Nordiska rådets utskott diskuterar coronakrisens följder för Norden

Publicerad 15-05-2020 15:30
Redigerad 15-05-2020 15:40

Nordiska rådets utskott diskuterar coronakrisens följder för Norden

Nordiska  rådets utskott för kunskap och kultur sammanträder måndagen den 18 maj. På grund av det rådande coronaläget sammanträder utskottet på distans.

Vid mötet går parlamentarikerna igenom samt byter erfarenheter om de insatser som länderna har gjorts för att lindra effekterna av coronakrisen på utskottets arbetsområden. Till utskottets arbetsområden hör utbildning, forskning, kultur, idrott, civilsamhälle och föreningsliv. Även de strategier som parlamenten har antagit för att arbetet i parlamenten ska kunna bedrivas på ett konstruktivt vis tas upp till diskussion.

Målsättningen för mötet är att utskottet antar ett gemensamt uttalande om vikten av ett stärkt nordiskt samarbete för att minska effekterna av coronakrisen på utskottets arbetsområden.

Från riksdagen deltar i mötet riksdagsledamöterna Veronika Honkasalo (vänst), Mikko Kinnunen (cent), Jouni Ovaska (cent) och Riikka Purra (sannf).

Nordiska rådet är ett samarbetsorgan för parlamenten i de nordiska länderna. Det inrättades 1952 och Finland blev medlem 1955. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Ordförandeskapet i Nordisk rådet roterar årligen mellan länderna. Island är ordförande för Nordiska rådet år 2019.

Rådet har fyra utskott: Utskottet för kunskap och kultur i Norden, Utskottet för ett hållbart Norden, Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, Utskottet för välfärd i Norden.

Kategorier