Registret för säkerhetsobservationer​​

​​1. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

Registret för säkerhetsobservationer används för att utreda avvikelser i säkerhetsobservationerna. Det används också för att upprätta statistik över observerade avvikelser i riksdagens lokaler och gårdsområden samt i dess omedelbara närhet.​​​

Rättslig grund eller rättsliga grunder för behandlingen

  • Lagstadgad skyldighet för den personuppgiftsansvarige, artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen och lagen om säkerhetsskydd i riksdagen (364/2008).

​2. Personuppgifter som behandlas o​​ch var uppgifterna kommer från

  • ​​För- och efternamn på den person som observationen gäller och dennes kontaktuppgifter samt namnet på den tjänsteman som gjort observationen.​​ 

Uppgifterna kommer direkt från den registrerade personen.​​

​​​​3. Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

Uppgifter i registret för säkerhetsobservationer lämnas i regel inte ut till någon utanför säkerhetsavdelningen. Systemförvaltaren har vid behov åtkomst till systemet för underhåll och service.​​

​​Uppgifterna i registret för säkerhetsobservationer är sekretessbelagda i enlighet med​ 24 § 1 mom. 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). ​​

​​​4. Överföring till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5. Personuppgifternas lagringstid

Uppgifterna i registret för säkerhetsobservationer raderas när den anmälda avvikelsen har klarlagts eller inom två år.​​

​6. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

7. Den registrerades rättigheter

Läs mer om registrerades rättigheter​

8. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

Säkerhetsavdelningen
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
​E-post: turvavalvomo@riksdagen​.fi

Dataskyddsombudet

Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)​
​E-post: tietosuojavastaava@riksdagen.fi


Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten​.​


4.2.2022