Ämnesordsregister

Uppdaterad (25.6.2015)

A

Accis på alkoholdrycker (88)
Acciser (222)
Adoption (130)
Affärer (93)
Ahvenanmaa (2)
Aids (57)
Aktiebolag (263)
Aktier (180)
Alkohol (304)
Alkoholdrycker (287)
Alkoholpolitik (129)
Allmänna finansieringsunderstöd åt kommunerna (121)
Allmännyttiga samfund (113)
Alterneringsledighet (70)
Andelslag (86)
Andra stadiets utbildning (103)
Anmälningsplikt (67)
Anordningar (150)
Anställningsförhållande (134)
Anställningstrygghet (66)
Apotek (112)
Aravasystem (132)
Arbetarskydd (259)
Arbets- och näringsbyråer (68)
Arbetsavtal (227)
Arbetsförmåga (76)
Arbetsgivare (163)
Arbetsgivares socialskyddsavgifter (241)
Arbetsgrupper (78)
Arbetskonflikter (110)
Arbetskraft (168)
Arbetskrafts- och näringscentraler (hist.) (104)
Arbetskraftsbyråer (hist.) (65)
Arbetskraftsförvaltning (97)
Arbetskraftskostnader (73)
Arbetskraftspolitik (440)
Arbetskraftsservice (166)
Arbetskraftsutbildning (70)
Arbetsliv (262)
Arbetslösa (674)
Arbetslöshet (665)
Arbetslöshetsdagpenning (448)
Arbetslöshetsförmåner (131)
Arbetslöshetskassor (106)
Arbetslöshetspensioner (72)
Arbetsmarknadsstöd (313)
Arbetsoförmåga (166)
Arbetspensioner (539)
Arbetspraktik (146)
Arbetstagare (646)
Arbetstid (250)
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (68)
Arbetsvillkor (60)
Arkiv (96)
Arv (68)
Arvoden (173)
Arvsskatt (145)
Assistenter (188)
Asylrätt (280)
Atypiska arbetsförhållanden (145)
Avbytare (133)
Avfall (199)
Avfallshantering (277)
Avgifter (1 008)
Avloppsvatten (83)
Avloppsvattenrening (350)
Avstjälpningsplatser (66)
Avträdelsestödsystem (78)
Avverkningar (131)

B

Banförvaltningscentralen (hist.) (56)
Banhållning (309)
Banker (476)
Bankservice (86)
Bankstöd (98)
Barn (1 366)
Barnavård (134)
Barnbidrag (285)
Barndagvård (369)
Barnfamiljer (472)
Barnombudsmän (60)
Barnpatienter (130)
Barnskydd (391)
Barnvård (55)
Befogenhet (210)
Befolkningsdata (76)
Begravning (70)
Besiktning (74)
Beskattning (3 677)
Beskattning av kapitalinkomster (125)
Beskattningsförfarande (117)
Bestämmande av straff (60)
Betalningar (70)
Bevisning (59)
Bibliotek (221)
Bilar (455)
Bildprogram (56)
Bilister (54)
Bilskatt (253)
Bindningar (117)
Biodiversitet (58)
Bioenergi (308)
Bioteknik (68)
biståndsarbete (1)
Björnar (68)
Boendekostnader (156)
Bokföring (122)
Bokslut (71)
Bolag (120)
Borgen (108)
Boskapsskötsel (61)
Bostadsaktiebolag (113)
Bostadsbidrag (228)
Bostadslån (191)
Bostadspolitik (137)
Bostadsproduktion (218)
Bostadsrättsbostäder (70)
Bostadssanering (186)
Bostäder (656)
Brandmän (82)
Brandsäkerhet (54)
Broar (326)
Brott (952)
Brottslighet (393)
Brottsoffer (137)
Brännved (53)
Bränsleaccis (160)
Bränslen (427)
Budget (102)
budgeter (1)
Buller (57)
Bullerbekämpning (102)
Bussar (69)
Busstrafik (145)
Byggande (596)
Bygglagen (81)
Byggnader (299)
Byggnadsskydd (146)
Byråkrati (73)
Bär (94)
Böter (160)

C

Cancersjukdomar (143)
Celiaki (93)
Chaufförer (91)
Civiltjänst (100)

