Läsesalen och forskarsalen

Biblioteket har en lugn läsesal med 70 platser och referensbibliotek. Mediebeståndet får bara användas i bibliotekslokalerna. Forskarsalen har 10 platser som fördelas halvårsvis och måste ansökas.

Forskarplatser

Forskarplatserna ges i första hand till forskare som använder Riksdagsbibliotekets samlingar och material från riksdagens arkiv. Platserna ges på ansökan till forskare som bedriver fortsatta studier på minst högskolenivå. De beviljas för sex månader åt gången. Platserna ges ut för högst sex halvårsperioder.

Forskarplatserna kan sökas två gånger om året, i maj och november. Under ansökningstiden finns ansökningsblanketten på kundtjänsten. Den kan också skrivas ut på Riksdagsbibliotekets webbplats. Ansökningar kan inte lämnas in eller behandlas utanför ansökningstiden. Direktören för Riksdagsbiblioteket beslutar om fördelningen av forskarplatser.

Regler för forskarsalen

1 §

Platserna i forskarsalen, forskarplatserna, är avsedda för forskare som forskar inom områdena riksdagskunskap, juridisk kunskap eller samhällskunskap. Med forskare avses en person som bedriver fortsatta studier på minst högskolenivå och som i sitt forskningsarbete i stor omfattning använder Riksdagsbibliotekets samlingar eller arkivmaterial.

2 §

Ansökningsformulär

En forskarplatsplats ska sökas på ett särskilt formulär. Under ansökningstiden finns formulären tillgängliga på Riksdagsbibliotekets rådgivnings- och arkivtjänst och på bibliotekets webbplats. Det ifyllda formuläret kan lämnas in till riksdagens registratorskontor eller skickas per e-post till kirjaamo@riksdagen.fi.

Ansökningstid

Forskarplatserna kan sökas två gånger om året, i maj och november. Ansökningstiden är två veckor. Platserna utlyses på Riksdagsbibliotekets anslagstavla och på bibliotekets webbplats. Ansökningar som kommer in för sent beaktas inte.

Val

Rätten att använda en forskarplats gäller en halvårsperiod. Sökande som innehaft en forskarplats i kortare tid än fyra månader har företräde. Två eller flera forskare kan medges en gemensam forskarplats. I förekommande fall kan forskarplatserna reserveras för riksdagen.

Om det kommer in fler ansökningar än det finns platser väljs forskare också på reservplats.

Direktören för Riksdagsbiblioteket bestämmer om fördelningen av forskarplatserna. Alla sökande informeras om beslutet per e-post eller vanlig post till den adress som de uppgett.

Längsta tid

Samma forskare kan få tillgång till en forskarplats för högst sex halvårsperioder.

3 §

I början av en halvårsperiod får forskaren nycklarna till forskarsalen. Då är forskaren skyldig att legitimera sig och underteckna ett formulär där han eller hon åtar sig att följa reglerna för forskarsalen.

När forskaren inte längre behöver sin plats ska han eller hon genast underrätta biblioteket. Samtidigt kommer forskaren och biblioteket överens om hur platsen ska återlämnas.

När en halvårsperiod är slut ska forskaren lämna tillbaka nycklarna till biblioteket. Forskaren får en kvittens på att forskarplatsen har återlämnats.

4§

Forskarsalen är öppen under Riksdagsbibliotekets öppettider. Dörren till forskarsalen ska hållas låst. Det är inte tillåtet att ta med sig utomstående till forskarsalen.

Forskarna förväntas i förekommande fall presentera sitt forskningsarbete på evenemang som ordnas av Riksdagsbiblioteket. Forskaren ska avtala särskilt om detta med biblioteket. Det är frivilligt att presentera sin forskning.

5 §

Allt material från Riksdagsbiblioteket som används i forskarsalen ska lånas via rådgivnings- och arkivtjänsten. Lånat material får förvaras på forskarplatsen, men inte i ett låst skåp.

Referensbiblioteksmaterial som finns i läsesalen och arkivmaterial i original får tillfälligt tas med till forskarsalen. Forskaren är skyldig att återlämna materialet samma dag.

6 §

Rätten att använda en forskarplats kan återkallas om forskaren använder platsen mycket sällan eller om forskaren inte följer Riksdagsbibliotekets regler för forskarsalen.

7 §

Dessa regler för forskarsalen är fastställda den 6 mars 2019 av styrelsen för Riksdagsbiblioteket och träder i kraft den 6 mars 2019. Samtidigt upphävs de regler för forskarsalen som Riksdagsbibliotekets styrelse godkände den 15 december 2004.​