​Lagberedning

Lagberedningsprocessen inleds utifrån ett initiativ, som kan bestå av till exempel en notering i regeringsprogrammet, en EU-författning som förutsätter nationellt genomförande, ministerns eller ministeriets eget initiativ som baserar sig på verkställighet av lagstiftning eller konsekvensbedömning, eller ett medborgarinitiativ.

​Pågående lagberedning

Ministerierna publicerar information om pågående lagstiftningsprojekt på sina webbsidor. I Statsrådets projektregister databasen HARE hittar man information om riksdagens, statsrådets och ministeriernas projekt och deras tillsatta kommittéer, kommissioner, delegationer, nämnder, utredningsmannarapporter, arbetsgrupper samt begäran om utlåtanden om pågående projekt. Registret innehåller också information om lagstiftningsprojekt som bereds som tjänsteuppdrag vid ministerierna. Riksdagen och respektive ministerium svarar för sin egen projektinformation.

Statsrådets webbplats finns information om regeringens verksamhet, ärenden som är under behandling och beslut, regeringsprogrammet, statsbudgeten samt länkar till ministeriernas webbplatser.

Tjänsten LATI innehåller informationspaket om centrala lagstiftningsprojekt. Informationspaketen har utarbetats av Riksdagsbibliotekets experter och omfattar material både från tiden före riksdagsbehandlingen och om själva behandlingen i riksdagen. I paketen ingår nyheter om projekten, rättskomparativt material, litteratur samt forskningsmaterial och information om medborgarnas möjligheter att påverka ett specifikt projekt.

Information om framlagda medborgarinitiativ finns på webbplatsen Medborgarinitiativ.fi under Bläddra bland medborgarinitiativen. Här hittar man även avslutade medborgarinitiativ och initiativ som gått vidare ända till riksdagen.

​Lagstiftning i riksdagen

Riksdagen stiftar en ny lag eller ändrar en gammal lag utifrån en regeringsproposition eller ett medborgarinitiativ. Riksdagen är också skyldig att behandla lagstiftningsinitiativ som utarbetats av medborgare, om minst 50 000 medborgare understöder initiativet. 

Elektroniska versioner av riksdagshandlingarna hittas på riksdagens webbplats via söktjänsterna, som har många olika funktioner. Genom att använda sökord i sökvyn för riksdagsärenden kan man begränsa sökresultatet ytterligare genom att använda olika identifierare. Även avancerad sökning kan användas. I regel finns det elektroniska riksdagshandlingar inklusive plenarprotokoll från och med riksdagen 2001.