​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
16
2021 rd
Plenum
Fredag 26.2.2021 kl. 13.02—13.37
Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 13.37. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (13.02—13.37). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-354985
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 25.2.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 16-21/2021 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1009, 1025, 1032, 1035, 1039, 1044–1046, 1048, 1049/2020 rd, 1–10, 13, 14/2021 rd har anlänt till riksdagen. 
2.3
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020 och Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020 (B 2, 4/2021 rd). 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar och av lagen om transportservice samt temporär ändring av lotsningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 263/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 258/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 258/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i miljöskyddslagen
Lagmotion
Sari
Sarkomaa
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 2.3.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.37. 
Senast publicerat 2021-02-26 15:16:17