensk författningssamling. Regeringskansliet

Svensk författningssamling, Stockholm. Tryckt författningssamling.
I Riksdagsbibliotekets samlingar finns åren 1825–2017 tillgängliga.

I Sverige finns uppdaterade författningar och register över författningsändringar tillgängliga i databaser som drivs av regeringskansliet. Uppdaterade författningar finns också på svenska riksdagens webbplats och i webbtjänsten Karnov Open.

I webbtjänsten Juno finns uppdaterade författningar med omfattande referenser. Juno finns att använda på Riksdagsbibliotekets publika datorer.

Lagar och förordningar​. Lagrummet.se

Dokument och lagar. Riksdagen

Karnov Open. Lagar och förordningar​

Lagböcker

På Riksdagsbiblioteket har vi både nya och historiska lagböcker i samlingarna. Sveriges Rikes Lag har givits ut sedan 1861 och lagboken har samma disposition som 1734 års lag. Den innehåller hänvisningar till lagstiftning, förarbeten och rättspraxis.

Lagböckerna Karnov består numera av flera delar och ett register. Utöver lagtexter innehåller de hänvisningar till reglering på lägre nivå, rättspraxis och juridisk litteratur. De är därför ett utmärkt hjälpmedel för juridisk informationssökning.

De nyaste upplagorna av Sveriges Rikes Lag och lagböckerna Karnov finns i läsesalen på Riksdagsbiblioteket.

Sveriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen år 1734, stadfäst av konungen den 23 januari 1736.
Sveriges rikes lag – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Karnov : svensk lagsamling med kommentarer.
Karnov – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Lagberedningsmaterial

Riksdagshandlingar

Största delen av riksdagshandlingarna i Sverige finns tillgängliga i elektronisk form. Riksdagshandlingar från Gustav Vasas tid till enkammarriksdagen 1971 ​är digitaliserade. Man kan söka bland de digitaliserade handlingarna i Kungliga bibliotekets webbtjänst och i söktjänsten Libris.

Digitaliserat riksdagstryck 1521–1970. Kungliga biblioteket

Sökning av riksdagstryck i Libris. Kungliga biblioteket

Också enkammarriksdagens handlingar är till största delen digitaliserade, även om det fortfarande finns en del brister i de digitaliserade samlingarna. I svenska riksdagens webbtjänst kan man söka bland riksdagshandlingarna allt sedan tvåkammarriksdagens tid (fr.o.m. 1867) ända till i dag. Söktjänsten på riksdagens webbplats erbjuder möjligheter att söka i riksdagshandlingarna på många olika sätt.

Dokument och lagar / Sveriges riksdag

Handlingarna från Sveriges riksdag finns också hos oss på Riksdagsbiblioteket i tryckt format, allt sedan ståndsriksdagen i slutet av 1600-talet. För att söka bland handlingarna kan du använda registren över handlingarna. Ta kontakt med bibliotekets informationstjänst om du vill veta mer om de tryckta riksdagshandlingarna, tfn 09 432 34 32 eller e-post: biblioteket.informationstjanst@riksdagen.fi.

Annat lagberedningsmaterial

I Sverige görs det ofta utredningar inom lagberedningen. Betänkandena om dem publiceras i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU). I betänkandena utreds den aktuella frågan ingående, och utredningarna av större projekt kan omfatta hundratals sidor. Betänkandena innehåller ofta också konsekvensbedömningar och jämförande rättsstudier, så de är mycket nyttiga verktyg för rättsjämförelser.

SOU-betänkandena finns numera digitaliserade. Betänkandena från och med 1999 går att söka fram i regeringskansliets webbtjänst. Äldre betänkanden från 1922–1998 har digitaliserats av Kungliga biblioteket och finns tillgängliga via en särskild söksida. På Riksdagsbiblioteket har vi tryckta SOU-betänkanden i samlingarna, också för utlåning

Digitaliserade SOU:er – 1922–1999​. Kungliga biblioteket

Statens offentliga utredningar. Regeringskansliet (SOU-betänkanden fr.o.m. 1999)

På Riksdagsbiblioteket har vi hela serien Statens offentliga utredningar från och med 1922, med några undantag.
SOU – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Lag​rummet.se är en avgiftsfri portal med länkar till avgiftsfria söktjänster för rättsinformation från den offentliga förvaltningen. Under rubriken Förarbeten finns förutom SOU-betänkanden och regeringspropositioner bland annat kommittédirektiv, departementsserien och yttranden från Lagrådet.
​​– Förarbeten (utredningar, propositioner mm.)​​

Domstolsavgöranden

Domstolsverket i Sverige driver en webbtjänst med rättsfall från allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. Svensk rättspraxis ingår också i tjänsten Juno, som finns att använda på Riksdagsbibliotekets publika datorer. Högsta domstolens avgöranden ingår i Juno ända sedan 1911, alltså mer heltäckande än i den avgiftsfria söktjänsten.

