​​Registret över bibliotekets kontaktuppgifter​​​​

​​1. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

Registret över kontaktuppgifter innehåller uppgifter om Riksdagsbibliotekets samarbetspartner (företag, organisationer, sammanslutningar och privatpersoner) som används för kund- och samarbetsrelationer och kommunikation.​

Rättslig grund eller rättsliga grunder för behandlingen

  • Den registrerades samtycke (samtycke lämnas när kundrelationen inleds), artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.
  • En uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning, artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen och 1 § i lagen om Riksdagsbiblioteket (717/2000).

​2. Personuppgifter som behandlas o​​ch var uppgifterna kommer från

  • ​​​Namn, organisation, e-postadress och målgrupp. 

​Uppgifterna kommer direkt från den registrerade eller lämnas av anställda vid biblioteket.​

3. Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

​​Till den som begär det lämnas uppgifter ut i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.

Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar, om det inte föreskrivs särskilt om utlämnande för det ändamålet.

4. Överföring till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5. Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifterna lagras för den tid kundrelationen eller samarbetet pågår. E-postadressen till kunder som önskar få information lagras tills kunden meddelar att hen inte längre vill få den informationen.

​6. Automatiserat beslutsfattande​ och profilering

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

7. Den registrerades rättigheter

Läs mer om registrerades rättigheter​

8. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

Riksdagsbiblioteket
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
​E-post: biblioteket@riksdagen.fi

Dataskyddsombudet

Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)​
​E-post: tietosuojavastaava@riksdagen.fi

Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten​.​


3.4.2019