D

Daghem (110)
Dagpenningar (182)
Datakommunikation (253)
Datanät (328)
Datasekretess (218)
Datasäkerhet (96)
Datateknik (243)
Decentralisering (104)
Deltidsarbete (137)
Deltidspensioner (59)
Delägare (66)
Demokrati (87)
Depositionsbanker (63)
Depåer (97)
Dieselolja (85)
digitalisering (process) (1)
Digitalteknik (127)
Direktiv (1 550)
Diskriminering (99)
Dividender (77)
Djur (170)
Djursjukdomar (89)
Djurskydd (388)
Domare (121)
Domstolar (446)
Dubbelbeskattning (152)

E

Efterlevande (97)
Ekologisk odling (74)
Ekonomisk gråzon (181)
Ekonomisk politik (640)
Ekonomiska brott (242)
Ekonomiskt samarbete (104)
Elektricitet (329)
Elektronisk kommunikation (201)
Elmarknaden (137)
Energi (286)
Energieffektivitet (102)
Energiekonomi (99)
Energipolitik (399)
Energiproduktion (296)
Energiunderstöd (58)
Energived (95)
Ensamföräldrar (118)
Enskilda vägar (373)
Estland (125)
EU-medlemskap (609)
EU-ordförandeskap (77)
Euro (87)
Euroområde (108)
Europa (66)
Europaparlamentet (59)
Europarådet (99)
Europeiska ekonomiska och monetära unionen (86)
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (275)
Europeiska gemenskaperna (hist.) (2 626)
Europeiska gemenskapernas domstol (hist.) (80)
Europeiska gemenskapernas kommission (hist.) (194)
Europeiska kommission (251)
Europeiska unionen (5 571)
Europeiska unionens råd (97)
EUs jordbruksstöd (203)
EUs samarbete i inrikes frågor (275)
EUs samarbete i rättsliga frågor (207)
EUs strukturfonder (71)
EU-stater (284)
EU-stöd (92)
Evangelisk-lutherska kyrkan (113)
Examina (231)
Experter (84)
Explosiva varor (56)
Export (319)

F

Fackföreningar (54)
Faderskap (59)
Faderskapspenning (69)
Familjedagvård (93)
Familjeledighet (64)
Familjemedlemmar (247)
Familjepensioner (82)
Familjepolitik (134)
Familjer (156)
Familjevåld (69)
Familjevård (82)
Farkoster (381)
Farledsavgift (59)
Farliga ämnen (169)
Fastigheter (438)
Fastighetsköp (110)
Fastighetsskatt (129)
Fattigdom (204)
Faunavård (136)
Film (122)
Finansiering (624)
Finansieringsverksamhet (107)
Finansinspektion (hist.) (75)
Finansinspektionen (62)
Finansmarknaden (136)
Finanspolitik (71)
Finanssipolitiikka (1)
Finland (409)
Finlands Bank (122)
Finlands delegation i Nordiska rådet (29)
Finnair (76)
Finska (158)
Fiskare (103)
Fiskbestånd (127)
Fiske (538)
Fiskerinäring (189)
Fiskevårdsavgift (56)
Fiskvägar (60)
Flygplan (93)
Flygplats (255)
Flygsäkerhet (74)
Flygtrafik (303)
Flygvapnet (61)
Flyktingar (349)
Fodermedel (76)
Folkhälsa (269)
Folkhögskolor (162)
Folkomröstningar (79)
Folkpension (234)
Folkpensionens basdel (91)
Folkpensioner (131)
Folkpensionsanstalten (511)
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (35)
Fondbörs (70)
Fonder (331)
Fordon (433)
Fordonsskatt (184)
Forskare (57)
Forskning (850)
Forskningsanstalter (221)
forskningscentra (1)
Forskningsstationer (62)
Forststyrelsen (199)
Fortbildning (102)
Framtid (88)
Fredsbevarande (137)
Fri rörlighet (76)
Fritt bildningsarbete (71)
Frivilligt arbete (169)
Frontmannapension (58)
Frontmannatecken (119)
Fronttillägg (159)
Frontveteraner (752)
Fuktskador (65)
Fåglar (123)
Fångar (176)
Fångvård (125)
Fängelser (253)
Fängelsestraff (110)
Färdbiljetter (110)
Förbrytare (106)
Föreningar (969)
Föreningshus (90)
Förenta nationerna (324)
Förenta staterna (USA) (145)
Företag (1 044)
Företagare (673)
Företagarpensioner (84)
Företagsbeskattning (112)
Företagshälsovård (135)
Företagsstöd (298)
Företagsverksamhet (323)
Författare (54)
Förhandlingsdelegationer (54)
Förhandlingsmandat (116)
Förlikning (54)
Förlossning (29)
Förmögenhetsskatt (92)
Förordningar (816)
Förpackningsbeteckningar (78)
Församlingar (71)
Förskoleundervisning (103)
Förskottsuppbörd (88)
Försvar (216)
Försvarsmakten (914)
Försvarsmateriel (235)
Försvarspolitik (192)
Försäkrads sjukförsäkringspremie (126)
Försäkring (170)
Försäkringsbolag (293)
Försäkringsdomstolen (67)
Försörjningsberedskap (108)
Förtidspensioner (59)
Förtroendevalda (60)
Förundersökning (264)
Förvaltning (369)
Förvaltningsdomstolar (76)
Förvärvsinkomster (103)
Föräldraledighet (100)
Föräldrapenning (166)
Föräldrar (330)

