Riksdagens förvaltning

Riksdagens förvaltning

Riksdagens förvaltning leds av kanslikommissionen. Den består av talmannen och vice talmännen samt fyra riksdagsledamöter och fyra ersättare som väljs av riksdagen i början av valperioden.

Kanslikommissionen utnämner de högsta tjänstemännen i riksdagens kansli och avgör alla stora frågor som gäller riksdagens förvaltning och ekonomi.

2018_ek_hallinto-organisaatio_RUOTSI.gif 

Riksdagens kansli

Riksdagens kansli ska skapa förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter som statsorgan. I riksdagens kansli arbetar cirka 440 tjänstemän och 130 ledamotsassistenter.

Riksdagens kansli leds av riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola. Kansliet har sex verksamhetsenheter som har hand om lagstiftningsarbete, utskottsarbete, internationella ärenden, informations- och utredningtjänster, förvaltning  och säkerhet.

Riksdagens utgifter

Riksdagens utgifter ingår i statsbudgeten. År 2016 var riksdagens utgifter sammanlagt 129,5 miljoner euro, varav utgifterna för
- politisk verksamhet uppgick till 32,8 miljoner euro
- personallöner och personalservice 30,3 miljoner euro
- fastighet och ombyggnaden av riksdagens fastigheter 50,9 miljoner euro
- informationsteknik 10,5 euro
- bl.a. resor, tryckning, medlemsavgifter till utlandet mm. 5,0 miljoner euro.

Demokratins pris: 23 €

År 2017 var riksdagens utgifter totalt 124,6 miljoner euro. Riksdagen kostade därmed 23 euro per finländare. Året innan var siffran 23,50 euro.