Restauranger föreslås få stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar

Publicerad 12-05-2020 18:20
Redigerad 12-05-2020 18:18

Arbetsminiter Tuula Haatainen (sd) presenterade propositionen för riksdagen

Restauranger föreslås få stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar

​Riksdagen förde torsdagen den 12 maj remissdebatt om förslaget till lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag. Målet är att ge skälig gottgörelse för begränsningsåtgärderna och att uppmuntra företagen till återanställning.

Den modell som presenteras i propositionen består av två delar som kompletterar varandra. Stöd för återanställning beviljas för är att stödja möjligheterna för förplägnadsföretagen att anställa arbetstagare när verksamheten återupptas igen efter att begränsningsskyldigheten upphört att gälla. Den andra delen gäller den skäliga gottgörelse för verksamhetsbegränsningar som riksdagen förutsätter. Syftet är att stödja förplägnadsföretagens förmåga att sköta sina oflexibla kostnader.

Beloppet av stödet och gottgörelsen är företagsspecifikt.

Propositionen hänför sig till den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till  ekonomiutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 67/2020

Kategorier