G

Garnisoner (267)
Generationsväxling (133)
genmodifierade livsmedel (2)
Genteknik (79)
Glesbygd (532)
Godstrafik (167)
Graviditet (60)
Grundlagar (136)
Grundläggande fri- och rättigheter (204)
Grundläggande utbildning (438)
Grundskolan (394)
Grundvatten (99)
Gruvor (204)
Gränsbevakningsväsendet (236)
Gränskontroller (70)
Gränsövergångsställen (232)
Gymnasiet (402)
Gårdsbruk (67)
Gårdsbrukslägenheter (180)
Gåvoskatt (111)
Gäldenär (173)
Gödselmedel (62)

H

Hamnar (308)
Handelspolitik (144)
Handelsregister (57)
Handikappade (837)
Handikappbidrag (59)
Handikappservice (222)
Handlingar (188)
Handlingsoffentlighet (84)
Handräckning (62)
Harmonisering (278)
Hastighetsbegränsningar (74)
Havsskydd (177)
Helikoptrar (123)
Helsingfors universitet (74)
Hemförlovningspenning (57)
Hemkommun (95)
Hemservice (145)
Hemvård (230)
Hjortdjur (124)
Hjälpmedel (53)
Hjärt-kärlsjukdomar (61)
Hovrätter (70)
Hund (115)
Husdjursproduktion (64)
Huslig ekonomi (269)
Huvudstadsregionen (248)
Hyra (77)
Hyresbostäder (315)
Hyreshus (75)
Hållbar utveckling (132)
Hälso- och sjukvård (1 851)
Hälsofostran (190)
Hälsokontroller (114)
Hälsoskydd (282)
Hälsovård (153)
Hälsovårdscentraler (222)
Hälsovårdsläroanstalter (57)
Hästhållning (104)
hästskötsel (ekonomi) (1)
Högskolor (417)
Högsta domstolen (71)
Högsta förvaltningsdomstolen (70)
Högtidsdagar (67)
Hörselskadade (125)

I

Idrott (273)
Idrottsföreningar (63)
Import (374)
Index (223)
Indexvillkor (133)
Indragning (123)
Indrivning av fordringar (57)
Indrivningsverksamhet (59)
Industri (371)
Informationsförmedling (257)
Informationssamhället (110)
Informationssystem (299)
Informationsverksamhet (313)
Inkomst- och förmögenhetsskatt (107)
Inkomster (229)
Inkomstskatt (814)
Inlösning (64)
Inrikesministeriet (63)
Insjöar (290)
insjöfart (1)
Insjötrafik (61)
Insolvens (99)
Institutionsvård (247)
Integration (1 029)
Integrationsfrämjande (103)
Integritetsskydd (83)
Internationella arbetsorganisationen (57)
Internationella avtal (1 540)
Internationella institutioner (86)
Internationella organisationer (57)
Internationella relationer (56)
Internet (228)
Invalidpensioner (231)
Invandrare (457)
Investeringar (519)
Investeringsfonder (57)
Investeringsstöd (193)
Itella (65)