Vägledande avgöranden. Sveriges domstolar

Tryckta rättsfallssamlingar

Alla rättsfall har ännu inte digitaliserats, så framför allt äldre rättsfall måste sökas i tryckta rättsfallssamlingar. På Riksdagsbiblioteket har vi tryckta rättsfall från ett flertal svenska domstolar i samlingarna. De viktigaste är:

Nytt juridiskt arkiv : Avd. 1, Tidskrift for lagskipning.
– Avgöranden från Högsta domstolen i Sverige 1874–1980
Tidskrift for lagskipning – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Nytt juridiskt arkiv : Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen.
– Avgöranden från Högsta domstolen i Sverige 1981
Rättsfall från Högsta domstolen – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Regeringsrättens årsbok. Sverige. Domstolsverket.– Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige hette tidigare Regeringsrätten. I våra samlingar har vi domstolens årsböcker 1909–2011.
Regeringsrättens årsbok – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok. Sverige. Domstolsverket.
– Högsta förvaltningsdomstolens årsböcker 2012–
Högsta förvaltningsdomstolens årsbok – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Rättsfall från hovrätterna. Sverige. Domstolsverket.
– Ett urval avgöranden från hovrätterna i Sverige 1980–2013
Rättsfall från hovrätterna – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Arbetsdomstolens domar. Sverige. Arbetsdomstolen.
– Arbetsdomstolens avgöranden 1929–
Arbetsdomstolens domar – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Marknadsdomstolens avgöranden. Sverige. Marknadsdomstolen Norstedt 1974–
– Marknadsdomstolens avgöranden 1974–
Marknadsdomstolens avgöranden – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Juridisk litteratur

I vårt förvärv av utländsk juridisk litteratur prioriterar vi på Riksdagsbiblioteket statsförfattningsrätt, internationell rätt och komparativ rätt. Den juridiska litteratur som biblioteket förvärvar från Sverige representerar också andra rättsområden. Materialet katalogiseras i databasen Selma, som ingår i söktjänsten Finna. Om det material du behöver inte finns i våra samlingar kan du lämna ett inköpsförslag till oss.

Juridisk litteratur från Sverige kan också sökas i de finländska universitetens gemensamma databas Melinda. I Kungliga bibliotekets databas Libris finns ett omfattande urval juridisk litteratur katalogiserat. Du kan också söka svensk juridisk litteratur i Stockholms universitetsbiblioteks databas. På webbplatserna avhandlingar.se och uppsatser.se finns doktorsavhandlingar och examensuppsatser skrivna vid svenska universitet och högskolor.

Plockat ur Riksdagsbibliotekets samlingar till hjälp för informationssökning

​Swedish legal system / Michael Bogdan Christoffer Wong (editors). Norstedts juridik, 2010. 2. edition 2022

– Presentation av det svenska rättssystemet på engelska.

– Tillgång till Bogdans, Wongs publikation i Riksdagsbiblioteket

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder / Ulf Bernitz... et al.. Wolters Kluwer, 2020. 15. uppl.
– Guide till svenska rättskällor
– Tillgång till Bernitz m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Juridik : civilrätt, straffrätt, processrätt / Konrad Lundberg et al. Stockholm, Sanoma utbildning, 2019.
Tillgång till Lundbergs m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Svensk juridik / Mats Persson et al. Wolters Kluwer, 2017. 1. uppl.
– Verket presenterar de olika delområdena inom svensk offentlig rätt, civilrätt och straff- och processrätt.
Tillgång till Perssons m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Fördrag

De nyare fördrag som Sverige ingått finns i regeringskansliets webbtjänst Sveriges internationella överenskommelser.

Den tryckta fördragsserien har vi i Riksdagsbibliotekets samlingar från och med 1912.

Sveriges överenskommelser med främmande makter. Sverige, Utrikesdepartementet 1912–1990.
Sveriges överenskommelser med främmande makter – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Sveriges internationella överenskommelser. Sverige, Utrikesdepartementet 1991–.
Sveriges internationella överenskommelser – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket


Redigering av innehållet: Erika Bergström, april 2018, uppdaterat 13.1.2023, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi