​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...

Plenarprotokollets huvudsida PR 157/2022 rd Plenum Fredag 27.1.2023 kl. 13.00—13.30

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.30. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.00—13.30). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2023-AK-6462Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Henriksson, Haatainen, Kiuru, Lintilä, Paatero, Blomqvist, Tuppurainen, Skinnari, Mikkonen, Ohisalo, Kurvinen, Sarkkinen, Honkonen) SR 7/2022 rd. 

2.2. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 644, 658, 660, 661/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

3. Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2021

BerättelseB 22/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 22/2022 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 304/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 203/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 203/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som begränsar hushållens skuldsättning

Regeringens propositionRP 101/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 101/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 7. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7. Regeringens proposition till riksdagen om översyn av bestämmelserna om besvärsinstans i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelser

Regeringens propositionRP 93/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 25/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-14. i proposition RP 93/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till militärfordonslag och till lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 221/2022 rd
Utskottets betänkandeFsUB 7/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 221/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 3. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Regeringens propositionRP 306/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 21/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 306/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och av 127 och 128 § i lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 261/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 24/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 261/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 3. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till veterinärvårdslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 83/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 21/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2023. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Regeringens propositionRP 284/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 22/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2023. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 285/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 23/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2023. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Regeringens propositionRP 268/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 40/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2023. 

15. Lagmotion om förbud mot energiutvinning av torv

MedborgarinitiativMI 2/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2023. 

16. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 31.1.2023 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.30. 

Senast publicerat 2023-01-27 15:18:26