J

Jakt (431)
Jord- och skogsbruksministeriet (76)
Jordbruksstöd (368)
Jugoslavien (62)
justitiekanslerer (1)
Justitiekanslern (59)
Jämlikhet (534)
Jämställdhet (322)
Järnvägar (1 044)
Järnvägars elektrifiering (166)
Järnvägsstationer (153)
Järnvägstrafik (598)
Järnvägstransport (99)

K

Kanaler (202)
Kapitalmarknad (40)
Kemikalier (203)
Kina (56)
Kirurgisk vård (61)
Klientavgifter (167)
Klimatförändringar (130)
Kollektivavtal (181)
Kollektivtrafik (416)
Kommunala pensioner (92)
Kommunalekonomi (318)
Kommunalförvaltning (85)
Kommunallagen (66)
Kommunalskatt (113)
Kommunalval (64)
Kommuner (1 510)
Kommunikation (150)
Kommunikationsverket (58)
Kommunindelning (109)
Koncessioner (62)
Konkurrens (712)
Konkurs (211)
Konst (75)
Konstnärer (118)
Konstnärspension (57)
Konsumentskydd (235)
Kostnadsersättningar (101)
Kraftverk (86)
Kreditinstitut (187)
Krig (209)
Krigsinvalider (374)
Kringgående av skatt (66)
Krishantering (220)
Kroniker (101)
Kultur (233)
Kulturcentraler (71)
Kulturevenemang (142)
Kulturhistoriska områden (142)
Kulturverksamhet (54)
Kunder (79)
Kunskapscenter (114)
Kvinnor (428)
Kvoter (57)
Källskatt (72)
Kärnavfall (67)
Kärnenergi (122)
Kärnkraftverk (176)
Köpt service (154)
Körkort (131)
Kött (94)

L

Lagberedning (275)
Lagstiftning (376)
Landsbygd (414)
Landsbygdsnäringar (127)
Landsbygdspolitik (71)
Landskap (225)
Lantbruk (587)
Lantbruksföretagare (520)
Lantbruksföretagarpension (108)
Lantbrukspolitik (248)
Lantbruksprodukter (288)
Lantbruksproduktion (250)
Lastbilar (119)
Lastbilstrafik (89)
Latinamerika (1)
Lax (81)
Leder för lätt trafik (870)
Ledighet (66)
lentoliikenne (2)
Litteratur (86)
Livsmedel (605)
Livsmedelsindustri (82)
Livsmedelskontroll (108)
Lokalförvaltning (65)
Lotterier (90)
Luftfart (126)
Luftvård (176)
luottolaitokset (8)
Lån (350)
Långtidsarbetslöshet (279)
Läkare (494)
Läkemedel (588)
Län (63)
Länsstyrelser (hist.) (128)
Lärare (233)
Lärarutbildning (122)
Läroavtal (169)
Läromedel (79)
Löner (500)
Lönesubvention (78)

M

Markanvändning (122)
Marknadsföring (142)
Marksubstans (121)
Markägare (120)
Medborgaraktivitet (141)
Medborgarskap (100)
Medicin (105)
Mentalvård (210)
Mentalvårdsarbete (268)
merioikeus (5)
Mervärdesskatt (761)
Militärskador (191)
Miljö (108)
Miljöcentraler (hist.) (80)
Miljökonsekvenser (187)
Miljöministeriet (63)
Miljöpolitik (114)
Miljöskador (140)
Miljöskydd (1 043)
Miljöstöd (81)
Miljötillstånd (78)
Minderåriga (166)
Ministerier (92)
Ministrar (295)
Minor (36)
Minoriteter (66)
Minuthandel (308)
Missbrukarvård (362)
Mjölk (109)
Mobbning (70)
Mobiltelefoner (141)
Moderskapsledighet (54)
Moderskapspenning (125)
Moldavien (18)
Motion (249)
Motionslokaler (82)
Motionsområden (69)
Motorfordon (120)
Museer (248)
Museiverket (54)
Musik (147)
Musikevenemang (188)
Musikläroanstalter (74)
Män (102)
Människohandel (53)
Mänskliga rättigheter (328)
Mögel (159)

