​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nästa plenum

Loading...
Förhandsinfo
Dagordning
DO
150
2020 rd
Plenum
Tisdag 24.11.2020 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 63-67/2020 rd till utskott. 
2.2
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 20.11.2020 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 7/2020 rd: Avstå från att göra personbeteckningen könsneutral. 
3
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Remissdebatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation och en reservation med förslag till uttalande) 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
21
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
Lagmotion
Pihla
Keto-Huovinen
saml
m.fl.
Remissdebatt
22
Lagmotion med förslag till ändring av 47 kap. i strafflagen
Lagmotion
Jari
Myllykoski
vänst
m.fl.
Remissdebatt
23
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av 85 § i mervärdesskattelagen
Lagmotion
Pia
Kauma
saml
m.fl.
Remissdebatt
24
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar
Lagmotion
Kai
Mykkänen
saml
m.fl.
Remissdebatt
25
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om farledsavgift
Lagmotion
Ville
Kaunisto
saml
m.fl.
Remissdebatt
26
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
27
Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
28
Nästa plenum
Senast publicerat 2020-11-20 13:52:53