Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Lagändringar för att bemöta hybridpåverkan framskred i plenum

Publicerad 05-07-2022 11:00

Lagändringar för att bemöta hybridpåverkan framskred i plenum

Vid riksdagens plenum igår behandlades förslag till lagändringar vars syfte bland annat är att förbättra Finlands förmåga att bemöta hybridpåverkan i en säkerhetspolitisk miljö som ändrats snabbt. Hybridpåverkan kan till exempel handla om instrumentalisering av migration.

Riksdagen röstade om ändringar i beredskapslagen och värnpliktslagen. Riksdagsledamöterna godkände innehållet i lagförslagen 1–3 i proposition RP 63/2022 rd i enlighet med försvarsutskottets betänkande FsUB 2/2022 rd.

Andra behandlingen av lagförslagen hålls i plenum torsdagen den 7 juli.

Läs mer i meddelandet från den 27 juni: Försvarsutskottet: Viktigt att beredskapslagen identifierar hybridhot

Ändringarna i gränsbevakningslagen remitterades inte på nytt till grundlagsutskottet

Debatten vid första behandlingen gällde förslagen till ändringar i gränsbevakningslagen. Ärendet behandlades utifrån förvaltningsutskottets enhälliga betänkande FvUB 16/2022 rd (RP 94/2022 rd).

Läs mer i meddelandet från den 30 juni (på finska): Hallintovaliokunta: Yksimielinen mietintö rajavartiolaista

Förvaltningsutskottets betänkande presenterades i plenum av utskottets ordförande Riikka Purra (saf).

Riksdagsledamot Veronika Honkasalo (vänst) lade fram ett förslag som fick understöd i plenum om att ärendet ska remitteras till grundlagsutskottet för ny bedömning. Honkasalo hänvisade bland annat till avgöranden som nyligen meddelats vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens domstol och ansåg att det måste säkerställas att tillämpningen av den nya lagen faktiskt tryggar rätten att söka asyl.

Förvaltningsutskottets ordförande Purra konstaterade i sitt presentationsanförande att man redan har haft tillgång till behövlig information och att de nya domstolsavgörandena inte tillför något nytt och väsentligt med tanke på utskottets betänkande eller propositionen.

Riksdagen beslutade med rösterna 103–16 att behandlingen av ärendet fortsätter i plenum utifrån förvaltningsutskottets betänkande FvUB 16/2022 rd och att ärendet inte remitteras till grundlagsutskottet för ny bedömning.

Läs mer: 

Webbsändningar från plenum

Plenarprotokoll PR 83/2022 rd

Andra behandlingen av ändringarna i gränsbevakningslagen hålls i plenum torsdagen den 7 juli.​

Kategorier