N

Narkotika (511)
Nationalparker (265)
Nato (99)
Natura 2000 (91)
Naturgas (103)
Naturprodukter (70)
Naturresurser (56)
Naturskyddsområden (260)
Naturvård (407)
Nedsatt arbetskapacitet (56)
Nordiska länderna (150)
Nordiskt samarbete (57)
Norge (128)
Nämnder (62)
Näringar (185)
Närings- (101)
Näringsbeskattning (108)
Näringspolitik (151)
Närområdessamarbete (56)
Närståendevård (342)
Nödcentraler (109)

O

OECD (73)
Offentlig ekonomi (54)
Offentlig förvaltning (85)
Offentlig upphandling (164)
Offentlighet (227)
oikeuskanslerit (1)
Olja (121)
Oljebekämpning (101)
Oljeskador (83)
Olycksfall (60)
Olycksfall i arbete (69)
Olycksfallsförsäkring (161)
Ombyggnad (356)
Omröstningar (87)
Omsättningsskatt (116)
Optioner (77)
Organiserad brottslighet (95)

P

Paketbilar (55)
Partier (102)
Partistöd (66)
Patienter (263)
Patientskador (65)
Pengar (63)
Penningautomatföreningen (69)
Penningpolitik (128)
Penningtvätt (66)
Pensioner (1 019)
Pensionsanstalter (82)
Pensionsavgifter (68)
Pensionsförsäkring (83)
Pensionspolitik (98)
Pensionsskydd (407)
Pensionsstiftelser (58)
Pensionsålder (160)
Pensionärer (514)
Permittering (125)
Personal (898)
Personbilar (88)
Personregister (163)
Persontrafik (233)
Personuppgifter (228)
Placeringar (127)
Planering (131)
Plankorsningar (159)
Planläggning (144)
Planskilda korsningar (196)
Polis (1 200)
Post- och televerket (hist.) (78)
Postanstalter (82)
Posten Finland (hist.) (118)
Postservice (239)
Postutdelning (108)
Postverksamhet (53)
Preskription (64)
Pressen (59)
Priser (462)
Produktutveckling (72)
Professorer (58)
Psykiatri (238)
Psykiatriska patienter (214)
Psykiska sjukdomar (54)
Pälsdjursuppfödning (134)
pääministerit (3)

R

Radio (160)
Rasdiskriminering (70)
Regeringar (258)
Regional utveckling (311)
Regionalförvaltningen (78)
Regionalpolitik (727)
Regionförvaltningsverken (64)
Regionstöd (90)
Register (402)
Rehabilitering (909)
Rehabiliteringspenning (61)
Reklam (121)
Rekreationsområden (79)
Religionsfrihet (54)
Religiösa samfund (115)
Renskötsel (159)
Reparationsunderstöd (113)
Republikens president (118)
Resekostnader (395)
Restauranger (93)
Revision (156)
Riksdagen (368)
Riksdagens justitieombudsman (81)
Riksdagsledamöter (209)
Riksdagsmannaval (84)
Romer (85)
Rovdjur (309)
Rumänien (50)
Rundradion (163)
rundradioverksamhet (1)
Ryssland (708)
Råvirke (60)
Räddningsverksamhet (165)
Räddningsväsendet (162)
Ränta (302)
Räntestöd (133)
Räntestödslån (128)
Rätt till information (152)
Rättegång (336)
Rättegångsbalken (79)
Rättegångskostnader (79)
Rättssäkerhet (458)
Rörelsehindrade (73)

 

