​Informationspaket om Finland som stat

Finland är en stat. För länge sedan var Riksdagsbiblioteket statens bibliotek. Vad innebär det? I detta informationspaket behandlar vi staten som begrepp samt dess historia, verksamhet och framtid.


Text: Timo Turja, mars 2015, uppdaterad april 2019, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Saatavilla myös: Suomi valtiona -tietopaketti
Available also: Finland as a State -information package

Staten som begrepp

För att ett land ska kunna betraktas som en juridisk aktör i det internationella rättssystemet i egenskap av stat ska det ha permanent befolkning, ett definierat territorium, en regering och kapacitet att ingå relationer med andra stater.

Verksamheten bygger på en konstitution

Statens verksamhet styrs av en konstitution. Det är en uppsättning juridiska regler, enligt vilka staten ordnar sin verksamhet. Den viktigaste konstitutionella rättsnormen är grundlagen.

Statens ekonomi

Statens verksamhet är beroende av inkomster, som samlas in genom beskattning. Beslut om statens budgetproposition fattas av riksdagen. Finansministeriet ansvarar för skötseln av Finska statens ekonomi.

Hur den finska staten kom till

Att grunda en stat är inte enbart en juridisk lagstiftningsåtgärd. Ett villkor för statens existens är också att människorna som bor i området är medvetna om att de hör till samhället i fråga.

Statens förvaltning

Konstitutionen reglerar också statsförvaltningens verksamhet. Statsförvaltningen har till uppgift att verkställa de lagar som riksdagen stiftar.

En stat i världen

Ett villkor för en stats existens är att den godkänns och erkänns av andra stater. Då staten ingår internationella eller bilaterala överenskommelser stärks dess ställning som en del av den internationella gemenskapen.