Framtidsutskottet: Vid återhämtningen efter coronakrisen måste vi lösa välfärdsstatens strukturella problem och stödja den gröna omställningen

Publicerad 06-05-2020 18:25
Redigerad 07-05-2020 16:45

​​På bilden del av skulpturen Framtiden, som ingår i skulptursviten Arbete och framtid av Wäinö Aaltonen. Skulptursviten består av fem skulpturer och finns i riksdagens plenisal.

Framtidsutskottet: Vid återhämtningen efter coronakrisen måste vi lösa välfärdsstatens strukturella problem och stödja den gröna omställningen

Riksdagens framtidsutskott har kommit med utlåtanden om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2021–2024 och om den europeiska gröna given (Green Deal). I utlåtandena betonar utskottet att man måste hitta lösningar på välfärdsstatens strukturella problem och stödja den så kallade gröna omställningen samtidigt som stimulerande åtgärder vidtas efter coronakrisen.

På grund av den extremt krävande situationen fokuserar utskottet sitt utlåtande på vilka konsekvenser den gröna omställningen och covid–19-pandemin kommer att ha på gränssnittet för återhämtning. Det handlar om hur dessa två stora utmaningar kan kombineras så att det samtidigt går att finna en lösning på den tredje utmaningen, det vill säga en eventuell global recession och skuldkris.

Utskottet påpekar dessutom att vi trots pandemin också måste ta hänsyn till andra utmaningar i vårt samhälle. Redan före pandemin var man medveten om utmaningar kring bland annat försörjningskvotens utveckling, tillräcklig arbetskraft och kompetens, skattebas, folkhälsa, regional ojämlikhet och utmaningar som hänför sig till många andra grundpelare i vårt samhälle. Dessa problem kvarstår trots covid-19-pandemin. Tvärtom kan pandemin ytterligare framhäva dem, till exempel genom att försvaga välfärdssamhällets finansieringsbas.

Utskottet betonar särskilt att den gröna omställningen trots covid-19-pandemin fortfarande är mänsklighetens största utmaning och samtidigt mänsklighetens största investering någonsin. Försämringen av miljöns tillstånd driver på många andra problem. En ohållbar utveckling hotar hela jordens livskraft och utgör därför ett ännu större hot mot hälsan och ekonomin än coronaviruset. Framtidsutskottet konstaterar att allt som görs när det gäller återhämtningen efter pandemin måste göras på ett sådant sätt att man samtidigt också löser andra samhällsproblem.

Utskottet menar att den gröna given måste genomsyra allt som EU gör. I framtiden kan det inte längre finnas program, strategier, andra mål eller åtgärder som samtidigt inte skulle bidra till den gröna omställningen. Till den del det är fråga om teknik innebär den gröna omställningen en stor chans för Finland. Globalt sett har Finland fortfarande spetskompetens inom teknologiindustri med anknytande planering och processer. I detta avseende anser utskottet att Finland är ett av de länder för vilka den gröna omställningen bådar gott och öppnar stora marknader inom områden där vi redan är konkurrenskraftiga.

Utskottet anser att Finlands innovationspolitik allt mer målmedvetet bör stödja innovativa tillväxtföretag och öka vår attraktion som målland för digital affärskompetens, miljöteknik (cleantech) samt forsknings- och utvecklingsinvesteringar inom den miljörelaterade affärsverksamheten i vidare bemärkelse.

Kategorier