S

Samarbete (294)
Samer (102)
Samfundsskatt (91)
Samhällspolitik (265)
Samiska (90)
Samkommuner (97)
Schengenavtalet (69)
Sekretess (209)
Semester (130)
Semesterbostäder (62)
Service (977)
Servicehus (88)
Sexualbrott (152)
sexualhälsa (1)
Sinnessjukhus (57)
Sjukdagpenningar (176)
Sjukförsäkring (991)
Sjukhus (325)
Sjukledighet (59)
Sjukskötare (97)
Sjuktransport (86)
Sjukvård (448)
Sjukvårdsdistrikt (114)
Självstyrelse (63)
Sjöfart (363)
Sjöfartsväsendet (hist.) (89)
Sjömanspension (70)
Sjömän (113)
Sjöområden (72)
Sjötrafik (154)
Sjötransport (117)
Skadestånd (492)
Skatteavdrag (687)
Skatteavtal (143)
Skattefrihet (344)
Skatteförvaltning (187)
Skattelättnader (185)
Skattepolitik (135)
Skatteprocent (59)
Skatter (350)
Skatteskalor (63)
Skatteuppbörd (70)
Skatteåterbäring (80)
Skjutvapen (180)
Skogsbeskattning (106)
Skogsbruk (521)
Skogscentraler (67)
Skogsforskningsinstitutet (66)
Skogsförbättring (76)
Skogsindustri (170)
Skogsskydd (124)
Skogsvård (238)
Skolbespisning (64)
Skolbyggnader (524)
Skolelever (322)
Skolor (527)
Skoltransport (63)
Skulder (218)
Skuldrådgivning (77)
Skuldsanering för privatpersoner (188)
Skydd i arbete (185)
Skyldighet att lämna information (80)
Skärgårdar (199)
Skördeskador (61)
Smittsamma sjukdomar (191)
Små och medelstora företag (188)
Småföretag (323)
Småföretagare (157)
Snöskotrar (59)
Social- och hälsovårdsministeriet (90)
Social trygghet (619)
Socialpolitik (189)
Socialservice (267)
Socialt arbete (104)
Socialvård (670)
Socker (54)
Sonera (68)
Sovjetunionen (113)
Spannmål (69)
Sparande (219)
Sparbanker (93)
specialbibliotek (1)
Specialiserad sjukvård (260)
Specialundervisning (116)
Spel om pengar (62)
Språkkunskaper (103)
Språkundervisning (130)
Spårbunden trafik (81)
Standardisering (29)
Staten (101)
Statens affärsverk (150)
Statens pensioner (102)
Statens revisionsverk (84)
Statens tjänstemän (199)
Statens upplåning (98)
Statistik (95)
Statliga enheter (161)
Statligt stöd (171)
Statsandelar till kommunerna (398)
Statsbidrag till kommunerna (160)
Statsbolag (319)
Statsborgen (65)
Statsbudget (266)
statsbudgeter (1)
Statsfinanser (242)
Statsförvaltningen (167)
Statsgarantier (70)
Statsjärnvägarna (hist.) (90)
Statskontoret (70)
Statsministrar (61)
Statsrådet (209)
Statsrådets redogörelser (53)
Statsunderstöd (451)
Stiftelser (168)
Stipendier (129)
Storolyckor (97)
Straff (449)
Strafflagen (535)
Straffregister (61)
Straffverkställighet (99)
Strandområden (83)
Strukturomvandling (124)
Strålsäkerhet (119)
Studentexamen (85)
Studerande (1 084)
Studiesociala förmåner (81)
Studiestöd (684)
Städer (121)
Stämpelskatt (hist.) (72)
Stöd för privat vård av barn (64)
Stöd för vård av barn i hemmet (220)
Svenska (296)
Sverige (288)
Synskadade (83)
Sysselsättning (1 293)
Sysselsättningspolitik (817)
Sysselsättningsstöd (250)
Säkerhet (718)
Säkerheter (53)
Säkerhetspolitik (378)
Sälar (108)

T

Tandläkare (79)
Tandvård (183)
Taxi (97)
Teater (191)
Teckenspråk (55)
Teknologi (111)
Teknologiska utvecklingscentralen (54)
Telefoner (119)
Telefontjänster (169)
Telemarknaden (99)
Teletjänster (86)
Televerksamhet (107)
Television (324)
Televisionsavgift (61)
Terrorism (166)
Tidningar (58)
Tillstånd (458)
Tilläggsbudgetar (89)
Tingsrätter (167)
Tjänsteinnehavare (78)
Tjänstekollektivavtal (54)
Tjänstemän (302)
Tjänster (513)
Tobak (92)
Tobaksprodukter (101)
Tobaksrökning (140)
Torv (126)
Trafik (215)
trafik- och miljöcentraler (101)
Trafikfylleri (118)
Trafikförsäkring (107)
Trafikolyckor (97)
Trafikpolitik (161)
Trafikservice (87)
Trafiksäkerhet (919)
Trafiksäkerhetsverket (72)
Trafiktillstånd (56)
Trafikövervakning (78)
Transport (211)
Transportstöd (129)
Tredje länder (EU-ärenden) (229)
Trädgårdsskötsel (79)
Tull (516)
Tullförvaltning (60)
Tulltariffer (132)
Turism (474)
Tvistemål (74)
Tvångsmedel (128)
Tyskland (64)
työttömyysturva (3)
Tåg (106)

