Tillfälligt flexiblare möjligheter till arbete föreslås för asylsökande

Publicerad 13-05-2020 19:20
Redigerad 13-05-2020 19:06

​Inrikesminister Maria Ohisalo (gröna) presenterade regeringens proposition.

Tillfälligt flexiblare möjligheter till arbete föreslås för asylsökande

​Riksdagen förde onsdagen den 13 maj remissdebatt om temporär ändring av utlänningslagen. Genom ändringen utvidgas rätten att arbeta för dem som sökt asyl temporärt. Ändringen gäller när rätten att arbeta börjar gälla och upphör. 

I propositionen föreslås att de karenstider som gäller inledandet av arbete för asylsökande tillfälligt slopas. Det här betyder att asylsökande får rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruket, skogsbruket, trädgårdsodlingen och fiskerihushållningen genast när den temporära lagen träder i kraft. Slopandet av karenstiderna gäller de asylsökande som när den temporära lagen träder i kraft har ett ärende som gäller internationellt skydd anhängigt antingen vid Migrationsverket eller vid en förvaltningsdomstol.
 
Dessutom föreslås det att asylsökande tillfälligt kan fortsätta arbeta längre för närvarande. Enligt propositionen fortsätter rätten att arbeta trots ett verkställbart beslut om avlägsnande ur landet så länge utlänningen tillhandahålls mottagningstjänster.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 oktober 2020.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till förvaltningsutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 65/2020

Kategorier