Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Programmet för hållbar tillväxt i enda behandling

Publicerad 19-02-2021 14:45
Redigerad 19-02-2021 14:49

Programmet för hållbar tillväxt i enda behandling

Riksdagen avslutade  behandlingen av statsrådets redogörelse om programmet för hållbar tillväxt i Finland (SRR 6 /2020) fredagen den 19 ​februari. Som grund för responsdebatten låg finansutskottets betänkande (FiUB 1/2021). 

Statsrådets redogörelse innehåller Finlands program för hållbar tillväxt. I programmet fastställs nationella prioriteringar för användningen av EU:s återhämtningsinstrument och urvalskriterierna för de investerings- och reformpaket som ska finansieras.

Programmets syfte är att främja både en snabb ekonomisk återhämtning och en reform av näringslivets strukturer och den offentliga servicen på lång sikt. Reformerna och investeringarna ska påskynda kampen mot klimatförändringen, stärka produktiviteten och ekonomins tillväxtpotential och påskynda de strukturomvandlingar som behövs för att höja sysselsättningsnivån och få produktionen och konsumtionen på en hållbar grund. Programmet syftar också till att stärka den sociala och territoriella sammanhållningen och samhällets återhämtning från de negativa följderna av coronakrisen.

Efter responsdebatten godkände riksdagen ett ställningstagande enligt vilket riksdagen inte har någonting att anmärka med anledning av redogörelsen. Riksdagen förutsätter dock att man vid valet av investerings- och reformobjekt betonar åtgärdernas genomslag, hävstångseffekt och kostnadseffektivitet på så sätt att Finlands internationella konkurrenskraft stärks. 

Riksdagen förutsätter även att utbildning, kompetens och FoUI-satsningar beaktas genomgående i alla prioriteringar vid sidan av grön tillväxt och digitalisering. Vidare förutsätter riksdagen att man i det fortsatta arbetet säkerställer att målen och de indikatorer som stöder uppföljningen av dem fungerar och att övervakningen av programgenomförandet också i övrigt ordnas på ett heltäckande och överskådligt sätt.

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

Statsrådets redogörelse - Finlands program för hållbar tillväxt (SRR 6/2020)
Finansutskottets betänkande (FiUB 1/2021)​

Kategorier