U

Uleåborgs universitet (59)
Umgängesrätt (76)
Underhåll (59)
Undervisning (287)
Undervisningsgrupper (73)
Undervisningsprogram (129)
Undervisningsväsendet (85)
Unga arbetstagare (69)
Ungdomar (1 005)
Ungdomsarbete (159)
Ungdomsarbetslöshet (195)
Ungdomsbrottslighet (56)
Universitet (536)
Universitetscentralsjukhus (84)
Uppehållstillstånd (150)
Uppfinningar (69)
Upphovsrätt (163)
Upplag (57)
Uppsägning av arbetsavtal (233)
Uppvärmning (71)
Utbildning (1 355)
Utbildningspolitik (229)
Utkomstskydd (273)
Utkomstskydd för arbetslösa (854)
Utkomststöd (355)
Utlandet (149)
Utlandsarbete (88)
Utlandsbistånd (62)
Utlandsfinländare (92)
Utlänningar (861)
Utlänningsverket (59)
Utrikesförvaltning (42)
Utrikeshandel (451)
Utrikesministeriet (64)
utrikesministrar (1)
Utrikespolitik (496)
Utrikesrepresentation (53)
Utsatt tid (181)
Utslagning (196)
Utsläpp (287)
Utsläppshandel (84)
Utsökning (211)
Utvecklingsländer (99)
Utvecklingsområden (64)
Utvecklingssamarbete (410)
Utvecklingsstörda (130)
Utvidgning av Europeiska unionen (101)

V

Vaccin (118)
Val (241)
Valuta (85)
valövervakning (1)
Vapen (184)
Varg (106)
Varvsindustri (93)
Vattendrag (185)
Vattendragsarbeten (376)
Vattenförsörjning (331)
Vattenförsörjningsarbeten (263)
Vattenlagen (60)
Vattenleder (219)
Vattenskydd (355)
Veikkaus (84)
Verkstäder (80)
Verkställighet (133)
Veterinärer (71)
Veterinärmedicin (89)
Vikande konjunktur (98)
Viltvård (54)
Vindkraftverk (62)
Virke (226)
Visstidsanställning (59)
Visum (92)
VR Aktiebolag (209)
Vuxenutbildning (284)
Våld (310)
Vård av barn i hemmet (90)
Vårdgaranti (60)
Vårdinrättningar (82)
Vårdledighet (85)
Vårdnad om barn (115)
Vägar (6 737)
Vägtrafik (476)
Vägtransport (195)
Vägverket (hist.) (70)
Värdepapper (113)
Värdepappersföretag (64)
Värdepappersmarknad (156)
Värnplikt (114)
Värnpliktiga (254)
Växtskydd (61)

Y

yleisradiotoiminta (1)
Yrken (94)
Yrkesexamina (82)
Yrkeshögskolor (504)
Yrkesinriktad vuxenutbildning (75)
Yrkeskvalifikation (108)
Yrkesläroanstalter (224)
Yrkessjukdomar (72)
Yrkesundervisningsanstalter (64)
Yrkesutbildning (366)

Å

Åklagare (118)
Åland (165)
Åldersgräns (164)
Ålderspension (56)
Åldringar (469)
Återflyttare (87)
Återkrav (147)
Återvinning (98)

Ä

Äktenskap (203)
Äktenskapsskillnad (75)
Äldre arbetstagare (69)
Äldreomsorg (364)
Älvar (147)
Ämbetshus (75)
Ändringssökande (292)

Ö

Öppen vård (169)
Öppethållning (61)
Östersjön (223)
Överlåtelseskatt (64)
Överlåtelsevinster (71)
Överskuldsatta (97)
Översvämningsskydd (73)
Översättare (63)
Övervakning (899)